Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 201412

Selected: Loonbelasting201412

Remove selection(s)

Kamervragen wijzigingen pensioengebied

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de wijzigingen op pensioengebied beantwoord. Het gaat om de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2015. Pensioenregelingen moeten per die datum worden aangepast aan de pensioenmaximering op € 100.000 en de verlaging van de opbouw. Als de nieuwe pensioenregeling nog vóór 1 januari 2015 aan de Belastingdienst wordt voorgelegd, geldt de glijclausule van de Wet op de Loonbelasting 1964 voor wijzigingen die in...

Lees meer

Geen crisisheffing over bijzondere beloning in 2012

Een van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de tijdelijke crisisheffing voor lonen boven € 150.000. Deze crisisheffing was aanvankelijk bedoeld als eenmalige heffing in 2013 over het loon van 2012. De crisisheffing was gegoten in de vorm van een (pseudo) eindheffing met een tarief van 16%. De crisisheffing bleef beperkt tot inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking.Een BV bestreed in een procedure de aan haar opgelegde crisisheffing. De BV deed...

Lees meer

Verlies op aandelen in NV werkgever

Een werknemer maakte gebruik van de hem geboden mogelijkheid om certificaten van aandelen in het bedrijf van zijn werkgever te kopen. De certificaten van aandelen verkreeg de werknemer in de privésfeer en niet in de loonsfeer. Duidelijk was dat de overeenkomst waarbij de certificaten werden overgedragen geen deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst en dat de aanbieding of verkrijging van de certificaten geen deel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden. Bij uitdiensttreding was...

Lees meer

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat een werknemer met een aanmerkelijk belang in het bedrijf van de werkgever tenminste een gebruikelijk loon voor zijn werkzaamheden moet ontvangen. De Wet op de Loonbelasting bevat een normbedrag, dat voor het jaar 2012 € 42.000 bedroeg. De Belastingdienst kan het loon van een werknemer met een aanmerkelijk belang corrigeren wanneer dit meer dan 30% afwijkt van het gebruikelijke loon. Het gebruikelijke loon is het...

Lees meer