Nieuws

Author: du ROI Period: 201511

Selected: du ROI201511

Remove selection(s)

Vrijstelling btw voor sport

De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn. Deze richtlijn bevat ondermeer enkele vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van algemeen belang. De lidstaten zijn verplicht om deze vrijstellingen op te nemen in hun wetgeving. Een van deze vrijstellingen is de sportvrijstelling. De staatssecretaris van Financiën heeft een uiteenzetting gegeven over de onvermijdelijkheid van een richtlijnconforme verruiming van de sportvrijstelling in de Nederlandse wet.De sportvrijstelling geldt voor diensten:die worden...

Lees meer

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet bevat een aantal wijzigingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten. De wijzigingen in het jaarrekeningenrecht vloeien voort uit de invoering van een EU-richtlijn uit 2013.BalansDe voorschriften over afschrijvingen zijn aangepast. Kosten van onderzoek vallen niet meer onder immateriële activa. De afschrijvingstermijn voor ontwikkelingskosten en goodwill bedraagt maximaal tien jaar. Goodwill kan...

Lees meer

Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen waarbij de verkrijger de zaak in de huidige staat onmiddellijk en volledig in gebruik kan nemen. Over de WOZ-waarde heeft de Hoge Raad gezegd dat wanneer iemand een woning kort na de peildatum...

Lees meer

WEVAB bepalen naar tijdstip verkoop

Een bijzondere bepaling in de Wet IB is de landbouwvrijstelling. Door deze vrijstelling behoort de waardeverandering van landbouwgrond niet tot de winst van een landbouwbedrijf. De vrijstelling geldt slechts voor zover de waardeverandering is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik, de zogenaamde WEVAB. Volgens de Hoge Raad moet de WEVAB worden bepaald naar hetzelfde tijdstip als de waarde in...

Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2016 bekend gemaakt

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de correctiefactor, die wordt gebruikt voor de indexering van diverse bedragen in de belastingwetgeving, bekend gemaakt. Voor 2016 bedraagt deze tabelcorrectiefactor 1,005.Bezitters van een eigen woning moeten voor het genot daarvan een bedrag bij hun inkomen tellen. Dit bedrag is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Dat percentage wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand...

Lees meer

Overgang VAR naar modelovereenkomsten

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer uiteengezet hoe de overgang van de VAR naar de modelovereenkomsten zou moeten gebeuren. Dit zogenaamde transitieplan kent drie fasen, namelijk de voorbereidingsfase, de invoeringsfase en de fase waarin de nieuwe systematiek is ingevoerd.De voorbereidingsfase loopt tot 1 april 2016. In deze periode ligt de nadruk op voorlichting en het tot stand komen van modelovereenkomsten. In samenspraak met zzp-...

Lees meer

Wetsvoorstellen Belastingplan 2016 door Tweede Kamer

Na een moeizaam verlopen behandeling in de Tweede Kamer zijn de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan 2016 vormen dan toch aangenomen. De stemming over de wetsvoorstellen is meerdere keren uitgesteld. De vraag is nu of met name het eigenlijke Belastingplan ook de Eerste Kamer ongeschonden zal passeren. De partijen die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer zijn enkele...

Lees meer

Onterecht opgelegde loonsanctie

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is heeft de werkgever de verplichting om het loon door te betalen. Die verplichting geldt gedurende de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces bevorderen. Doet de werkgever dat onvoldoende dan kan het UWV hem als straf een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting opleggen. Deze loonsanctie geldt voor een periode van...

Lees meer

Maatregelen tegen ontgaan box 3-heffing in Belastingplan 2017

Bij het debat in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 zijn vragen gesteld die de staatssecretaris voor een deel schriftelijk heeft beantwoord. Een van deze vragen heeft betrekking op de voorgestelde wijzigingen in box 3. De staatssecretaris is gevraagd om zijn mening te geven over het aanhouden van vermogen in box 2 in plaats van in box 3. De staatssecretaris maakt duidelijk dat het in het algemeen is toegestaan...

Lees meer

Voortgang Belastingplan 2016

Tijdens overleg met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 is uitgebreid gesproken over de invulling van het budget van € 5 miljard dat beschikbaar is voor lastenverlichting. Sommige fracties vinden dat het Belastingplan te weinig aandacht heeft voor vergroening. Andere fracties missen maatregelen voor bepaalde groepen zoals alleenverdieners en ouderen. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van dat overleg een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt...

Lees meer