Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 200908

Selected: Loonbelasting200908

Remove selection(s)

Lunchkilometers zijn woon-werkverkeer

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit, dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

Lees meer

Lidmaatschap golfvereniging

Een werkgever kan de kosten die een werknemer maakt in verband met zijn dienstbetrekking belastingvrij vergoeden. Op deze regel zijn uitzonderingen en beperkingen van toepassing. Als de werkgever uitgaven van de werknemer met een overwegend privékarakter vergoedt, is sprake van loon en niet van een belastingvrije vergoeding. Een beheermaatschappij vergoedde een deel van de kosten van het lidmaatschap van een golfclub van haar directeur en enig aandeelhouder. Deze vergoeding vormde...

Lees meer

Besluit cafetariaregelingen geactualiseerd

Cafetariaregelingen zijn regelingen waarbij een werknemer binnen het arbeidsvoorwaardenpakket kan kiezen uit verschillende vormen van beloning of bepaalde beloningsbestanddelen kan ruilen voor andere. In het belang van de rechtszekerheid en een uniforme behandeling voor de loonheffingen heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid op dat gebied in 2005 in een besluit toegelicht. Het besluit is een geactualiseerde samenvoeging van eerdere beleidsbesluiten op dit punt. Op een paar punten van ondergeschikt...

Lees meer

Korting wegens eerder verblijf in Nederland

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar. De periode van...

Lees meer

Gebruikelijk loonregeling binnen concern

Voor de werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de vennootschap waarvoor hij werkt, geldt de zogenaamde gebruikelijk loonregeling. Volgens de Hoge Raad kan het gebruikelijke loon worden bepaald aan de hand van het salaris van werknemers met een soortgelijke dienstbetrekking maar zonder aanmerkelijk belang. Als de opbrengsten van de BV voornamelijk het gevolg zijn van de door de werknemer met een aanmerkelijk belang verrichte arbeid, mag het gebruikelijke loon...

Lees meer