Nieuws

Category: Formeel recht Period: 201101

Selected: Formeel recht201101

Remove selection(s)

Navorderingsaanslag na fout adviseur

Om een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op te kunnen leggen moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit of moet de belastingplichtige te kwader trouw zijn geweest. Een nieuw feit is een feit dat de inspecteur ten tijde van het opleggen van de reguliere aanslag nog niet bekend was en ook niet bekend hoefde te zijn. Iemand is te kwader trouw wanneer hij willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat door...

Lees meer

Proceskostenvergoeding bezwaar voorlopige aanslag

Wanneer een bezwaar tegen een aanslag wordt toegewezen en de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van de diensten van een professionele rechtsbijstandverlener, kan de belastingplichtige vragen om een vergoeding van de kosten van bezwaar. Dat geldt in het algemeen niet bij het gegrond verklaren van bezwaren tegen voorlopige aanslagen, omdat bij het opleggen van een achteraf onjuiste voorlopige aanslag in beginsel geen sprake is van onrechtmatigheid. Voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op...

Lees meer

Sprongcassatie of hoger beroep?

Tegen de uitspraak van de rechtbank in belastingzaken staan twee rechtsmiddelen open: hoger beroep bij het gerechtshof en sprongcassatie bij de Hoge Raad. De rechtsgang bij het gerechtshof wordt bij sprongcassatie overgeslagen. Sprongcassatie vraagt wel om medewerking van beide procespartijen. Beide rechtsmiddelen kunnen niet naast elkaar worden ingesteld; er zal een keuze gemaakt moeten worden. In een procedure voor Hof Arnhem was in geschil of de instemming met sprongcassatie inhoudt dat...

Lees meer

Verzuimboete bij herhaald niet inleveren aangifte

Belastingplichtigen aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt zijn verplicht dat biljet binnen de daarvoor gestelde termijn in te leveren. Wordt het aangiftebiljet niet tijdig ingediend, dan zal de inspecteur de belastingplichtige een schriftelijke aanmaning tot het doen van aangifte sturen. In die aanmaning wordt een laatste termijn gegeven om alsnog aan de verplichting om het biljet in te leveren te voldoen. Wordt die termijn overschreden dan kan de inspecteur een...

Lees meer

Geen reden voor later opleggen vergrijpboete

Tegelijk met het vaststellen van een naheffingsaanslag loonheffing kan een vergrijpboete worden opgelegd als het aan opzet of grove schuld van de inhoudingsplichtige is te wijten dat geen of te weinig belasting is betaald of dat de belasting te laat is betaald. Wanneer de feiten waarop de naheffingsaanslag is gebaseerd de inspecteur minder dan zes maanden voor het einde van de wettelijke naheffingstermijn bekend zijn geworden, mag hij de vergrijpboete...

Lees meer

Negeren tweede aangifte verhinderde navordering

Wanneer aanvankelijk te weinig inkomstenbelasting is geheven kan de inspecteur dit corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Daarvoor is vereist dat de inspecteur beschikt over kennis die hij niet had ten tijde van het vaststellen van de aanvankelijke aanslag.  Iemand deed aanvankelijk zelf aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2007. Nadat hij contact had opgenomen met een belastingadviseur diende deze een tweede aangifte in. In de tussentijd was de eerste...

Lees meer

Uitspraak op bezwaar verzonden?

Het instellen van de rechtsmiddelen bezwaar en beroep is aan termijnen gebonden. Overschrijding van de termijn kan tot gevolg hebben dat het bezwaar of het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dat gebeurde met het beroep dat iemand instelde tegen een uitspraak op bezwaar. De belanghebbende ging tegen de niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank in hoger beroep bij het hof. Het hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank. De belanghebbende stelde in hoger...

Lees meer