Nieuws

Category: Douane en Accijnzen Period: 200706

Selected: Douane en Accijnzen200706

Remove selection(s)

Vermissing accijnszegels voor rekening koper

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft naar aanleiding van door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen een arrest gewezen over teruggaaf van accijns in het geval accijnszegels zijn verdwenen voordat zij op tabaksproducten zijn aangebracht. Volgens het Hof van Justitie EG is het niet in strijd met het EG-recht om geen teruggaaf te verlenen wanneer verdwijning van accijnszegels niet is toe te schrijven aan overmacht of ongeval...

Lees meer

Einduitspraak HR na HvJ EG 11 januari 2007, C-400/05

De Hoge Raad heeft in een arrest van 11 november 2005 aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing gevraagd over de tariefindeling van een zogenaamde dumptruck. Het Hof van Justitie heeft die beslissing gegeven in het arrest van 11 januari 2007, C-400/05. Postonderverdeling 8704 10 van de gecombineerde nomenclatuur heeft betrekking op dumptrucks die primair zijn ontworpen voor gebruik buiten de verharde weg. Dumptrucks die...

Lees meer

Vervallen verhuisboedelvrijstelling

Op grond van een EU-verordening geldt er een vrijstelling van invoerrechten voor goederen die door natuurlijke personen worden ingevoerd bij verhuizing naar een lidstaat van de Europese Unie. De op deze verordening gebaseerde Nederlandse wetgeving schrijft voor dat deze vrijstelling alleen mag worden toegepast met een vergunning van de inspecteur. De vrijstelling van invoerrechten geldt ook voor de omzetbelasting. De vrijstellingsvergunning verliest zijn betekenis op het moment waarop de goederen...

Lees meer

Uitvoeringsregeling liquidemiddelencontrole

De EG-verordening die de controle op liquide middelen voorschrijft bij internationaal verkeer is in de Nederlandse wet ingevoerd in de Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole. Voor deze wet heeft de staatssecretaris van Financiën een uitvoeringsregeling vastgesteld, die ondermeer de vormgeving van het aangifteformulier regelt. Verder bepaalt de regeling dat wisselkoersen volgens de Douaneregeling worden vastgesteld en op welke wijze de waarde van verhandelbare toonderstukken wordt vastgesteld. De regeling treedt gelijk met de...

Lees meer

Teruggaaf na abusievelijk onjuiste aangifte

Een douane-expediteur deed een aantal douaneaangiften, waarbij als douanewaarde de transactieprijs gehanteerd werd die bleek uit bijgevoegde facturen. De douane-expediteur had echter andere facturen willen gebruiken voor de douaneaangiften, met als gevolg een lager bedrag aan heffingen. Zowel de bijgevoegde facturen als de bedoelde facturen konden volgens de rechtbank dienen als geldige facturen voor de bepaling van de douanewaarde. Bij het doen van de aangifte was een onbedoelde vergissing begaan.

Lees meer

Naheffing brandstofaccijns vernietigd

Na een uitgevoerde controle bij een brandstoffenhandelaar legde de belastingdienst naheffingen accijns van minerale oliën, brandstoffenbelasting, regulerende energiebelasting en voorraadheffing op. De in de jaarstukken over 2000 opgegeven winstmarge van 4,9% week af van de door de belastingdienst geconstateerde feitelijke winstmarge van 2,5%. Aan de hand daarvan en aan de hand van de door de belastingdienst opgezette goederenbeweging werd geconcludeerd dat de handelaar meer blanke gasolie had verkocht dan hij...

Lees meer

Vrijstellingsnormen vervoersverliezen

De lidstaten van de EU zijn verplicht om een vrijstelling van accijns te geven aan de houder van een erkend entrepot voor de transportverliezen. Voor bulkvervoer van minerale oliën per lichter en voor bulkvervoer onder schorsing van de accijns van ethylalcohol per lichter vanuit een andere lidstaat, van minerale oliën en ethylalcohol met een tanktruck en van minerale oliën en ethylalcohol binnen Nederland gelden de volgende vrijstellingsnormen: -lichte olie: 0,4%...

Lees meer