Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 201001

Selected: Loonbelasting201001

Remove selection(s)

Gebruikelijk loon binnen concern

Wie werkzaamheden verricht voor de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de gebruikelijkloonregeling. In concernsituaties moet de gebruikelijkloonregeling per dienstbetrekking worden toegepast. Een dga die zowel voor de beheermaatschappij als voor de werkmaatschappij werkte, moest voor beide dienstbetrekkingen tenminste een gebruikelijk loon verdienen. De werkzaamheden voor de beheermaatschappij waren echter van ondergeschikte aard en beperkt in omvang. De rechtbank beperkte het gebruikelijk loon tot een bedrag van...

Lees meer

Kamervragen eerder pensioen

In de Tweede Kamer is gevraagd of het volgens het wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd mogelijk blijft om bij cao afspraken te maken over pensionering op 62-jarige leeftijd. De minister van Financiën heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de uitkering of van de premies die nodig zijn voor de financiering van het vervroegde pensioen. Uiteraard moet de pensioenregeling binnen de geldende...

Lees meer

Geen dienstbetrekking voor vrijwilligers

Het Burgerlijk Wetboek bevat een definitie van de arbeidsovereenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Essentieel voor een dienstbetrekking zijn de volgende drie elementen: a. de verplichting van de werknemer tot het persoonlijk verrichten van arbeid; b. de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; c. de verplichting van de werkgever om loon te betalen.

Lees meer

Afkoopsom optierecht onterecht belast

Bij zijn indiensttreding op 8 augustus 2000 kreeg een werknemer een onvoorwaardelijk optierecht om 15.000 aandelen in de vennootschap van de werkgever te kopen voor $ 12,00 per aandeel. In mei 2005 kocht de werkgever het optierecht af voor een bedrag van € 492.700. De werkgever hield een bedrag van € 256.204 aan loonheffing in op de afkoopsom. Hof Arnhem was van oordeel dat de werkgever terecht loonheffing had ingehouden...

Lees meer

Gebruikelijk loon

Een werknemer die werkzaamheden verricht voor een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, moet daarvoor een gebruikelijk loon ontvangen. Dat loon bedroeg in het verleden tenminste de maximale premiegrondslag voor de WAZ (ongeveer € 38.000). De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2004 bepaald dat wanneer de opbrengsten van de BV geheel voortvloeien uit de door de directeur verrichte arbeid, het gebruikelijk loon mag worden bepaald met behulp...

Lees meer

Aanmerkelijk belang via vereniging

De houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap die werkzaamheden voor deze vennootschap verricht, moet voor deze werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Dat gebruikelijke loon was in het verleden ten minste gelijk aan het maximum premie-inkomen voor de WAZ. Tegenwoordig bedraagt het gebruikelijk loon tenminste € 41.000. Iemand heeft een aanmerkelijk belang wanneer hij zelf of samen met zijn partner ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt in...

Lees meer

Wijzigingen Loonbelasting per 1 januari 2010

De belangrijkste wijzigingen in de Loonbelasting zijn de volgende. HeffingskortingenWerknemers hebben bij opname uit de levensloopregeling recht op een bijzondere heffingskorting, de levensloopverlofkorting. Deze is gelijk aan het opgenomen bedrag uit de levensloopregeling tot een maximum van € 199 per gespaard kalenderjaar.Werknemers van 61 jaar en ouder hebben voor hun opname uit de levensloopregeling met ingang van dit jaar geen recht meer op de arbeidskorting, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting en de...

Lees meer

Beschikbare premieregelingen

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd besluit over beschikbare premieregelingen gepubliceerd. Beschikbare premieregelingen zijn pensioenregelingen die niet uitgaan van een pensioenbedrag of –kapitaal op de pensioendatum, maar op het bedrag dat naast het loon als premie voor een pensioenregeling beschikbaar is. De hoogte van de premie kan niet ongelimiteerd worden vastgesteld in verband met de eisen die worden gesteld aan de fiscale aanvaardbaarheid van een pensioenregeling. Het besluit is...

Lees meer

Minimumloon per 1 januari 2010

Het wettelijk minimumloon bedraagt met ingang van 1 januari 2010 €1.407,60 per maand. Per week komt dat neer op een bedrag van €324,85 en per dag op een bedrag van €64,97. Het wettelijk minimumloon geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers gelden lagere bedragen. Deze staan in de volgende tabel.                                                       Wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2010 Leeftijd Percentage Per...

Lees meer