Nieuws

Period: 201012

Selected: 201012

Remove selection(s)

Nabetaalde alimentatie kinderen

Op grond van een beschikking van de rechtbank moest een vader na zijn echtscheiding maandelijkse bijdragen betalen voor de verzorging en opvoeding van zijn beide dochters. Aanvankelijk betaalde hij deze bijdragen niet, waarna deze werden ingevorderd door inhouding op een uitkering die de vader ontving van de Sociale Verzekeringsbank. De inhoudingen vonden plaats tot augustus 2006. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2005 trok de vader deze bedragen af...

Lees meer

Marktrente 2010

De staatssecretaris van Financiën heeft het jaarlijkse besluit met de gegevens betreffende de marktrente gepubliceerd. Het besluit is bedoeld als handvat bij het bepalen van de rekenrente voor het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Langlopende renteloze verplichtingen moeten worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. “De” marktrente bestaat echter niet. De rente die onder het kopje “marktrente” is opgenomen, is...

Lees meer

Geen vrijstelling beleggingen van pensioenfonds

De Wet op de Omzetbelasting 1968 kent een vrijstelling voor het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens. De richtlijnbepaling die ten grondslag ligt aan de vrijstelling in de wet is bedoeld om het voor beleggers makkelijker te maken om te beleggen in effecten via beleggingsinstellingen en om het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen fiscaal gelijk te behandelen als andere gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Deze vrijstelling geldt niet voor...

Lees meer

Aanvang fiscale eenheid

Een herstructurering kan binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting plaatsvinden zonder fiscale gevolgen. Soms klopt de planning niet en vindt de herstructurering plaats voordat de fiscale eenheid tot stand is gekomen. De aandeelhouders van een BV stelden een intentieverklaring op waarin stond dat er twee dochtervennootschappen zouden worden opgericht die ieder weer een kleindochtermaatschappij zouden oprichten waarin de feitelijke activiteiten zouden worden ondergebracht. In de intentieverklaring stond dat de herstructurering...

Lees meer

Navordering zelfstandigenaftrek

De belastingdienst legde na een boekenonderzoek bij een dirigent die zich als ondernemer presenteerde een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op over het jaar 2001 ter correctie van de ten onrechte geclaimde zelfstandigenaftrek. De dirigent bestreed dat de inspecteur beschikte over het voor navordering vereiste nieuwe feit. De bewijslast voor een nieuw feit rust op de inspecteur. Naar het oordeel van de rechtbank slaagde de inspecteur er niet in aannemelijk te maken dat...

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij ruilverkaveling

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet 6% overdrachtsbelasting worden betaald over de waarde van de verkregen zaken. Er geldt een vrijstelling voor de verkrijging in het kader van ruilverkaveling. Ruilverkaveling was tot 2007 geregeld in de Landinrichtingswet. Volgens deze wet is ruilverkaveling bij overeenkomst de vorm van landinrichting waarbij drie of meer eigenaren zich verbinden om bepaalde onroerende zaken samen te voegen en het geheel onder elkaar bij notariële...

Lees meer

Afschaffing WWIK

Voor kunstenaars bestaat een aparte wettelijke regeling voor ondersteuning in het levensonderhoud, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Op grond van de WWIK kunnen kunstenaars binnen een periode van tien jaar maximaal vier jaar een aanvulling op hun inkomen krijgen. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel om de WWIK af te schaffen per 1 januari 2012, waardoor een einde komt aan de uitzonderingspositie voor kunstenaars in de sociale...

Lees meer

Voetbalstadion is attractiepark

Op grond van de Nederlandse wet op de Omzetbelasting 1968 is het verlaagde tarief ondermeer van toepassing op het verlenen van toegang tot openbare musea, sportwedstrijden en attractieparken. De exploitant van een sportstadion hanteerde het lage tarief niet alleen voor het verlenen van toegang tot evenementen die plaatsvonden in het stadion, maar ook voor rondleidingen door het stadion gekoppeld aan een bezoek aan het museum van de sportvereniging die zijn thuishaven...

Lees meer

Forfaitair inkomen aanmerkelijk belang beleggings-BV

Aan de houder van een aanmerkelijk belang in een in het buitenland gevestigde beleggingsvennootschap wordt jaarlijks een forfaitair voordeel toegerekend. Dit voordeel bedraagt 4% van de waarde van de aandelen. Het in aanmerking nemen van een forfaitair voordeel is geen door het EG-verdrag verboden belemmering van het kapitaalverkeer. De betreffende bepalingen in de Wet IB 2001 zijn op de voornaamste punten identiek aan de overeenkomstige bepaling van de Wet IB...

Lees meer

Geen fiscale eenheid OB

Ondernemers die belaste prestaties verrichten moeten over de vergoedingen die zij aan hun afnemers in rekening brengen omzetbelasting berekenen Een management-BV stuurde aan een 50%-deelneming waarvoor zij managementactiviteiten verrichtte geen facturen. In feite handelden de BV's alsof er een fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestond. Na een bij de management-BV ingesteld boekenonderzoek legde de belastingdienst een naheffingsaanslag omzetbelasting op van € 92.150 en een vergrijpboete van € 16.000. De rechtbank...

Lees meer