Nieuws

Category: Inkomstenbelasting Period: 200901

Selected: Inkomstenbelasting200901

Remove selection(s)

Belastingadviseur niet in dienstbetrekking

De Wet IB 2001 bevat een rangorderegeling voor inkomsten die op grond van meerdere artikelen als belastbaar inkomen kunnen worden aangemerkt. Dergelijke inkomsten worden uitsluitend op grond van de eerste wetsbepaling aangemerkt als bestanddeel van het belastbare inkomen. Winst uit onderneming gaat voor loon uit dienstbetrekking. Als een voordeel behoort tot de winst uit onderneming is het geen loon uit dienstbetrekking. De beoefenaar van een zelfstandig beroep is ook ondernemer.

Lees meer

Ondernemerschap commanditaire vennoot

Een commanditaire vennootschap (CV) kent een of meer beherende vennoten en een of meer commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten zijn de geldschieters; de beherende vennoten zijn de personen die als ondernemer naar buiten treden. Het Wetboek van Koophandel verbiedt commanditaire vennoten om beheersdaden te verrichten binnen de onderneming van de CV op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden van de CV. Volgens Hof Leeuwarden leidt overtreding van dit verbod...

Lees meer

Aandeel in vermogen Vereniging van Eigenaren

Bezittingen en schulden van natuurlijke personen vallen in box 3 als zij niet in box 1 of box 2 vallen. De rendementsgrondslag van box 3 is gelijk aan de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden. Tot de bezittingen behoren rechten die op (onroerende) zaken betrekking hebben, rechten die niet op zaken betrekking hebben en overige vermogensrechten, mits zij waarde hebben in het economisch verkeer. Volgens...

Lees meer

Vrijwillige pensioenregeling europarlementariër

Het Europees Parlement kent een aanvullende pensioenregeling voor leden van het Europees Parlement. Een voormalig lid van het Europees Parlement verwerkte de bijdragen van het Europees Parlement in het aanvullende pensioen niet als inkomsten in haar jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur was aanvankelijk niet op de hoogte van deze aanvullende pensioenregeling en volgde daarom de ingediende aangiften. In een later stadium legde de inspecteur navorderingsaanslagen op om alsnog de door...

Lees meer

Borgstelling door dga

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door iemand aan een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, leidt er toe dat het vermogensbestanddeel niet in box 3 maar in box 1 valt. Dat geldt ook voor vorderingen op een BV. De aanmerkelijk belanghouder geldt voor de inkomsten uit dergelijke vermogensbestanddelen als resultaatgenieter. Resultaatgenieters zijn verplicht een balans op te stellen waarop de ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen zijn opgenomen. Een 50%...

Lees meer

Winst of privévoordeel?

De vennoten in een VOF verkochten hun onderneming. De koper zette de onderneming voort en huurde het bedrijfspand dat eigendom was van de vennoten. De verkoop van de onderneming hield een staking in voor de vennoten. Ter gelegenheid daarvan ging het bedrijfspand naar het privévermogen van de vennoten. Tegelijk met de koopovereenkomst van de onderneming en de huurovereenkomst van het bedrijfspand verleenden de vennoten een voorkeursrecht van koop op het...

Lees meer

Ingehouden loonheffing

De loonbelasting is een voorheffing voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat de in een jaar ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de berekende inkomstenbelasting. Uitgangspunt daarbij zijn de op de jaaropgaaf vermelde bedragen aan loon en loonbelasting. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld als vaststaat dat het op de jaaropgave vermelde loon niet of niet volledig is ontvangen. Op niet genoten loon kan geen loonbelasting worden ingehouden. In een...

Lees meer

Navordering ten onrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek

Bij de invoering van de Wet IB 2001 kwam er een einde aan het bestaande overgangsrecht voor lijfrenteverzekeringen die dateerden van voor de Brede Herwaardering. Om de premies voor een bestaande lijfrenteverzekering ook na 1 januari 2001 nog aftrekbaar te laten zijn moet een verzekering voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Wie zijn verzekering niet op tijd heeft laten aanpassen heeft geen recht op aftrek van de betaalde premie. Iemand die...

Lees meer

Wijzigingen 2009 Inkomstenbelasting

Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2009. De toepassing van de inflatiecorrectie voor 2009 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,7%.   1. Heffingskortingen Per 1 januari 2009 is de combinatiekorting afgeschaft. De aanvullende combinatiekorting is vervangen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor...

Lees meer