Koepels geïnformeerd over doorontwikkeling HT

Vanwege de coronacrisis is het een bijzondere tijd. De Belastingdienst probeert ook nu zo goed mogelijk de uitwerking van doorontwikkeling HT te continueren om de volledige implementatie zoveel mogelijk nog in 2021 af te ronden.

In de afgelopen maanden informeerde de Belastingdienst de koepelorganisaties over de veranderingen in het Horizontaal Toezicht (HT). De 7 koepelorganisaties, Extendum, KAN, Nexia, NOAB, Novak, RB en de SRA, hebben een convenant met de Belastingdienst waardoor de aangesloten fiscaal dienstverleners kunnen deelnemen aan HT.

Gesprekken met de koepels

De koepels hebben onder andere in de inleidende gesprekken in de externe klankbordgroep inzake doorontwikkelen HT, de gelegenheid gehad hun suggesties in te brengen. In de voortgangsgesprekken is aan de koepels teruggekoppeld wat met deze informatie is gedaan. De meeste koepels reageerden positief op de veranderingen en gaven aan eigen voorstellen terug te zien in de nu gepresenteerde uitwerking van de doorontwikkeling HT. Sommige koepels constateerden dat niet álle voorstellen en suggesties zijn overgenomen. In de verdere uitwerking en implementatie kan nog worden gekeken of daar aan tegemoet kan worden gekomen.

Doorvoeren veranderingen

Vervolgens is gesproken over de belangrijkste wijzigingen die nu doorgevoerd gaan worden in HT en over de wijze waarop dat gaat plaatsvinden. Van belang daarbij is dat de implementatievoorbereiding die nu is gestart óók ziet op het concreet maken en invullen van die veranderingen. Denk aan het concretiseren welke verzoeken voor de HT deelnemers afgehandeld gaan worden via 'fast tracks'. Dat betekent een snellere afhandeling met kortere doorlooptijden. Een ander voorbeeld is de uitwerking van het gedifferentieerd toezicht en hoe dat er precies uit komt te zien. De Belastingdienst wil de werkzaamheden die de fiscaal dienstverlener concreet heeft verricht, nadrukkelijker laten meewegen in het aangepaste toezicht voor de HT deelnemers. Dit zijn enkele voorbeelden van belangrijke veranderingen die de Belastingdienst mét hulp van de koepels vorm wil gaan geven. In dat kader zal, naast individuele gesprekken met de koepels, ook het zogenoemde HT-overleg met de koepels weer worden opgestart.

Meer informatie

Hier vindt u het schematisch overzicht van de veranderingen. In het artikel Toelichting bij de Veranderingen Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners’ wordt dit schema puntsgewijs toegelicht. Daarin staan de veranderingen op hoofdlijn. Mogelijk heeft u als fiscaal dienstverlener vragen en/of opmerkingen. Schroom niet die onder de aandacht te brengen bij uw koepelorganisatie of uw relatiebeheerder bij de Belastingdienst.