Intellectuele eigendom

Voorzover op deze website informatie van du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors wordt gepubliceerd, berust het auteursrecht bij du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors. Het maken van kopieën, screenshots of anderszins dupliceren van informatie van deze website, alsmede het publiceren en/of openbaar maken in welke vorm dan ook van informatie of grafische elementen van deze site, kan pas geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors. Als op deze website informatie wordt gepubliceerd van anderen dan du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors zelf, gebeurt dat enkel na toestemming van de houder van de auteursrechten op die informatie en onder vermelding van de bron van de informatie. Voor verdere verspreiding en/of openbaarmaking van dergelijke informatie dient u zich te wenden tot de houder van de auteursrechten op die informatie. Via deze link kunt u contact opnemen met du ROI Accountants, belastingadviseurs & IT-auditors als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring.