Nieuws

Category: Internationaal Period: 200909

Selected: Internationaal200909

Remove selection(s)

Doorschuiving naar partner bij overlijden

Het gehele inkomen van een binnenlandse belastingplichtige is in Nederland belast, ongeacht waar het inkomen wordt verdiend. Omdat in het buitenland verdiend inkomen vaak ook in het land van herkomst is belast, zijn er regelingen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Voorbeelden zijn verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die met individuele landen worden gesloten en het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 (BVDB 2001). Een binnenlandse belastingplichtige heeft op grond van...

Lees meer

Informatie-uitwisseling Oostenrijk

Oostenrijk is het volgende land in de reeks landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over de uitwisseling van fiscale informatie. Het verdrag moet in beide landen nog worden goedgekeurd. Nederland is in onderhandeling met Liechtenstein en Monaco om ook met die landen afspraken over de uitwisseling van fiscale informatie te maken.

Lees meer

Hypotheekrenteaftrek grensarbeiders

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het recht op hypotheekrenteaftrek voor grensarbeiders. Dat recht is opgenomen in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Voor inwoners van Nederland van wie het inkomen in België is belast, leidt de aftrek van hypotheekrente voor hun in Nederland gelegen eigen woning niet tot een vermindering van Nederlandse inkomstenbelasting. Het belastingverdrag met België bevat voor dergelijke gevallen een compensatieregeling. Deze regeling zorgt er voor dat...

Lees meer

Informatie-uitwisseling met Caribische eilanden

Aan de reeks belastingverdragen die Nederland de laatste tijd heeft gesloten zijn er weer drie toegevoegd. Het gaat om een aantal Caribische eilanden, namelijk Antigua and Barbuda, Saint Kitts and Nevis en Saint Vincent and the Grenadines. De verdragen regelen de uitwisseling van fiscale informatie en passen in de bestrijding van zwart spaargeld. De verdragen maken het mogelijk om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Nederland heeft verder...

Lees meer

Premieheffing over buitenlands pensioen

Volgens het Hof van Justitie EG mag de lidstaat die verantwoordelijk is voor de aan een gepensioneerde verleende prestaties bij ziekte premies berekenen over pensioenen uit andere lidstaten. De premie mag niet hoger zijn dan het bedrag dat door de eerste lidstaat aan de betrokkene wordt uitbetaald. Een inwoner van Nederland ontving Nederlandse AOW en buitenlandse pensioenen. Hij moest over zijn gehele inkomen sociale verzekeringspremies betalen maar niet meer dan...

Lees meer

Consultatie fiscaal verdragsbeleid

Het ministerie van Financiën wil nieuwe uitgangspunten voor het fiscale verdragsbeleid op het gebied van de directe belastingen en de uitwisseling van inlichtingen formuleren. De staatssecretaris roept het bedrijfsleven, de belastingadviespraktijk, de wetenschap en andere geïnteresseerden op om hun inbreng te geven. Dat kan schriftelijk tot 1 oktober 2009. De laatste keer dat de Nederlandse uitgangspunten zijn vastgelegd en met de Tweede Kamer zijn besproken was in 1998. Gezien de...

Lees meer

Premieplicht voor AWBZ

Een inwoonster van Spanje die een AOW-uitkering en een pensioenuitkering van het ABP ontving, was in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen. Tot haar 65e jaar genoot de vrouw een WAO-uitkering en was zij verplicht verzekerd voor de Ziekenfondswet. In 2002 werd zij 65 jaar oud. Ook daarna bleef zij verplicht ziekenfondsverzekerd. Daartoe was niet vereist dat zij in Nederland woonde. Op grond van de EG-verordening 1408/71 is in een dergelijk...

Lees meer