Nieuws

Category: Douane en Accijnzen

Selected: Douane en Accijnzen

Remove selection(s)

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden worden gewijzigd. Het betrof aangiften van een vergunninghouder voor de douaneregeling bijzondere bestemming. De verleende vergunning bevatte een maximale hoeveelheid goederen die onder deze regeling kon worden aangegeven. De vergunninghouder heeft deze hoeveelheid overschreden, met het opleggen van een naheffingsaanslag tot gevolg.Volgens het Douanewetboek van de EU kan binnen drie jaar na de datum...

Lees meer

Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats

Op grond van een EG-verordening geldt een verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van persoonlijke goederen. De vrijstelling is van toepassing wanneer iemand zijn woonplaats verlegt van buiten de EU naar binnen de EU.In een procedure over de toepassing van deze vrijstelling van douanerechten heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU. De procedure had betrekking op een Nederlander die enkele jaren in het buitenland had gewoond...

Lees meer

Evaluatie accijnsverhoging diesel en LPG

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die verband houden met de evaluatie van de accijnsverhoging op diesel en LPG. Uit de evaluatie blijkt niet dat de accijnsverhoging in de grensstreek grote gevolgen heeft gehad. De geconstateerde grenseffecten passen volgens de staatssecretaris in de meerjarige trend van teruglopende verkopen en lijken slechts gedeeltelijk het gevolg van de accijnsverhoging. De verhoging heeft geleid tot meeropbrengsten voor de staat. De staatssecretaris is...

Lees meer

Douane controleert internetaankopen

Bij het bestellen van goederen uit landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld via internet, kan het zijn dat omzetbelasting en/of douanerechten moeten worden betaald. Omzetbelasting moet worden betaald als de waarde van de goederen € 22 of hoger is. Is de waarde hoger dan € 150 dan moeten ook nog douanerechten worden betaald.De Douane waarschuwt voor het bestellen van namaakgoederen. Dat zijn imitaties van merkgoederen. Dergelijke goederen mogen niet ingevoerd...

Lees meer

In- en uitslag accijnsgoederen

Een groothandel in alcoholhoudende dranken had een vergunning voor een accijnsgoederenplaats waarin zij alcoholhoudende dranken onder schorsing van accijns voorhanden mocht hebben. Eind 2002 kocht de groothandel een partij van 82.763 liter alcoholhoudende producten. Voor deze partij was accijns voldaan naar het toen geldende tarief. Op 30 december 2002 werd 42.000 liter aan alcoholhoudende producten verkocht en uit de accijnsgoederenplaats uitgeslagen. Daarbij werd op aangifte accijns voldaan naar het op...

Lees meer

Leidraad Accijns gewijzigd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met het beleid op het terrein van de accijns geactualiseerd. Naast enige aanpassingen van redactionele aard zijn enkele beleidsregels vervallen, gewijzigd of nieuw opgenomen.Vervallen zijn de beleidsregels over rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht, de rechtstreekse aflevering van goederen die onder een accijnsschorsingsregeling worden overgebracht naar een afnemer met een AGP vergunning en de rechtstreekse aflevering van tabaksproducten die...

Lees meer

Extra betaling geen inkoopcommissie

Bij de invoer van goederen van buiten de Europese Unie kan belasting worden geheven. De belasting bij invoer wordt geheven over de zogenaamde douanewaarde van de goederen. Uitgangspunt voor de douanewaarde is de voor de ingevoerde goederen werkelijk betaalde prijs. Deze wordt verhoogd met door de koper naast de prijs voor de goederen te betalen commissies, maar met uitzondering van inkoopcommissies.  Inkoopcommissies zijn de door een importeur aan de agent...

Lees meer

Hoge Raad vraagt uitleg douanewetgeving

Wanneer goederen van buiten de Europese Unie de Unie binnenkomen, moet daarvan aangifte worden gedaan bij de douane. Afhankelijk van de bestemming van de goederen moeten douanerechten en/of omzetbelasting worden betaald. Bestaat er bij aankomst van de goederen op de plaats van bestemming een verschil in aantallen goederen ten opzichte van de aangifte bij de douane, dan moeten over het verschil ook douanerechten en omzetbelasting worden betaald. De douanewetgeving bepaalt wie...

Lees meer

Voorhanden hebben van accijnsgoederen

Het voorhanden hebben van accijnsgoederen is een belastbaar feit voor de heffing van accijns. Aan iemand die accijnsgoederen voorhanden heeft kan een naheffingsaanslag accijns worden opgelegd wanneer niet op de normale wijze aan de accijnsverplichtingen wordt voldaan. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2004 over de heffing van accijns een uiteenzetting gegeven van het begrip feitelijke beschikkingsmacht over accijnsgoederen. Wanneer aan alle aspecten daarvan is voldaan, heeft iemand...

Lees meer

Aanpassing accijnstarief sigaretten

Het accijnstarief voor sigaretten is afhankelijk van de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse. In verband met een wijziging van de meest gevraagde prijsklasse wordt de Wet op de Accijns aangepast. De kleinhandelsprijs van de nieuwe meest gevraagde prijsklasse sigaretten bedraagt € 5,00 per pakje van 19 sigaretten. Per 1.000 stuks is de kleinhandelsprijs € 263,16. De totale accijns bedraagt per 1.000 stuks € 156,00. Daarmee is voldaan aan de...

Lees meer