Nieuws

Category: Arbeidsrecht Period: 201604

Selected: Arbeidsrecht201604

Remove selection(s)

Aanpassingen in Wet werk en zekerheid

In overleg met werkgevers en werknemers is besloten om de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal punten aan te passen. Het gaat om de toepassing van de ketenbepaling bij seizoensarbeid en op het recht op transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en om bedrijfseconomische redenen. Het wegnemen van deze knelpunten moet bijdragen aan het bevorderen van bestendige arbeidsrelaties.Seizoensarbeid De ketenbepaling is bij de invoering van de Wwz aangepast.

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een drietal maatregelen aangekondigd om knelpunten in de loondoorbetalingsverplichting op te lossen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie bij re-integratie in het tweede spoor, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering.Het UWV kan een werkgever, die onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting...

Lees meer

Kamervragen criteria dienstbetrekking

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie spelen drie criteria een rol: het bestaan van een gezagsverhouding, de verplichting om arbeid persoonlijk te verrichten en de betaling van loon. Is aan deze criteria voldaan, dan is een arbeidsrelatie een dienstbetrekking. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze criteria. Daarbij kwam aan de orde of het mogelijk is om deze criteria te verduidelijken. In zijn antwoord merkt de staatssecretaris van Financiën op...

Lees meer

Niet voldaan aan aanzegverplichting

Een werkgever is verplicht om een werknemer niet later dan een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten. Wanneer de werkgever deze aanzegverplichting niet nakomt moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal één maandsalaris.In een procedure voor de kantonrechter erkende een werkgever dat hij niet had voldaan aan de aanzegverplichting en dat...

Lees meer

Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of waarop de werknemer de voor hem geldende, van de AOW-gerechtigde leeftijd afwijkende, pensioenleeftijd heeft bereikt. Volgens de memorie van toelichting op de betreffende wetsbepaling kan de werkgever eenmalig gebruik maken van het recht om zich te beroepen op het bereiken of bereikt hebben van...

Lees meer