• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
  • (+31) (0)43 - 350 21 50
  • info@duroi.nl

Fiscale informatie gemeenten

Kies Thema:


Thema's

Begraafplaatsen

De rechtbank oordeelt dat de wettelijke taak van de gemeente volgens de Wet op de lijkbezorging zich niet uitstrekt tot de exploitaite van een begraafplaats

 

In dit besluit gaat de staatssecretaris in op de diensten naar zijn mening onder de vrijstelling vallen

 

 

Leerlingenvervoer

 

Onderneming bij vastgoed

Door de specificatie van de aanwending van het 82%-deel van de productiefactor arbeid hoofdzakelijk bestaande uit (i) het zelf voeren van de regie over alle ontwikkelingen, (ii) het intensief, ook op de lange termijn gericht, relatiebeheer (de dienstverleningsconcepten ’ [… 1] ) en (iii) de deelname in de samenwerkingsverbanden heeft belanghebbende inzicht geboden in het bestaan van een directe band tussen de aanwending van de factor arbeid en het effect daarvan op het door [D] zelf nagestreefde en zelf gecreëerde hogere rendement en in de omstandigheid dat de productiefactor arbeid naar aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, met als doel het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat.

De tot deze portefeuille behorende onroerende zaken waren dienstbaar aan en behoorden tot de materiële onderneming van de BV. In geschil is of op de verkrijging van de aandelen de vrijstelling van artikel 15, eerste di, onderdeel b, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing is. De rechtbank is van oordeel dat deze verkrijging op grond van de wetsgeschiedenis, de strekking van de doorkijkarresten en de structuur van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

De rechtbank acht de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de overdracht van aandelen in een onroerend goed-lichaam als bedoeld in artikel 4, Wet BRV.

Van belastbare arbeidsinkomsten is wel sprake indien de uitponding gepaard gaat met werkzaamheden die naar hun aard en omvang onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van - redelijkerwijs te verwachten - voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan. Eveneens is bij uitponding sprake van belastbare arbeidsinkomsten indien bijzondere kennis er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat de belastingplichtige met die uitponding voordeel heeft kunnen behalen.

In deze handreiking wordt het beleid van de Belastingdienst ten aanzien van de bedrijfsovervolingsfaciliteit geschets. Hierbij vormt het vertrekpunt dat verhuur niet kwalificeert als fiscale onderneming.

 

Scholen

Volgens de Hoge Raad volgt uit het arrest van het Hof van Justitie EU dat de gemeente recht heeft op volledige aftrek van de ter zake van de bouw van de panden aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting. De gemeente heeft niet slechts recht op gedeeltelijke aftrek naar evenredigheid van de gedeelten van de panden die de koper van de panden voor verhuur tegen een vergoeding gebruikt. Het leerlingenvervoer van Borsele maakt de conclusie niet anders.

  • Oktoberarresten: Beoordeel waar de vergoeding precies op ziet, ziet deze op de volledige prestatie of slechts op een onderdeel?

ECLI:N::HR:2018:1966

 

 

Afritten infra

 

Parkeren

 Terecht geen omzetbelasting begrepen in naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Concurrentiecriterium moet landelijk beoordeeld worden, daarom treedt straatpakeren in concurrentie met garageparkeren.

De hoge raad laat in het midden of btw verschuldigd zou zijn

 

Sport btw

Verruiming sportvrijstelling vanaf 2019

 Jeugdzorg

 Samenwerken


Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Hieronder vindt u een link naar de wetgevingsgeschiedenis die samenhangt met de invoering van de vpb-plicht voor overheidsondernemingen.


Overige fiscale maatregelen 2016

Een aantal maatregelen, waaronder de uitbreiding van de belastingplicht voor de deelname in een besloten CV, werd voorgesteld in de overige fiscale maatregelen 2016.


Overige fiscale maatregelen 2017

In het Belastingplan 2017 wordt bepaald dat de interne vrijstelling en vrijstelling voor quasi-inbesteding niet van toepassing zijn bij het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen.


SVLO

De afkorting SVLO staat voor Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden. De SVLO is het samenwerkingsverband van de koepelverenigingen VNG, Interprovinciaal overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën. De SLVO geeft uitleg aan de wetgeving, de adviezen van de SVLO zijn echter richtinggevend en hebben geen bindend karakter.

De koninklijke vereniging voor Afval- en Reiniingsmanagement (NVRD) is ook in overleg met de Belastingdienst over de consequenties van de invoering van de vennootschpasbelasting voor (gemeentelijke) afvalbedrijven. Hiervoor hebben wij een praktische handleiding uitgebracht.


Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een document geplubliceerd met het antwoord op veel gestelde vragen en hoe de Belastingdienst omgaat met de vpb-plicht bij onderheidsondernemingen.