Nieuws

Category: Belastingplan Period: 201409

Selected: Belastingplan201409

Remove selection(s)

Heffingskortingen

Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan 2015.ArbeidskortingDe arbeidskorting, een extra heffingskorting voor werkenden, begint bij een bepaalde hoogte van het inkomen te dalen. Deze zogenaamde afbouwgrens van de arbeidskorting gaat volgend jaar omhoog om werken lonender te maken. Het maximum van de arbeidskorting was overigens door het Belastingplan 2014 al verhoogd.Algemene heffingskortingOok de algemene heffingskorting begint na het bereiken van zijn maximum bij een...

Lees meer

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben. In het merendeel van de gevallen gaat het om een dga. De regeling wordt volgend jaar duidelijker omschreven in de wet. Met ingang van 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het loon van een dga ten minste gelijk moet zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:75% van...

Lees meer

Levensloopregeling

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht gold in 2013 dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% werd belast. Wie in 2013 geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling krijgt in 2015 een nieuwe kans. De 80%-regeling geldt in 2015 voor maximaal het bedrag van het levenslooptegoed op 31 december 2013.

Lees meer

Versnelde invordering toeslagen

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om in het kader van de dwanginvordering van belastingschulden over te gaan tot versnelde invordering. Deze bevoegdheid wordt nu uitgebreid naar de toeslagen, inclusief eventuele rente en bestuurlijke boeten. Versnelde invordering kan alleen worden toegepast in situaties zoals faillissement, emigratie of als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan.

Lees meer

Aftrek buitenlandse boete

Geldboeten, die zijn opgelegd door de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie zijn in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting van aftrek uitgesloten. Op dit moment geldt dat niet voor boeten die worden betaald aan een buitenlandse overheid. Dat verandert per 1 januari 2015. Ook aan de aftrekbaarheid van in het buitenland betaalde bedragen ter voorkoming van strafvervolging komt een einde. Om te voorkomen dat...

Lees meer

Belastingplan 2015

Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar het de afgelopen jaren gebruikelijk was om meerdere wetsvoorstellen tegelijk in te dienen die gezamenlijk het Belastingplan vormden, bestaat het Belastingplan dit jaar uit slechts een wetsvoorstel, het eigenlijke Belastingplan 2015. Het wetsvoorstel bevat naast de maatregelen die van invloed zijn op de koopkracht maatregelen die voortvloeien uit politieke afspraken en die bij voorkeur per 1...

Lees meer

Tarieven IB en LB

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,25% omhoog van 5,1% naar 5,35%. Dat wordt als lastenverlichting aangekondigd omdat eerder was besloten dat dit tarief hoger zou zijn. Het tarief inclusief premieheffing in de eerste schijf komt in 2015 uit op 36,5%.

Lees meer

Maatregelen eigen woning

Een van de maatregelen die is getroffen om de woningmarkt te verbeteren is het toestaan van de aftrek van rente op restschulden die zijn overgebleven na de verkoop van een eigen woning voor een lager bedrag dan de hypotheekschuld. De periode van aftrek wordt verlengd van tien jaar naar vijftien jaar. Daarnaast worden twee als tijdelijk bedoelde faciliteiten nu structureel gemaakt. Het gaat om de verlenging van de termijn waarin...

Lees meer

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen voor gezinnen met lagere inkomens. Het kindgebonden budget daalt met het stijgen van het inkomen van de ouders wanneer dat hoger is dan een bedrag van € 19.767. Het percentage waarmee de uitkering wordt verminderd wordt verlaagd van 7,6% naar 6,75%.

Lees meer

Werkkostenregeling

De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer geldt met ingang van 2015 verplicht. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervalt dan. De werkkostenregeling is bedoeld als vereenvoudiging van de regelgeving. Eerder werden al vijf aanpassingen van de regeling aangekondigd om de geconstateerde knelpunten van de regeling weg te nemen. Het gaat om de invoering van:het...

Lees meer