Nieuws

Category: Formeel recht Period: 200612

Selected: Formeel recht200612

Remove selection(s)

Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang

De staatssecretaris van Financiën stelde beroep in cassatie in tegen een uitspraak van Hof Den Bosch in een procedure over een aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het Hof verminderde wel het bedrag aan premies volksverzekeringen, maar niet het bedrag aan inkomstenbelasting. De uitspraak van het Hof kwam er volgens de Hoge Raad op neer dat de aanslag inkomstenbelasting werd gehandhaafd. Het bedrag van de aanslag was zowel in de zienswijze...

Lees meer

Bewijslastverdeling ontvangst van aanmaning om aangifte te doen

De Belastingdienst mag geen verzuimboete opleggen wanneer een belastingplichtige te laat is met het doen van aangifte als er niet eerst een aanmaning om aangifte te doen is verstuurd naar de belastingplichtige. Dat geldt ook voor het geval de belastingplichtige de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij dat het gevolg is van aan de belastingplichtige toe te rekenen omstandigheden. Het is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de...

Lees meer

Aanslagbiljet met vertraging ontvangen in het buitenland

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag bedraagt 6 weken. Die termijn begint te lopen op het moment van bekendmaking van de aanslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur iemand terecht niet-ontvankelijk had verklaard in zijn bezwaar. De inspecteur had het bezwaarschrift ontvangen op 20 juli 2004, terwijl het aanslagbiljet was gedagtekend 15 mei 2004. Daarmee was het bezwaar inderdaad te laat...

Lees meer

Toetsingsmoment vertrouwen op toezegging

De inspecteur is gebonden aan door hem gedane toezeggingen over een bepaalde wetstoepassing, tenzij zijn toezegging duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing. De vraag of een toezegging van de inspecteur zo duidelijk in strijd is met een juiste wetstoepassing dat de belastingplichtige niet op nakoming van de toezegging mag rekenen, moet worden beantwoord naar de situatie op het moment dat de toezegging aan de belastingplichtige is gedaan. Dat...

Lees meer

Bewijsaanbod bleek niet uit gedingstukken

In cassatie voerde iemand aan dat Hof Leeuwarden het door haar ter zitting gedane aanbod om stukken over te leggen ter ondersteuning van een ingenomen stelling had afgewezen. Noch uit de uitspraak van het Hof noch uit het proces-verbaal van de zitting bleek dat een zodanig aanbod was gedaan. Omdat deze stukken voor de Hoge Raad de enige bronnen zijn om te achterhalen wat zich ter zitting heeft voorgedaan, kon...

Lees meer

Belanghebbende gaf geen toestemming om zitting achterwege te laten

Hof Den Bosch heeft in een procedure over de WOZ-waarde van een woning uitspraak gedaan zonder een nadere zitting. Volgens de uitspraak was dat met toestemming van partijen gebeurd. De belanghebbende in de procedure had echter in reactie op de vraag om toestemming daartoe geantwoord dat hij alleen instemde met het achterwege laten van een nadere zitting indien het Hof de door de gemeente gemaakte fouten zou corrigeren. De Hoge...

Lees meer

Opzet of grove schuld adviseur wordt niet meer toegerekend aan belastingplichtige

In een arrest uit 1988 besliste de Hoge Raad dat opzet of grove schuld van de adviseur van een belastingplichtige wordt toegerekend aan de belastingplichtige. Het ging in die procedure om een boete wegens het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Op grond van dat arrest kan aan een belastingplichtige een boete worden opgelegd voor de gedragingen van zijn adviseur, tenzij de belastingplichtige aantoont dat er geen reden was om...

Lees meer

Geen cassatie wegens overweging ten overvloede

Bij het doen van uitspraak in een geschil geeft de rechter soms een overweging ten overvloede. Dat is een kanttekening van de rechter en geen grond waarop zijn uitspraak berust. Klachten tegen een ten overvloede gegeven overweging kunnen niet tot cassatie leiden.

Lees meer

Hoor en wederhoor over ter zitting overgelegd stuk

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem vernietigd omdat het Hof een stuk dat door de belastingdienst aan het Hof was overgelegd niet in kopie aan de belanghebbende heeft gegeven en hem niet in de gelegenheid heeft gesteld om te reageren. Opmerkelijk is dat noch in het proces-verbaal van de zitting noch in de uitspraak melding wordt gemaakt van het overleggen van een stuk door de belastingdienst. Bij...

Lees meer