Nieuws

Category: Formeel recht Period: 201004

Selected: Formeel recht201004

Remove selection(s)

Standpuntwijziging inspecteur

In het algemeen is de inspecteur niet verplicht om bij de vaststelling van een definitieve aanslag inkomstenbelasting het zelfde standpunt in te nemen als bij een eerder vastgestelde voorlopige aanslag van deze belastingplichtige. De voorlopige aanslag wordt normaliter vastgesteld aan de hand van niet of zeer globaal gecontroleerde gegevens. Dat betekent ook dat een belastingplichtige in de regel geen in rechte te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan een voorlopige aanslag.

Lees meer

Onderzoeksplicht inspecteur

De inspecteur mag, als hij geen reden tot twijfel heeft na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van een aangifte, uitgaan van de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens. Blijkt achteraf dat de gegevens niet juist waren dan heeft de inspecteur de bevoegdheid om belasting na te vorderen. Iemand die op grond van zijn geloofsovertuiging zogenaamde gemoedsbezwaren tegen verzekeringen had, was om die reden niet verzekerd...

Lees meer

In de bezwaarfase niet gehoord

Iemand tekende bezwaar aan tegen de WOZ-beschikking voor zijn woning voor het tijdvak van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. Omdat de gemeente niet tijdig uitspraak op het bezwaarschrift deed, ging de belanghebbende in beroep bij de rechtbank. De heffingsambtenaar van de gemeente deed vervolgens alsnog uitspraak op het bezwaar. Daarbij werd de WOZ-waarde van de woning gehandhaafd. De rechtbank verklaarde het ingestelde beroep tegen het niet-tijdig...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

In reactie op prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de EG in zijn arrest van 11 juni 2009 geantwoord dat de verlengde navorderingstermijn voor uit het buitenland afkomstige inkomensbestanddelen of in het buitenland aangehouden vermogen niet per definitie in strijd is met het EG-verdrag. In twee arresten van 26 februari 2010 heeft de Hoge Raad vervolgens regels geformuleerd die in acht moeten worden genomen...

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Een handelaar in postzegels was ook de enige aandeelhouder van een BV. Ter financiering van de postzegelhandel leende de handelaar geld van zijn BV. De handelaar, de BV en de inspecteur sloten in april 1997 een vaststellingsovereenkomst over de leningen. Met ingang van 1 januari 1997 moest de handelaar jaarlijks een minimumbedrag aan rente en aflossing daadwerkelijk betalen aan de BV. De sanctie was dat het meerdere boven de afgesproken...

Lees meer

Nieuw feit of kwade trouw?

De inspecteur mag in het algemeen vertrouwen op de juistheid van een ingediende aangifte. Alleen wanneer de aangifte daartoe aanleiding geeft is de inspecteur verplicht om een nader onderzoek in te stellen. De enkele omstandigheid dat iemand een hoge aftrekpost opvoert in zijn aangifte inkomstenbelasting is geen reden tot twijfel aan de juistheid van de aangifte. Een internationaal opererende werknemer met een hoog salaris voerde een groot bedrag aan studiekosten...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

In reactie op prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Hof van Justitie van de EG in zijn arrest van 11 juni 2009 geantwoord dat de verlengde navorderingstermijn voor uit het buitenland afkomstige inkomensbestanddelen of in het buitenland aangehouden vermogen niet per definitie in strijd is met het EG-verdrag. In twee arresten van 26 februari 2010 heeft de Hoge Raad vervolgens regels geformuleerd die in acht moeten worden genomen...

Lees meer

Administratie verworpen

Ondernemers zijn verplicht om een administratie te voeren van hun activiteiten. Aan de hand van de administratie moet kunnen worden vastgesteld wat de fiscale verplichtingen van de ondernemer zijn. Een autohandelaar werd geconfronteerd met bij andere ondernemers aangetroffen facturen van zijn bedrijf, die desondanks niet in zijn administratie waren verwerkt. De ondernemer stelde zich op het standpunt dat deze facturen niet van hem afkomstig waren, maar dat hij met privégeld...

Lees meer

Aanwezigheidsrecht op zitting geschonden

Bij het plannen van een zittingsdatum houdt de rechtbank rekening met verhinderdata van partijen. In een voorkomend geval stelde de rechtbank de belanghebbende in de gelegenheid om vóór 1 december 2008 verhinderdata door te geven. De belanghebbende reageerde daarop met een brief van 17 oktober 2008, waarin hij aankondigde nadere verhinderdata te zullen doorgeven. De rechtbank wachtte deze nadere verhinderdata niet af en stelde de belanghebbende op 29 oktober 2008...

Lees meer

Geen pleitbaar standpunt

Een BV en haar dga sloten in 1993 een overeenkomst om een deel van het salaris pas uit te betalen op 1 oktober 2003. De vennootschap passiveerde hiervoor een bedrag op haar balans onder noemer reserve uitgesteld salaris (RUS). In de jaarrekening over 2003 was per 31 december een bedrag van € 45.378 opgenomen. De dga verwerkte het uitgestelde salaris over het jaar 1993 niet in zijn aangifte inkomstenbelasting 2003.

Lees meer