Nieuws

Category: Internationaal Period: 201004

Selected: Internationaal201004

Remove selection(s)

Uitleg kalenderjaar in verdrag met China

Volgens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met China heeft een inwoner van Nederland recht op aftrek van dubbele belasting als hij in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in China heeft verbleven. Het verdrag bevat geen omschrijving van het begrip kalenderjaar. Dat betekent dat het begrip moet worden uitgelegd volgens de betekenis die het heeft volgens de Nederlandse wetgeving, omdat de procedure betrekking had op Nederlandse belastingen. Voor...

Lees meer

Kamervragen over arrest Gielen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van het arrest Gielen van het Europese Hof van Justitie (zaak C-440/08). Dat arrest gaat over de toepassing van het urencriterium bij in het buitenland wonende ondernemers die een deel van hun onderneming in Nederland drijven. Volgens de Nederlandse wet tellen in die gevallen alleen de uren mee die in Nederland aan de onderneming worden besteed. Voor binnenlandse belastingplichtigen tellen alle...

Lees meer

Dividenduitkering aan NA-vennootschap

Bij de uitkering van dividend moet een Nederlandse vennootschap dividendbelasting inhouden. Wanneer de aandeelhouder een op de Nederlandse Antillen gevestigde en naar Antilliaans recht opgerichte vennootschap is, moet volgens de Belastingregeling voor het Koninkrijk op het uit te keren dividend 8,3% dividendbelasting worden ingehouden. Zou de aandeelhouder in Nederland zijn gevestigd, dan had de dochtermaatschappij geen dividendbelasting hoeven inhouden omdat het verkregen dividend vanwege de deelnemingsvrijstelling onbelast zou zijn. De...

Lees meer

Belgische werknemer van Nederlands zeesleepbedrijf

Een inwoner van België werkte voor een in Nederland gevestigd zeesleep- en bergingsbedrijf. Voor dat bedrijf werkte hij aan boord van zeeslepers onder de Nederlandse vlag. Een groot deel van 2003 werkte deze persoon voor de Nigeriaanse kust. De vraag in een procedure voor Hof Den Bosch was of Nederland belasting mocht heffen over het loon dat kon worden toegerekend aan de in Nigeriaanse wateren gewerkte dagen. Volgens het belastingverdrag...

Lees meer

Urencriterium voor buitenlandse ondernemer

Inwoners van Nederland zijn in Nederland belastingplichtig voor hun gehele inkomen, ongeacht waar zij dit hebben verdiend. Dat betekent dat in Nederland wonende ondernemers die hun bedrijf geheel of gedeeltelijk in het buitenland drijven, in principe over de gehele winst in Nederland belasting moeten betalen. Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten, waaronder de zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in een...

Lees meer

Belastingverdrag Hong Kong ondertekend

Nederland en Hong Kong hebben op 22 maart 2010 een belastingverdrag getekend. Het verdrag voorkomt dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten en geeft zekerheid over de fiscale behandeling van ondernemingswinsten, dividenden, arbeidsinkomen en pensioenen. Het verdrag is ook bedoeld om belastingontwijking te voorkomen. In het verdrag zijn standaardbepalingen opgenomen over de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied. Het verdrag moet in beide landen nog door het parlement worden goedgekeurd.

Lees meer

Liquidatie-uitkering onder oud verdrag Belgie

In verband met een op een aantal terreinen gunstiger belastingregime zijn nogal wat Nederlanders geëmigreerd naar België. Het na emigratie liquideren van een vennootschap was in België voordeliger dan in Nederland. Wanneer iemand met de Nederlandse nationaliteit binnen vijf jaren na zijn emigratie een liquidatie-uitkering ontving moest worden vastgesteld waar de vennootschap op dat moment was gevestigd. Nederland mocht namelijk belasting heffen over de liquidatie-uitkering wanneer de vennootschap in Nederland...

Lees meer