Nieuws

Category: Loonbelasting Period: 200802

Selected: Loonbelasting200802

Remove selection(s)

Geen afzonderlijke vergoeding voor huisvestingskosten naast 30%-regeling

Onder de 35%-regeling konden de kosten van dubbele huisvesting belastingvrij worden vergoed naast de eveneens onbelaste 35%-vergoeding. Onder de opvolger van de 35%-regeling, de huidige 30%-regeling is dit niet het geval. De 30%-regeling staat belastingvrije vergoeding toe van extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De kosten van dubbele huisvesting vallen hieronder. Het feit dat dergelijke kosten ook vallen onder de kosten die een werkgever belastingvrij mag...

Lees meer

Intrekking besluit bijzondere regeling meewerkende kinderen

De Wet op de Loonbelasting bevat een bijzondere regeling voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouder. Voor deze meewerkende kinderen kan de inspecteur onder voorwaarden een afwijkend inhoudingstijdstip toestaan. Dat is in een besluit van 20 december 2000 verder uitgewerkt. Het besluit bevat echter vrijwel geen beleidsstandpunten. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten het besluit in te trekken met ingang van 1 maart 2009. Dat betekent...

Lees meer

Vergoeding extra reisuren was overwerkloon

De normale werkweek bij een werkgever bedroeg 40 uur. Deze uren moesten op een project of op kantoor worden gewerkt. De werkgever betaalde een vergoeding voor de extra reisuren die de werknemers maakten boven een normale reistijd van één uur per dag. Volgens Hof Den Bosch was de vergoeding voor extra reisuren loon voor de toepassing van de afdrachtvermindering loonheffing. Het Hof vond dat er pas van overwerk sprake was...

Lees meer

Periodiek uitbetaald vakantiegeld is loon voor afdrachtvermindering

Volgens de Hoge Raad kan noch uit de tekst, noch uit de strekking van de regeling afdrachtvermindering lage lonen worden afgeleid dat periodiek betaalde toeslagen buiten aanmerking moeten blijven. In de Memorie van Toelichting is vakantiegeld genoemd als voorbeeld van een beloning met een incidenteel karakter, maar dat wil niet zeggen dat wanneer het vakantiegeld periodiek wordt uitbetaald dat het dan de bedoeling van de wetgever is om dit vakantiegeld...

Lees meer

Compensatie was loon

Volgens de Wet op de Loonbelasting is loon alles wat uit dienstbetrekking wordt genoten. Deze omschrijving van het begrip loon is zeer ruim. Een werkgever was van mening dat een betaling aan een werknemer pas loon kan vormen als deze betaling een beloning vormt voor door de werknemer verrichte arbeid. Die opvatting is beperkter dan het ruime loonbegrip van de wet en daarmee onjuist. Beslissend is namelijk of de betaling...

Lees meer

Pensioenregeling DGA was akkoord

De wet op de loonbelasting bevat een aantal voorschriften waaraan een pensioenregeling moet voldoen. Bij twijfel kan aan de inspecteur worden gevraagd om de pensioenregeling te beoordelen. De inspecteur beslist op een dergelijk verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Een BV legde de voor haar DGA getroffen regeling ter beoordeling voor aan de inspecteur. Die besloot dat de voorgelegde regeling geen pensioenregeling was in de zin van de wet. De...

Lees meer

Werkkleding verhuisbedrijf geen bedrijfskleding

De kleding die een verhuisbedrijf verstrekte aan het personeel voldeed niet aan de voorwaarden die in de wet op de loonbelasting worden gesteld aan bedrijfskleding. Volgens Hof Amsterdam was daarom terecht loonbelasting nageheven. De verstrekte kleding bestond uit een spijkerbroek en een andere broek, een poloshirt, een sweater en een jas. Op de broeken zat geen logo. Op de andere kledingstukken was het logo "Erkende verhuizers" aangebracht. Dit logo was...

Lees meer

Verblijfsaantekening in buitenlands paspoort volstaat

Volgens Hof Den Haag en de Hoge Raad voldoet een buitenlands paspoort met een "verblijfsaantekening" waarin staat dat uitzetting achterwege wordt gelaten hangende een procedure aan de eisen van de Wet op de Identificatieplicht (WID). De inspecteur dacht daar anders over en had aan een werkgever een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd naar het anoniementarief omdat de identiteit van de werknemer niet was vastgesteld volgens de wettelijke voorschriften. De staatssecretaris van Financiën...

Lees meer