Nieuws

Period: 200404

Selected: 200404

Remove selection(s)

Boete terecht opgelegd omdat geen bezwaar tegen aanmerken arbeidsverhouding als dienstbetrekking was

Een boekhouder werkte tegen een vaste beloning voor een bedrijf. Hij deed zijn werk op het bedrijf en maakte daarbij gebruik van diverse bedrijfsfaciliteiten als een computer, software, telefoon en schrijf- en kantoorartikelen. Onder die omstandigheden is sprake van een dienstbetrekking. Het bedrijf had over de betaalde beloning van de boekhouder premies moeten afdragen aan het UWV. Omdat het bedrijf dat niet deed, legde het UWV correctienota’s op met boete.

Lees meer

Zonder recht op vergoeding bij einde erfpacht geen economische eigendom: geen eigen woning voor inko

De erfpachter van een woonboerderij wilde deze voor de inkomstenbelasting als een eigen woning aanmerken. Het onderhoud van de boerderij en alle zakelijke lasten kwamen voor zijn rekening. In de akte waarin het erfpachtsrecht voor 30 jaar werd gevestigd was ondermeer opgenomen, dat de grondeigenaar een voorkeursrecht van koop had bij vervreemding van het erfpachtsrecht. Bij de uitoefening van dat recht moest hij een vergoeding betalen. Daarbij werd geen rekening...

Lees meer

Toetsing gewerkte uren kleine landbouwer voor zelfstandigenaftrek niet aan de hand van gegevens van

Iemand dreef naast zijn werk in dienstbetrekking een kleine agrarische onderneming. In zijn aangifte inkomstenbelasting 1998 claimde hij de zelfstandigenaftrek. De inspecteur weigerde deze aftrek omdat de ondernemer onvoldoende uren zou hebben besteed aan zijn onderneming. In de procedure voor Hof Arnhem stelde de inspecteur zich op het standpunt, dat er geen onderneming was maar dat sprake was van nevenactiviteiten. In dat geval bestaat er geen recht op zelfstandigenaftrek. Het...

Lees meer

Hoge Raad bevestigt Hofuitspraak over niet toepassen gelijkheidsbeginsel bij navordering CDK-biljett

De CDK-bank heeft in het verleden spaarbiljetten uitgegeven, waarvan door tussenpersonen de blote eigendom werd verkocht. Deze "blote eigendom" wordt fiscaal behandeld als volle eigendom van met disagio uitgegeven toonderpapieren. Een groot deel van de bezitters van dergelijke spaarbiljetten is na een onderzoek door de FIOD bekend geraakt bij de belastingdienst. Dat heeft in een groot aantal gevallen tot navordering van inkomstenbelasting of tot correctie van aangegeven inkomens geleid. Niet...

Lees meer

Boete bij navordering verminderd in verband met opgewekt vertrouwen en beperkte gevolgen van onjuist

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Amsterdam over het privé-gebruik auto zonder nadere motivering bevestigd. Het ging om een situatie waarin twee echtgenoten werkzaam waren voor hetzelfde bedrijf en ieder van hen een auto van de zaak had. Omdat zij het privé-gebruik auto niet juist hadden aangegeven werden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd. De vrouw had in de betreffende jaren geen privé-gebruik auto aangegeven. De man had in zijn aangifte...

Lees meer

Blote eigendom en vruchtgebruik ouderlijke woning vallen in box 3; rechter mag redelijkheid wetgevin

Door de invoering van de wet IB 2001 is het fiscaal niet meer aantrekkelijk als ouders hun eigen woning aan de kinderen overdragen onder voorbehoud van een recht van bewoning. De kinderen moeten de blote eigendomswaarde in box 3 aangeven, terwijl voor de ouders de eigenwoningregeling van box 1 niet kan worden toegepast. In plaats daarvan moeten zij de waarde van het recht van gebruik en bewoning in box 3...

Lees meer

Overzicht landen die (geen) wederkerigheidsverklaring afgeven voor schenkings- en successierecht voo

De staatssecretaris van Financien heeft de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen van successie- en schenkingsrecht en van het recht van overgang, dat is verschuldigd wegens een verkrijging door een andere Staat, een buitenlands overheidslichaam of een in het buitenland gevestigde charitatieve, religieuze of het algemeen nut beogende instelling. Kwijtschelding wordt verleend tot het bedrag dat een vergelijkbare Nederlandse verkrijger zou moeten betalen. Voorwaarde is, dat de staat, waar de verkrijgende...

Lees meer

Geen aftrek elders belast voor zelfstandige werkzaamheden door ontbreken vaste inrichting in Noorweg

Een ingenieur werkte in 1988 een groot gedeelte van het jaar in Noorwegen. Hij was tien maanden in loondienst werkzaam en ruim een maand als zelfstandige. Zowel zijn looninkomsten als zijn inkomsten als zelfstandige had hij in Noorwegen aangegeven. In zijn Nederlandse aangifte claimde hij aftrek elders belast voor zowel de inkomsten uit loondienst in Noorwegen als voor de inkomsten als zelfstandige. Voor dat laatste deel werd de aftrek geweigerd,...

Lees meer

Terugpompen van met zuurstof verrijkt grondwater in bodem geeft recht op tariefkorting grondwaterbel

Een drinkwaterbedrijf onttrok grondwater aan de bodem. Nadat dit was verrijkt met zuurstof werd het water teruggevoerd in de bodem. De bedoeling van de zuurstofverrijking was het water minder ijzerhoudend uit de bodem te kunnen halen. Voor de grondwaterbelasting was in geschil of het bedrijf recht had op toepassing van het nihiltarief of op de infiltratievermindering. Hof Arnhem wees toepassing van het nihiltarief af, omdat dat alleen kan worden toegepast...

Lees meer

Ontvanger in kort geding verplicht tot inzageverlening van alle relevante stukken bij aansprakelijks

Een BV is door de ontvanger van belastingen aansprakelijk gesteld voor loonbelastingschulden van een buitenlandse vennootschap. De BV gebruikte personeel van de buitenlandse vennootschap De BV bestreed deze aansprakelijkstelling en verzocht de ontvanger om inzage in alle relevante stukken. De ontvanger weigerde volledige inzage. De BV vroeg aan het gerechtshof om bij voorlopige voorziening de ontvanger te dwingen om inzage te geven in of afgifte van de volgende stukken: -...

Lees meer