Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200909

Selected: Inkomstenbelasting200909

Remove selection(s)

Voordeel belast als winst

Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Wanneer een ondernemer zijn kennis en vaardigheden gebruikt om een voordeel te behalen, is al snel sprake van winst uit onderneming. Zo ook in het geval van een taxateur van onroerende zaken, die een oud pand kocht dat ten tijde van de aankoop gestript was.

Lees meer

Bestelauto

De bijtelling voor privégebruik van een auto gold in 2002 niet voor een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen. Hof Arnhem oordeelde dat twee bestelauto’s zodanig waren ingericht dat zij twee doelen dienden, namelijk personenvervoer in de bestuurderscabine en goederenvervoer in de laadruimte. Omdat in de bestuurderscabine geen voorzieningen waren aangebracht ten behoeve van het vervoer van goederen meende het hof dat het vervoer...

Lees meer

Optierecht veroorzaakte aanmerkelijk belang

Wie 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit, heeft een aanmerkelijk belang. Dat heeft tot gevolg dat de verkoopopbrengst van de aandelen belast is tegen 25% als deze meer bedraagt dan de aankoopprijs. Ook ontvangen dividend is belast tegen 25%. Voor de vraag of de 5%-drempel wordt overschreden, wordt niet naar het totaal van alle aandelen gekeken maar naar het totaal per soort aandeel indien er verschillende...

Lees meer

Lening via BV naar zoon

Bij de invoering van de Wet IB 2001 is het begrip werkzaamheid uitgebreid met de terbeschikkingstellingsregeling. Dat is het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een verbonden persoon, die deze vermogensbestanddelen gebruikt binnen zijn onderneming. De terbeschikkingstellingsregeling geldt ook wanneer de ondernemer een bloedverwant in de rechte lijn is van de terbeschikkingsteller, maar buiten de groep van verbonden personen valt. Voorwaarde is dat de terbeschikkingstelling...

Lees meer

Kosten woningaanpassing op medisch voorschrift

De kosten van aanpassing van een woning in verband met een handicap of ziekte van een bewoner kunnen aftrekbaar zijn als de aanpassing als hulpmiddel kwalificeert. Voorwaarden voor aftrek zijn: - de aanpassing is aangebracht vanwege de functiebeperking, - op medisch voorschrift en - de waardevermeerdering van de woning door de aanpassing bedraagt niet meer dan 10% . Volgens de staatssecretaris van Financiën betekent de voorwaarde “op medisch voorschrift” dat...

Lees meer

Waardering woning bij overbrenging naar privé

Als een ondernemer zijn tot het ondernemingsvermogen gerekende woning naar zijn privévermogen overbrengt moet hij inkomstenbelasting betalen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van de woning. Blijft de ondernemer zelf in de woning wonen dan is dat een factor die de waarde van de woning verlaagt. Volgens de Hoge Raad vormt de verkoopwaarde in verhuurde staat dan het uitgangspunt. Wel moet deze waarde...

Lees meer

Duurzaam gescheiden echtgenoten

Naast de standaard heffingskorting in de inkomstenbelasting zijn er diverse aanvullende heffingskortingen, die afhankelijk van de feitelijke situatie van toepassing kunnen zijn. Een gehuwde vrouw, die nooit had samengewoond met haar echtgenoot, claimde in haar aangifte de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting, de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. De inspecteur weigerde deze aanvullende heffingskortingen met als argument dat de echtgenoten niet duurzaam gescheiden leefden. Voor de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting...

Lees meer

Optierecht BV op pand DGA

Wanneer een aanmerkelijk belanghouder eigenaar is van een pand dat door zijn BV wordt gebruikt valt dit pand niet in box 3 maar onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1. De opbrengsten zijn daardoor progressief belast. Er moet jaarlijks een balans worden opgemaakt waarop de ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen zijn opgenomen. De vraag in een procedure voor de rechtbank Breda was of de aankoopkosten van het pand moeten worden geactiveerd op...

Lees meer

Eigen woning tijdens verblijf in buitenland

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen de uitspraak waarin Hof Amsterdam besliste dat geen sprake is van het ter beschikking stellen van de eigen woning aan derden als de kinderen van de eigenaar er blijven wonen nadat de eigenaar ouders naar het buitenland is verhuisd. De woning behoudt in die periode het karakter van eigen woning voor de eigenaar. Volgens de inspecteur zou dat alleen bij leegstand...

Lees meer

Globale urenspecificatie volstond als bewijs

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet heeft recht op zelfstandigenaftrek als hij aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar oud is. Aan het urencriterium is voldaan als tenminste 1.225 uren zijn besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. Een achteraf opgestelde urenspecificatie met daarin geschatte uren is te globaal van opzet om als bewijs voor het voldoen aan het urencriterium te dienen. Dat is anders als de...

Lees meer