Nieuws

Author: du ROI Period: 200612

Selected: du ROI200612

Remove selection(s)

Bewijslastverdeling ontvangst van aanmaning om aangifte te doen

De Belastingdienst mag geen verzuimboete opleggen wanneer een belastingplichtige te laat is met het doen van aangifte als er niet eerst een aanmaning om aangifte te doen is verstuurd naar de belastingplichtige. Dat geldt ook voor het geval de belastingplichtige de aanmaning niet heeft ontvangen, tenzij dat het gevolg is van aan de belastingplichtige toe te rekenen omstandigheden. Het is het aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de...

Lees meer

Resultaat niet van belang voor ondernemerschap

Omzetbelasting wordt geheven van ondernemers. Ondernemer is degene die economische activiteiten verricht. Daaronder vallen werkzaamheden die zijn gericht op een duurzaam deelnemen aan het economische verkeer en werkzaamheden die worden verricht ter beëindiging van een onderneming. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG is niet van belang met welke doelstelling iemand werkzaamheden verricht of wat het resultaat van die werkzaamheden is om hem als ondernemer aan te kunnen...

Lees meer

Realisatie verbetervoorstellen WOZ

De minister van Financiën heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de resultaten van in 2003 gepresenteerde voorstellen ter verbetering van de doelmatigheid van de wet WOZ zijn weergegeven. Volgens de minister zijn de meeste voorstellen inmiddels gerealiseerd. Een voorbeeld is de jaarlijkse waardering van onroerende zaken vanaf 2007. Dat opent mogelijkheden voor een breder gebruik van WOZ-gegevens. In de toekomst zou de WOZ-waarde mogelijk andere taxaties kunnen...

Lees meer

Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang

De staatssecretaris van Financiën stelde beroep in cassatie in tegen een uitspraak van Hof Den Bosch in een procedure over een aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het Hof verminderde wel het bedrag aan premies volksverzekeringen, maar niet het bedrag aan inkomstenbelasting. De uitspraak van het Hof kwam er volgens de Hoge Raad op neer dat de aanslag inkomstenbelasting werd gehandhaafd. Het bedrag van de aanslag was zowel in de zienswijze...

Lees meer

Geen arbeidsmarkttoets meer voor Poolse werknemers

De zogenaamde arbeidsmarkttoets voor werknemers uit Polen, Tsjechië, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije en Slovenië is met ingang van 17 december 2006 jl. vervallen voor een aantal sectoren. Er is nog wel een tewerkstellingsvergunning nodig van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het CWI geeft zo’n vergunning af als de huisvesting voor de werknemers goed is geregeld en als zij hetzelfde verdienen als Nederlandse werknemers. De arbeidsmarkttoets is de...

Lees meer

Belastingplan 2007 en Paarse Krokodil aangenomen

Zowel het Belastingplan 2007 als het wetsvoorstel Paarse Krokodil is door de Eerste Kamer aangenomen. Beide wetsvoorstellen treden op 1 januari 2007 in werking. Het Belastingplan 2007 regelt onder meer de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang en bevat een aanpassing van de omzetbelasting aan jurisprudentie van het Hof van Justitie EG. Het wetsvoorstel Paarse Krokodil bevat ondermeer vereenvoudigingen van de vergoedingsregeling voor telefoon en internet, een verruiming van...

Lees meer

Geen schadevergoeding voor te late melding einde tijdelijk dienstverband

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was opgenomen dat de werkgever zes maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst zou laten weten of de overeenkomst zou worden verlengd of niet. De werkgever kwam deze verplichting niet na en deelde minder dan drie maanden voor de afloop mee dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Het niet nakomen van een contractuele verplichting levert wanprestatie van de werkgever op. Door deze wanprestatie...

Lees meer

Aanslagbiljet met vertraging ontvangen in het buitenland

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag bedraagt 6 weken. Die termijn begint te lopen op het moment van bekendmaking van de aanslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de inspecteur iemand terecht niet-ontvankelijk had verklaard in zijn bezwaar. De inspecteur had het bezwaarschrift ontvangen op 20 juli 2004, terwijl het aanslagbiljet was gedagtekend 15 mei 2004. Daarmee was het bezwaar inderdaad te laat...

Lees meer

Activiteiten boven normaal vermogensbeheer nog geen onderneming

Een BV gaf in 1990 een obligatielening uit in Peruaanse Inti tegen een rente van 35% per maand. De opbrengst werd omgezet in Nederlandse guldens die op een depositorekening werden gestort. De BV liep zowel een valutarisico (ingeleende Inti’s tegenover uitgeleende guldens) als een renterisico (de rentelasten zijn hoger dan de rentebaten) als een incassorisico (zekerheden zijn gesteld noch gebleken) over een aanzienlijk bedrag. De constructie zou naar verwachting een...

Lees meer

Niet ingehouden loonbelasting is voordeel uit dienstbetrekking

Wanneer een werkgever door de belastingdienst nageheven loonbelasting niet op de werknemer verhaalt maar voor eigen rekening neemt vormt deze loonbelasting een voordeel uit dienstbetrekking waarover premies werknemersverzekeringen verschuldigd kunnen zijn. Dat geldt volgens de Centrale Raad van Beroep ook wanneer de naheffing bij de werkgever heeft plaatsgevonden in de vorm van een eindheffing. In een dergelijk geval is verhaal op de werknemers niet meer mogelijk. Ook dan hebben de...

Lees meer