Nieuws

Period: 200906

Selected: 200906

Remove selection(s)

Tenaamstelling aanslag na fusie

Bij een juridische fusie tussen rechtspersonen gaat het vermogen van de ene rechtspersoon onder algemene titel over op de andere rechtspersoon. Alle rechten en verplichtingen gaan over op de verkrijgende rechtspersoon als rechtsopvolger van de verdwijnende rechtspersoon. De rechtspersoon van wie het vermogen over gaat houdt door de fusie van rechtswege op te bestaan. Na een juridische fusie constateerde de belastingdienst bij een boekenonderzoek dat een stichting die als gevolg...

Lees meer

Verleggingsregeling bij leasing

Lease en verhuur van roerende zaken die in Nederland worden gebruikt zijn belast met Nederlandse omzetbelasting, ongeacht waar de verhuurder of de leasemaatschappij is gevestigd. Gaat het om een buitenlandse ondernemer, dan wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de in Nederland gevestigde afnemer, tenzij de buitenlandse ondernemer in Nederland een vaste inrichting heeft. Het Hof van Justitie EG heeft over het begrip vaste inrichting gezegd dat de buitenlandse ondernemer...

Lees meer

Geen boete voor niet melden van te hoge teruggaaf

Het niet op tijd aangeven van verschuldigde omzetbelasting kan tot gevolg hebben dat de belastingdienst een boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schuldgradatie en van het niet aangegeven belastingbedrag. Het in de jaarrekening opnemen van een omzetbelastingschuld zonder het indienen van een suppletieaangifte kwalificeert volgens de belastingdienst als opzet of grove schuld. Het indienen van een suppletieaangifte is een vrijwillige verbetering van een onjuiste aangifte...

Lees meer

Boek en cd-rom samen onder laag tarief

In schoolboeken zit tegenwoordig vaak een cd-rom met extra informatie. Een werkboek met cd-rom wordt voor één prijs verkocht. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de levering van een boek met cd-rom voor de omzetbelasting twee afzonderlijke leveringen omvat. De levering van het boek valt onder het lage tarief voor de omzetbelasting. De levering van de cd-rom valt onder het normale omzetbelastingtarief. Uitgangspunt voor de omzetbelasting is dat...

Lees meer

Overdracht activa en passiva bij liquidatie

Bij de vereffening van het vermogen van een ontbonden BV werden alle activa en passiva van de BV overgedragen aan de enige aandeelhouder. Een van de vermogensbestanddelen was een jacht. De BV was in België gevestigd, maar het jacht bevond zich op het tijdstip van de vereffening in Nederland. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag op voor de levering van het jacht aan de aandeelhouder. Hof Den Bosch deelde de opvatting...

Lees meer

Ondernemerschap stichting

Een stichting, met als doelstelling de integratie van de verschillende culturen van de inwoners van haar vestigingsplaats, organiseerde jaarlijks een grootschalig multicultureel festival. Het festival was voor bezoekers gratis toegankelijk. De financiering vond plaats door subsidies, sponsorbijdragen, inkomsten uit reclame en advertenties en opbrengsten van verhuur van marktkramen en standplaatsen. De stichting ging ervan uit dat zij ondernemer was voor de omzetbelasting. Zij berekende omzetbelasting over de prestaties die zij...

Lees meer

Vrijwilligersregeling woningcorporaties

In de loonbelasting geldt voor sportorganisaties en voor niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen publiek- of privaatrechtelijke lichamen de vrijwilligersregeling. De regeling houdt in dat aan een vrijwilliger een bedrag van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar kan worden betaald zonder inhouding van loonheffing. De betrokken vrijwilliger wordt niet als werknemer aangemerkt. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot...

Lees meer

Uitstel verbod op spam aan bedrijven

Eerder berichtten wij, dat het zogenaamde spamverbod, het ongevraagd aanbieden van diensten per fax, sms of e-mail, richting bedrijven per 1 juli van kracht zou worden. De invoering is echter uitgesteld tot 1 oktober 2009. De wijziging in de opzegtermijn voor stilzwijgend verlengde telecom- en internetcontracten gaat wel in per 1 juli aanstaande.

Lees meer

BTW-constructie medische apparatuur

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG uit 2006 is voor ondernemerschap niet nodig dat er winst wordt behaald of wordt beoogd met een economische activiteit. Zelfs als een activiteit alleen wordt verricht om daarmee een belastingvoordeel te behalen kan er toch sprake zijn van ondernemerschap. In navolging van de rechtbank Den Haag was Hof Den Haag van oordeel dat een BV die medische apparatuur verhuurde aan een...

Lees meer

Pand op grond van een ander

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG mag een ondernemer een investeringsgoed dat hij gedeeltelijk voor bedrijfsdoeleinden en gedeeltelijk voor andere doeleinden gebruikt, in zijn geheel als ondernemingsvermogen aanmerken en de volledige omzetbelasting als voorbelasting verrekenen. Dat arrest had betrekking op een investeringsgoed dat eigendom was van de ondernemer. De rechtbank Breda paste deze uitspraak ook toe in het geval van een ondernemer die op grond van zijn...

Lees meer