Nieuws

Category: Formeel recht Period: 200907

Selected: Formeel recht200907

Remove selection(s)

Navorderingsaanslag vernietigd wegens ontbreken kwade trouw

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de belastingdienst dat herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. De belastingdienst is alleen bevoegd om een navorderingsaanslag op te leggen als er sprake is van een zogenaamd nieuw feit, dat is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Er is geen nieuw feit nodig om een navorderingsaanslag...

Lees meer

Nieuw Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Een van de maatregelen in het inmiddels aangenomen wetsvoorstel Fiscaal Stimuleringspakket is de verhoging van de boete voor het niet aangeven van spaartegoeden tot 300%. In verband met deze maatregel is ook het Besluit Bestuurlijke Boeten aangepast. De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel gevraagd naar het nieuwe besluit. De staatssecretaris van Financiën heeft de conceptversie van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees meer

Eerst verzuimboete, daarna vergrijpboete

Voor dezelfde strafbare gedraging mag slechts een keer een boete of andere straf worden opgelegd. In de praktijk wordt nogal eens over het hoofd gezien dat een volgende boete een al eerder beboet feit betreft. Dat deed zich voor in een casus waarin aanvankelijk een naheffingsaanslag loonheffing ter grootte van € 270 werd opgelegd met een verzuimboete van 5% van dit bedrag wegens het niet betalen van de loonheffing. Later...

Lees meer

Terugverwijzing naar de inspecteur

Wanneer de inspecteur een ingediend bezwaarschrift niet-ontvankelijk heeft verklaard en de belastingrechter daarna in beroep die uitspraak vernietigt, moet de rechter de inspecteur opdragen opnieuw op het bezwaar te beslissen. Door de niet-ontvankelijkverklaring is de inspecteur immers nog niet toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaar. Van de regel dat de zaak wordt teruggewezen kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de procespartijen aandringen op een inhoudelijke beoordeling van het geschil...

Lees meer

Omkering bewijslast en boete

Een administratiekantoor, dat regelmatig facturen maakte en in de administratie verwerkte die niet aan de afnemers werden verstuurd en dat onbetaald gebleven en geretourneerde facturen in de administratie liet openstaan zonder invorderingsmaatregelen te nemen, voldeed niet aan de wettelijke administratieplicht. De gevoerde administratie was geen betrouwbare grondslag voor de omzetberekening. Op grond daarvan werd de bewijslast met betrekking tot de opgelegde naheffingsaanslag, die de grondslag vormde voor de opgelegde boete,...

Lees meer

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Het boetebeleid van de belastingdienst is gewijzigd in verband met het per 1 juli 2009 in werking treden van de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Ook is het boetebeleid op een aantal punten gemoderniseerd, onder meer met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting. Het beleid is opgenomen in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Het besluit is niet alleen van toepassing op rijksbelastingen maar ook op regelingen die onder het...

Lees meer

Niet aangeven afkoopsom kapitaalverzekering

De premies voor een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waren in het verleden aftrekbaar. De kapitaalverzekering moest bij uitkering worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente, waarna de uitkeringen belast werden. Het niet uitvoeren van de lijfrenteclausule gold als afkoop en had belastingheffing over de volledige kapitaaluitkering tot gevolg. Een belastingplichtige die zijn kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in 2003 af liet kopen, verwerkte de ontvangen uitkering niet in zijn aangifte inkomstenbelasting. De...

Lees meer

Boete wegens niet betalen omzetbelastingschuld

Bij het opleggen van een naheffingsaanslag omzetbelasting legde de inspecteur een vergrijpboete op. De naheffingsaanslag had betrekking over de in een reeks van jaren te weinig aangegeven omzetbelasting. In de jaarrekening was wel een omzetbelastingschuld opgenomen met per periode gespecificeerd de bedragen die te weinig waren aangegeven, maar daar was nooit enige actie op gevolgd. In de procedure die volgde vernietigde de rechtbank de boete onder verwijzing naar een arrest...

Lees meer