corona-actielijst

Corona: welke acties kunt u als ondernemer zelf al ondernemen?

Er verschijnen op dit moment verschillende adviezen voor het beteugelen van de gevolgen van de corona crisis. Vaak hebben deze adviezen een korte-termijn horizon, zoals bijvoorbeeld het opschorten van de aflossingen op de bestaande financiering(en) met een half jaar. Het is evenwel van groot belang dat u ook in de huidige tijd vasthoudt aan de uitvoering van de gekozen strategie. Natuurlijk moet u deze actualiseren en waar nodig bijstellen, maar tracht vooral koers te houden. Los een liquiditeitsprobleem op met een liquiditeitsoplossing en bijvoorbeeld een verliesfinanciering met een lening. Het komt regelmatig voor dat deze oplossingen kruislings verlopen met als gevolg dat toekomstige investeringen in gevaar komen. Kortom: focus op de korte termijn, maar verlies de langere termijn niet uit het oog!

Het voorgaande gezegd hebbende, stellen wij concreet het volgende stappenplan voor.

 1. Pak de corona crisis projectmatig aan
 2. Stel een liquiditeitsprognose op
 3. Kom in actie en bewaak uw liquiditeitspositie
 4. Stuur op de uitkomsten van de liquiditeitspositie
 5. Vraag regelingen, uitstel van betaling of (extra) financiering bij de bank aan
 6. Maak een financiële doorkijk voor uw organisatie
 7. Zorg dat uw cijfers op orde en beschikbaar zijn
 8. Maak een doorkijk voor uw hele organisatie

 

A. Pak de corona crisis projectmatig aan

 1. Stel een team samen met daarin de belangrijkste personen in uw organisatie.
 2. Maak met dit team een inschatting van de gevolgen van de corona crisis:
  • Bepaal welke bedrijfsonderdelen/-functies geraakt worden en schat de financiële-, logistieke- en personele gevolgen in.
  • Kijk welke klanten niet, of mogelijk later, gaan betalen.
  • Stel een scenario op voor verschillende situaties, bijv. tijdsduur corona crisis 1 maand, 3 maanden, enz.
 3. Neem contact op met uw klanten en leveranciers en ga na welke invloed de corona crisis op hun bedrijf heeft.
 4. Ga na welke managementinformatie nodig is om tijdens de corona crisis de juiste beslissingen te nemen. Zorg dat uw administratie in deze informatiebehoefte kan voorzien. Roep eventueel de hulp in van uw accountant om u hierbij te helpen.

B. Stel een liquiditeitsprognose op

 1. Stel een korte-termijn liquiditeitsprognose op, maak daarin onderscheid tussen verschillende scenario’s (bijv. een realistisch en een worst-case scenario). Deze liquiditeitsprognose biedt inzicht in de termijn waarop en de mate waarin uw onderneming in betalingsproblemen kan komen. Ook al zijn er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten, toch is het raadzaam uw positie in kaart te brengen. De crisis kan langer duren dan nu verwacht.

Wil u gebruik maken van bovenstaand model? klik op de volgende link om het te downloaden: model liquiditeitsbegroting. Let op, de link leidt u naar een aparte, beveiligde omgeving. Na e-mailverificatie kunt u het model downloaden.

 

C. Kom in actie en bewaak uw liquiditeitspositie

 1. Een aantal acties kunt u zelf ondernemen om uw liquiditeitspositie te bewaken. Denk aan:

  1. Factureringsproces Optimaliseer het factureringsproces. Stuur facturen snel na het leveren van goederen en/of diensten. Factureer ook kleinere bedragen en voorkom verzamelfacturen. Voor de korte termijn kan ervoor gekozen worden bijvoorbeeld de werkzaamheden over (eind) maart pas op 1 april te factureren. Hierdoor hoeft de BTW pas afgedragen te worden bij de aangifte over het tweede kwartaal.
  2. Debiteurenbeheer Bewaak de debiteuren openstaande posten nauwgezet. Een overweging zou kunnen zijn om betalingskortingen te verlenen wanneer betalingen op korte termijn worden gedaan. Dit gaat ten koste van de marge, maar bespaart ook rente als je werkkapitaal moet financieren. Ga na of (hogere) aanbetalingen tot de mogelijkheid behoren.
  3. Voorraadbeheer (Her)beoordeel het benodigde voorraadniveau. Als gevolg van de (waarschijnlijk) afnemende vraag kunnen de inkoopvolumes wellicht verminderd worden. Maak daarnaast goede betalingsafspraken met de leveranciers. 
  4. Onderhanden projecten Overleg met opdrachtgevers over de betaling van de onderhanden projecten. Tussentijdse facturering of het doen van aanbetalingen behoren wellicht tot de mogelijkheden. 
  5. Crediteurenbeheer Naast het inkopen van voorraad maakt u misschien gebruik van flexibele arbeidskrachten, huisvesting etc. Ga na of het maken van deze kosten noodzakelijk is. Daarnaast is het zinvol om de gemaakte betalingsafspraak te beoordelen. Betaal niet eerder dan afgesproken (of wettelijk bepaald). Zijn de betalingstermijnen te krap? Ga dan direct in overleg over de betalingsvoorwaarden. Annuleer of stel investeringsverplichtingen uit. Ga na of externe financiering van investeringen mogelijk is, in plaats van inzet eigen middelen.
  6. Kredietverstrekker Treedt in overleg met uw kredietverstrekker: Bespreek of de termijnen voor aflossing en rentebetalingen opgerekt kunnen worden. Ook een eventuele overeengekomen periodieke afname van de kredietruimte kan wellicht tijdelijk opgeschort worden.  

D. Stuur op de uitkomsten van de liquiditeitspositie

 1. Bepaal een vervolgstrategie op basis van de uitkomsten van de liquiditeitsprognose:
  • Uitkomst positief en een overschot aan liquide middelen? Reserveer deze bij voorkeur en verricht nog geen vervroegde aflossingen. Dit zorgt voor een buffer indien het op de langere termijn lastiger wordt.
  • Uitkomst negatief en reden tot zorg? Kijk welke maatregelen er zijn om dit financieel op te vangen en vraag deze aan.

Kijk voor een compleet overzicht van mogelijk steunmaatregelen op onze Corona Informatiepagina.

E. Vraag regelingen, uitstel van betaling of (extra) financiering bij de bank aan

 1. Maak aanspraak op de versoepelde regelingen. Dit betreft onder meer:

  1. Verlaging voor de voorlopige aanslagen VPB en IB.
  2. Bijzonder uitstel voor betaling van aanslagen VPB, IB, BTW en LH 2020.
  3. het vergoed krijgen van (een deel van de) loonkosten.
  4. het aanvragen van een (tijdelijk) krediet (vraag na bij de bank of andere financier).

Kijk voor een compleet overzicht van mogelijk steunmaatregelen op onze Corona Informatiepagina.

F. Maak een financiële doorkijk voor uw organisatie

 1. Zoals aangegeven is het noodzakelijk om naast de korte termijn ook oog te blijven houden voor uw doelstellingen en strategie op (middel)lange termijn:

  1. Breng uw actuele liquiditeitsbehoefte in kaart.
  2. Stel verliesprognose op en formuleer de daarbij behorende financieringsbehoefte.
  3. Breng een eventueel domino-effect in kaart, bijvoorbeeld ten aanzien van toekomstige investeringen. Ga na welke financieringsbehoefte bestaat om dit effect te vermijden.
  4. Stel vervolgens een financieringsplan en op dat rekening houdt met a, b en c.
 2. Inventariseer welke partners u kunt inzetten ten aanzien van financieringen. Denk aan:

  1. Banken.
  2. Crowd funding.
  3. Investeringsnetwerk.

G. Zorg dat uw cijfers op orde en beschikbaar zijn

 1. Financiers zullen vragen een motivatie en naar cijfers die uw financieringsbehoefte onderbouwen. Denk aan:

  1. Verwachte impact van de corona crisis op uw bedrijf en cashflow en verwachting voor 2020 en volgende jaren.
  2. Overzicht van de genomen maatregelen om de liquiditeitsdruk te verlagen.
  3. Cijfers over 2019,
  4. Liquiditeitsprognose voor tenminste 6 maanden, bij voorkeur 12 maanden,
  5. Bewijs van aanvraag corona maatregelen bij de overheid.

H. Maak een doorkijk voor uw hele organisatie

 1. Het is van belang om tegen de achtergrond van de corona crisis oog te blijven houden voor uw hele organisatie. Denk aan:

  1. Noodzakelijke aanpassingen aan werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden.
  2. Aanpassingen in het personeelshandboek (bv flexibel werken, thuis werken, ouderschapsverlof)
  3. Ziekteverzuim en de gevolgen daarvan
  4. Wat zijn de lange termijn gevolgen voor de personele bezetting.
  5. Tonen van leiderschap en zorg voor een vitale onderneming
  6. Het opstellen van een stappenplan bij een mogelijk dreigend faillissement

Heeft u hulp of advies nodig bij bovenstaande stappen? Aarzel niet om contact op te nemen. Wij staan voor u klaar ook als wij nu niet bij uw organisatie actief zijn.