Nieuws

Period: 201603

Selected: 201603

Remove selection(s)

Kamervragen fiscale trucs vermogenden

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het toepassen van fiscale trucs door vermogende particulieren beantwoord. Volgens de staatssecretaris kan het fiscaal voordelig zijn om spaargeld aan te houden in een eigen BV. Een IB-ondernemer heeft niet de mogelijkheid om naar believen spaargeld vanuit box 3 over te brengen naar het ondernemingsvermogen. Dat komt door het leerstuk van de vermogensetikettering. Geld dat geen functie heeft binnen de onderneming is verplicht...

Lees meer

Verplicht ondernemingsvermogen

Zolang hij met zijn keuze de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt heeft een ondernemer de keuze of hij een vermogensbestanddeel aan zijn ondernemingsvermogen of aan zijn privévermogen toerekent. De gemaakte keuze kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van de boekhouding van de onderneming of op andere wijze, bijvoorbeeld aan de hand van zijn aangifte inkomstenbelasting.Een ondernemer die ter belegging een onroerende zaak aanschaft zal deze in het algemeen...

Lees meer

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met heffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verbrand. Deze exportheffing is op 1 juli 2015 in werking getreden. Naar nu blijkt is de exportheffing in strijd met het Europese recht. Daarom zal in het Belastingplan 2017 worden voorgesteld om het tarief van de exportheffing op nihil te stellen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot en met...

Lees meer

Grens NHG blijft € 245.000

Een van de in 2008 getroffen crisismaatregelen was de tijdelijke verhoging van de bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie (NHG) tot een bedrag van € 350.000. Sinds 2012 wordt de bovengrens stapsgewijs verminderd tot € 245.000 per 1 juli 2015. Per 1 juli 2016 zou deze grens dalen naar € 225.000. Omdat de NHG na 2016 zou worden gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs en de gemiddelde woningprijs op dit moment weinig...

Lees meer

Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Over het voornemen daartoe heeft de minister al in het najaar van 2015 brieven gestuurd. De wijziging van het Dagloonbesluit ziet op het buiten beschouwing laten van kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten bij de berekening van het dagloon. Wanneer een werknemer in een of...

Lees meer

De kapitaalrekening van de ondernemer

Voor veel ondernemers is de term kapitaalrekening een ongrijpbaar fenomeen. Wat houdt de kapitaalrekening in en hoe verhoudt de kapitaalrekening zich tot de winst van de onderneming?Welke onderneming?In een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap brengen de eigenaren, meestal aangeduid als de vennoten of de maten, kapitaal bij elkaar om economische activiteiten te gaan ontplooien. Die economische activiteiten zijn bedoeld om winst te maken. Het eigen...

Lees meer

Geen cassatie hofuitspraak toepassen afroommethode

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de gebruikelijkloonregeling. De uitspraak had betrekking op het gebruik van de afroommethode voor de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon. In deze casus waren partijen het eens over de hoogte van het loon in een vergelijkbare functie waarin een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Omdat het feitelijk betaalde loon minder dan de toegestane...

Lees meer

Bezwaar tegen aangifte bpm

Bij de registratie van een auto in Nederland moet belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden betaald. Wanneer een auto in gebruikte staat wordt geregistreerd, bijvoorbeeld bij de invoer van een auto uit het buitenland, wordt het bedrag van de bpm verminderd. Die vermindering van belasting kan worden berekend door de inkoopwaarde van de auto te verminderen aan de hand van de wettelijke afschrijvingstabel of aan de hand van een...

Lees meer

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen belastingplichtig. Voor zeehavens geldt een tijdelijke vrijstelling van Vpb. Volgens een besluit van de Europese Commissie verleent Nederland daardoor ongeoorloofde staatssteun aan de zeehavens. Die tijdelijke vrijstelling moet per 1 januari 2017 beëindigd worden. Dat zal worden geregeld bij Koninklijk Besluit.Het kabinet zegt in een reactie op het besluit van de Europese Commissie dat het niet tegen de invoering van...

Lees meer

Voorbelasting op kosten voor pensioenfonds

De afnemer van goederen en diensten heeft recht op aftrek van de omzetbelasting die hem daarbij door andere ondernemers in rekening wordt gebracht voor zover de afnemer de goederen en diensten gebruikt voor belaste prestaties.De pensioenregelingen voor het personeel van een BV waren ondergebracht in een pensioenfonds. De premies voor de pensioenregelingen werden volledig betaald door de werkgever. De BV had voor werkzaamheden voor het pensioenfonds overeenkomsten gesloten met diverse...

Lees meer