Nieuws

Category: Formeel recht Period: 201001

Selected: Formeel recht201001

Remove selection(s)

Onredelijk korte termijn voor herstel verzuim

De Rechtbank Haarlem bood de indiener van een beroepschrift de gelegenheid om binnen één week aan te voeren waarom de inspecteur zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. De rechtbank ontving twee weken later een brief waarin de belanghebbende zijn beroepschrift aanvulde. De rechtbank liet deze brief buiten beschouwing omdat hij te laat was ontvangen en verklaarde het beroep ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond omdat de...

Lees meer

Beleid gebaseerd op onjuiste rechtsopvatting

De kosten die een werknemer maakt in de uitoefening van zijn dienstbetrekking zijn sinds de invoering van de Wet IB 2001 niet meer aftrekbaar. De belastingdienst voerde tot en met 2005 als beleid dat wethouders en gedeputeerden wel recht hadden op aftrek van hun beroepskosten. Dit beleid was gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat wethouders en gedeputeerden geen werknemers zijn. Wethouders en gedeputeerden hebben echter sinds maart 2002 respectievelijk sinds...

Lees meer

Verschoonbaarheid termijnoverschrijding

Een beroepschrift dat na afloop van de geldende termijn is ingediend is niet-ontvankelijk tenzij de indiener van het beroepschrift niet in verzuim is geweest. Dat doet zich voor als de indiener buiten zijn schuld met vertraging kennis heeft genomen van de uitspraak en daardoor het beroepschrift pas na het verstrijken van de termijn, maar zo spoedig als redelijkerwijs kon worden verlangd, heeft ingediend. Wat bij overschrijding van de beroepstermijn kan...

Lees meer

Directe brutering naheffing premies werknemersverzekeringen

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie worden ingesteld. Een van deze gevallen had betrekking op een naheffing voor de premies werknemersverzekeringen die door het UWV naar aanleiding van een door de FIOD-ECD ingesteld strafrechtelijk onderzoek werd opgelegd. Het ging om door een werkgever betaalde zwarte lonen. Bij het vaststellen bruteerde het UWV de niet aangegeven lonen. Het bruteren...

Lees meer

Meerdere verzuimboetes bij een naheffingsaanslag

Het niet of te laat betalen van belasting die op aangifte moet worden afgedragen is een verzuim waarvoor de belastingdienst een boete kan opleggen. Per aangiftetijdvak waarvoor de belasting niet of te laat is betaald kan een afzonderlijke boete worden opgelegd. Dat kan ook wanneer de inspecteur één naheffingsaanslag oplegt die betrekking heeft op meerdere aangiftetijdvakken waarover niet of te laat is betaald. Dat in de wet is bepaald dat...

Lees meer

Ten onrechte geclaimde zelfstandigenaftrek gecorrigeerd

Met de invoering van de Wet IB 2001 is de regeling voor het voldoen aan het urencriterium als voorwaarde voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek gewijzigd. De uren die verbonden personen maken in een maatschappelijk ongebruikelijk samenwerkingsverband tellen niet mee voor het urencriterium als zij zijn besteed aan ondersteunende werkzaamheden. Een maatschappelijk ongebruikelijk samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband waarin de ene partner kwalificeert voor de werkzaamheden en de andere niet. Buiten...

Lees meer

Hof moest klacht behandelen

De Rechtbank Breda verklaarde het door iemand tegen een uitspraak op bezwaar ingestelde beroep gegrond en vernietigde de opgelegde aanslag. De betrokkene had een verzoek om toekenning van een schadevergoeding gedaan bij de rechtbank. Dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen. In hoger beroep bevestigde Hof Den Bosch de uitspraak van de rechtbank. Het hof oordeelde dat vergoeding van schade niet aan de orde was omdat het hoger beroep ongegrond was.

Lees meer

Grondslag heffingsrente en boete vervallen

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat hij niet in cassatie gaat tegen een uitspraak van Hof Den Haag over een naheffingsaanslag omzetbelasting en de daarmee gepaard gaande boete en heffingsrente. De procedure had betrekking op de verkoop van een binnenvaartschip. De verkoper had geen omzetbelasting in rekening gebracht omdat naar zijn mening geen sprake was van een levering maar van de overdracht van een algemeenheid van goederen. De...

Lees meer

Geen machtiging voor bezwaarschrift

Wanneer iemand anders dan de belanghebbende namens deze een bezwaarschrift indient tegen een beschikking van een bestuursorgaan, kan het bestuursorgaan deze persoon vragen om een schriftelijke machtiging. Uit deze machtiging moet dan blijken dat de belanghebbende de indiener van het bezwaarschrift heeft gemachtigd dit namens hem te doen. Het niet overhandigen van een machtiging kan tot gevolg hebben dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het bestuursorgaan is bevoegd maar niet...

Lees meer

Administratie metaalrecyclingbedrijf voldeed aan eisen

Bedrijven zijn verplicht om een administratie bij te houden. De inrichting van de administratie is afhankelijk van de aard van het bedrijf. De administratie moet zodanig worden bijgehouden dat daaruit kan worden vastgesteld hoeveel belasting het bedrijf is verschuldigd. Voor een juiste vaststelling van de belastbare winst voor de heffing van vennootschapsbelasting stelt de wet geen specifieke eisen aan de wijze waarop een belastingplichtige bewijs moet leveren van zijn inkopen.

Lees meer