Nieuws

Author: du ROI Period: 200309

Selected: du ROI200309

Remove selection(s)

Bij belaste verhuur OG bestaat recht op aftrek van alle omzetbelasting, ook als deze niet wordt voor

De verhuur van onroerende zaken is een prestatie, die is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Op verzoek kan echter de verhuur als een belaste prestatie worden aangemerkt. Dat heeft tot gevolg, dat aan de verhuurder in rekening gebrachte omzetbelasting door hem kan worden verrekend met de af te dragen omzetbelasting. Sinds 1996 is het niet meer mogelijk om belast te verhuren aan een huurder, die vrijgestelde prestaties verricht. Wel...

Lees meer

Loonbelasting in casu niet verrekenbaar als voorheffing voorzover deze niet door werkgever is betaal

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting wordt de door de werkgever ingehouden en afgedragen loonbelasting verrekend. Heeft geen inhouding en afdracht plaatsgevonden dan vindt verrekening alleen plaats als de werknemer van de werkgever mocht verwachten dat inhouding had plaatsgevonden. Over het recht op verrekening van loonbelasting moest de Hoge Raad onlangs een oordeel vellen. In de administratie van de werkgever was...

Lees meer

Aansprakelijk stellen directeur voor niet betaalde premies werknemersverzekering na 3 jaar nog mogel

Volgens de Centrale Raad van Beroep mag het UWV de directeur van de BV hoofdelijk aansprakelijk wegens het niet betalen van premies stellen ook als dit pas 3 jaren na het uitvaardigen van dwangbevelen plaatsvindt. De Centrale Raad van Beroep vindt wel, dat het UWV erg lang heeft gewacht door drie jaar na het terugontvangen van uitgevaardigde dwangbevelen niets te doen alvorens op zoek te gaan naar andere mogelijkheden tot...

Lees meer

Door vroegere aandeelhouder aan werknemers dochtermaatschappij betaalde bedragen zijn loon voor soci

Een stichting, die gedurende een reeks van jaren aandeelhouder was van een vennootschap, heeft na de verkoop van de aandelen in die vennootschap uitkeringen gedaan aan personeel van de vennootschap. De stichting had aanvankelijk als doel het bevorderen van de continuïteit van de ondernemingen van de vennootschap en de daaraan verbonden werkgelegenheid, alsmede het behartigen van de belangen van de (gewezen) werknemers. Na de verkoop van de aandelen werd het...

Lees meer

Niet verlenen aftrek hypotheekrente buitenlands belastingplichtige is niet in strijd met Europees re

Hof Den Bosch heeft onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2000 de aftrek van betaalde hypotheekrente geweigerd aan een inwoner van België, die zijn gehele inkomen in loondienst in Nederland verdiende. In de procedure voerde deze aan, dat de aftrek van hypotheekrente een aftrek met het oog op persoonlijke en gezinssfeer is zoals bedoeld in het Schumacker-arrest van het Hof van Justitie van de EU. Dat...

Lees meer

Beschikking fiscale eenheid werkt niet terug naar eerder jaar, maar moet wel worden afgegeven als aa

Onder het oude regime kon een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht beginnen op de eerste dag van het boekjaar waarin het verzoek werd gedaan, mits op die datum aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid werd voldaan. In een procedure voor Hof Den Bosch was in verband met die terugwerkende kracht in geschil op welk moment een verzoek om een fiscale eenheid wordt gedaan. Het hof besliste...

Lees meer

Toepassing sanctie bij verbreking fiscale eenheid omdat goodwill ten goede is gekomen aan moedermaat

Naar het oordeel van Hof Den Bosch was de sanctie van de 16e standaardvoorwaarde bij het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in het volgende geval van toepassing. Bij de oprichting van de dochtermaatschappij is de onderneming door de moeder aan de dochter overgedragen. Daarbij is een vordering ontstaan van de moeder op de dochter, die volgens het Hof mede betrekking heeft op stille reserves in de door...

Lees meer

Geen recht op aftrek levensonderhoud voor student jonger dan 30 met partner, geen recht op verhoging

De ouders van een student met recht op een prestatiebeurs, die meer inhoudt dan een reisvoorziening hebben geen recht op aftrek van kosten die zij bijdragen in het levensonderhoud. Als de student een partner heeft, jonger is dan 30 jaar en hij meer dan zes maanden door zijn ouders wordt onderhouden heeft hij geen recht op verhoging van de maximumgecombineerde heffingskorting.

Lees meer

Als belanghebbende verzoekt te worden gehoord mag de inspecteur horen alleen achterwege laten bij ke

Wegens vermeende termijnoverschrijding heeft de inspecteur een bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. De belastingplichtige heeft in zijn bezwaarschrift verzocht om te worden gehoord, maar de inspecteur heeft aan dat verzoek geen gevolg gegeven en in zijn uitspraak niet aangegeven om welke reden hij de belastingplichtige niet heeft gehoord. Hof Amsterdam stelde vast, dat de inspecteur niet heeft onderzocht of de termijnoverschrijding verschoonbaar was. Het hof verwees de zaak terug naar de...

Lees meer

Fiscus mocht bij emigratie in 1998 afzonderlijke aanslagen IB voor periode van binnen- en buitenland

Tot 1 januari 1999 werd bij emigratie in de loop van een jaar een aanslag inkomstenbelasting opgelegd voor de binnenlandse periode en een aanslag voor de buitenlandse periode. Daaraan is een einde gekomen door een wetswijziging in 1998, die gevolg had voor de jaren na 1998. De wetswijziging heeft geen invloed op aanslagen die betrekking hebben op de jaren voor 1999, die na 1 januari 1999 zijn opgelegd. Hof Den...

Lees meer