Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 201111

Selected: Inkomstenbelasting201111

Remove selection(s)

Beleidsbesluit fiscale partnerregeling en heffingskortingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen herzien naar aanleiding van wetswijzigingen per 1 januari 2011. Onderdelen uit een eerder beleidsbesluit die nu in de wet zijn geregeld zijn niet meer opgenomen. Verder is de goedkeuring voor binnenschippers vervallen. Op grond van deze goedkeuring waren twee ongehuwde meerderjarigen die samen woonden aan boord van een binnenschip zonder vaste ligplaats elkaars fiscale partner. Nieuw...

Lees meer

Voordeel uit onroerende zaaktransactie makelaar belast

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent voor de heffing van inkomstenbelasting dat de voordelen die een particulier behaalt met transacties in dergelijke vermogensbestanddelen onbelast zijn. Onder omstandigheden is het resultaat van dergelijke transacties echter belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De opbrengsten vallen onder het resultaat uit overige werkzaamheden als er werkzaamheden worden verricht die naar hun aard en omvang zijn...

Lees meer

Waardering pand bij aanvang terbeschikkingstelling

Een vermogensbestanddeel dat door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld aan een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. Die regeling is per 1 januari 2001 bij de invoering van de Wet IB 2001 van kracht geworden. Onder de terbeschikkingstellingsregeling zijn niet alleen de periodieke opbrengsten minus de kosten belast. Ook de waardemutaties van het vermogensbestanddeel tijdens de terbeschikkingstelling zijn - bij het...

Lees meer

Begrip terbeschikkingstelling

Met ingang van 1 januari 2001 bestaat de terbeschikkingstellingsregeling. Op grond van deze regeling is het resultaat uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door de eigenaar aan een BV, waarin de eigenaar een aanmerkelijk belang heeft, belast in box 1 in plaats van in box 3. Uit de parlementaire geschiedenis van het betreffende wetsartikel is af te leiden dat het begrip 'ter beschikking stellen' ruim moet worden uitgelegd. Die...

Lees meer

Verhoogde NHG-limiet blijft tot 1 juli 2012

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doel het bevorderen van het eigen woningbezit. De overheid stelt zich garant voor de aflossing van de hypotheek. Toepassing van de NHG leidt tot een verlaging van het rentepercentage. In juli 2009 besloot het kabinet om de grens voor de toepassing van de NHG tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000. Deze maatregel was onderdeel van een pakket maatregelen ter bestrijding...

Lees meer

Bewijslast hoofdzakelijkheids- en gebruikelijkheidscriterium

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op faciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Wanneer echtgenoten in een samenwerkingsverband een onderneming drijven tellen niet zonder meer alle gewerkte uren mee voor het urencriterium. Is het samenwerkingsverband ongebruikelijk omdat een dergelijk samenwerkingsverband niet zou worden aangegaan door personen die geen band met elkaar hebben en zijn de werkzaamheden van een van de samenwerkingspartners hoofdzakelijk van ondersteunende aard, dan tellen die uren niet...

Lees meer

Intrekking beleidsbesluiten IB 2001

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal beleidsbesluiten ingetrokken die betrekking hebben op de invoering van de Wet IB 2001 en die niet meer van belang zijn. Het gaat om een drietal vraag- en antwoordbesluiten uit 2000 en 2001.

Lees meer

Achteraf opgestelde akte verhindert aftrek als periodieke gift

Giften die een belastingplichtige doet aan daarvoor kwalificerende instellingen zijn aftrekbaar van het inkomen. Voor periodieke giften geldt in tegenstelling tot overige giften geen drempel voor de aftrekbaarheid. Wel geldt voor periodieke giften als voorwaarde dat zij berusten op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende een reeks van minimaal vijf jaren te doen. Aan die voorwaarde is niet voldaan als de notariële akte van...

Lees meer

Beantwoording vragen Belastingplan 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft de tijdens het wetgevingsoverleg op 7 november over het Belastingplan 2012 gestelde vragen schriftelijk beantwoord.

Lees meer

Film-CV dreef geen onderneming

De Hoge Raad heeft het eindoordeel gegeven in een procedure over participaties in zogenaamde film-CV's. Hof Amsterdam had eerder geoordeeld dat de film-CV's geen onderneming dreven, met als gevolg dat de participanten in de CV’s geen winst uit onderneming genoten. Volgens het hof was het vermoeden gerechtvaardigd dat op voorhand vaststond dat, behoudens de toepassing van fiscale faciliteiten, de activiteiten van de film-CV's geen positief resultaat zouden opleveren. De participant...

Lees meer