• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : ToeslagenToon alle posts

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Toeslagen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020.De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17.De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt van € 6,89 naar € 7,02.De maximum uurprijs voor gastouderopvang gaat omhoog van € 6,15 naar € 6,27.De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind bedraagt voor ouders met de laagste inkomens 96%. Het bijdragepercentage voor het...

 • 08-08-2019
Lees meer 

Probleem uitvoering kindgebonden budget

Toeslagen

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van rechtswege over deze aanvraag te worden beslist. Bij de uitvoering van het kindgebonden budget is geconstateerd dat mensen, die recht hebben op deze toeslag, ten onrechte niets hebben ontvangen.

 • 28-02-2019
Lees meer 

Bedragen kindregelingen 2019

Toeslagen

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.Leeftijd kindBedrag0 t/m 5 jaar€ 219,976 t/m 11 jaar€ 267,1012 t/m 17 jaar  € 314,24KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2019 zijn als volgt:dagopvang € 8,02;buitenschoolse opvang € 6,89;gastouderopvang € 6,15.Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.Aantal kinderenInkomen tot € 20.9411€ 1.1662€ 2.1553€ 2.4474€ 2.739Voor ieder volgend kind wordt het...

 • 04-01-2019
Lees meer 

Compensatieregeling omzetting lening in gift

Toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers met een lening op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen, die is omgezet in een gift. In de periode van 2014 tot en met 2016 had de omzetting van een lening in een gift gevolgen voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen. Gevolg was dat eerder betaalde toeslagen werden teruggevorderd. Met...

 • 28-06-2018
Lees meer 

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

Toeslagen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2019.De maximum uurprijs voor dagopvang bedraagt na verhoging en jaarlijkse indexatie € 8,02.De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang bedraagt in 2019 na verhoging en indexatie € 6,89.De maximum uurprijs voor gastouderopvang wordt alleen geïndexeerd en bedraagt in 2019 € 6,15.De kinderopvangtoeslag voor het eerste kind gaat voor ouders met de laagste inkomens...

 • 21-06-2018
Lees meer 

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

Toeslagen

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat zij afnemen schatten. Deze schatting bepaalt de hoogte van het voorschot. Pas wanneer de werkelijke inkomensgegevens van ouders bekend zijn wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag definitief vastgesteld. Blijkt het voorschot te hoog te zijn, dan wordt het verschil teruggevorderd. Dat leidt bij een deel van ouders tot financiële problemen,...

 • 03-05-2018
Lees meer 

Bedragen kindregelingen 2018

Toeslagen

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 198,38 6 t/m 11 jaar € 240,89 12 t/m 17 jaar € 283,40KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2018 zijn als volgt:dagopvang € 7,45;buitenschoolse opvang € 6,95;gastouderopvang € 5,91.Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis: Aantal kinderen Inkomen tot € 20.450 1 € 1.152 2 € 2.129 3 € 2.417 4 € 2.705Voor ieder volgend kind wordt het...

 • 04-01-2018
Lees meer 

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

Toeslagen

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk. Met ingang van 1 januari 2018 hebben verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen van meer dan € 83.415 geen recht op de zorgtoeslag. In 2017 was dat een bedrag van € 82.752 boven het heffingvrije vermogen. De verhoging is een gevolg van de jaarlijks toegepaste indexatie.

 • 24-11-2017
Lees meer 

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

Toeslagen

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar € 6,95 en voor gastouderopvang naar € 5,91. De inkomensgrens, waarbij voor het eerste kind het minimum aan kinderopvangtoeslag wordt bereikt, stijgt van € 99.999 naar € 101.971.Gefaseerde aanpassingDe minister van Sociale Zaken heeft in een brief...

 • 27-07-2017
Lees meer 

Bedragen kindregelingen

Toeslagen

KinderbijslagVanaf 1 januari 2017 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.0 t/m 5 jaar € 198,38;6 t/m 11 jaar € 240,89;12 t/m 17 jaar € 283,40.KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2017 zijn als volgt.Dagopvang € 7,18;Buitenschoolse opvang € 6,69;Gastouderopvang € 5,75.Kindgebonden budgetVoor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis.Aantal kinderenInkomen tot € 20.108 1€ 1.142 2€ 2.040 3€ 2.325 4€ 2.610Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden...

 • 05-01-2017
Lees meer 

Kinderopvangtoeslag 2016 hoger

Toeslagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer invulling gegeven aan de toezegging van het kabinet om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Het kabinet trekt daar € 290 miljoen voor uit. Met ingang van 1 januari 2016 gaan alle vergoedingspercentages, dus zowel in de tabel voor het eerste kind als in de tabel voor het tweede kind, omhoog met 5,8 procentpunten. De toeslag kent maximale...

 • 10-09-2015
Lees meer 

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016

Toeslagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. In het ontwerpbesluit worden de maximum uurprijzen geïndexeerd. De verhoging bedraagt 0,7%. Ook worden de inkomensklassen in de toeslagtabel geïndexeerd en worden de toetsingsinkomens voor de aanspraak op 18% of op minder dan 33,3% van de kosten van kinderopvang van het eerste kind aangepast.

 • 09-07-2015
Lees meer 

Belastingdienst wil onterecht betaalde toeslagen uit buitenland terugvorderen

Toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft in de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst aandacht besteed aan de internationale invordering van teveel betaalde toeslagen. Aanleiding hiertoe was het probleem met teveel betaalde voorschotten aan Bulgaren. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kans op terugvordering van deze voorschotten, ondanks alle inspanningen, nihil is. Onderzocht is in hoeverre deze problematiek speelt bij de terugvordering van teveel betaalde toeslagen naar andere landen. Aan vorderingen staat een...

 • 02-04-2015
Lees meer 

Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen

Toeslagen

De Eerste Kamer heeft de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. Met ingang van 1 januari 2015 zijn er nog maar vier subsidieregelingen voor ouders met kinderen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. De nieuwe wet moet een besparing opleveren van € 0,5 miljard per jaar. Daarnaast regelt de nieuwe wet dat alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit gaan als ze gaan werken...

 • 25-06-2014
Lees meer 

Huishoudentoeslag komt er niet

Toeslagen

De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag moest de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag vervangen. Tegelijk zou er een nieuwe ouderencomponent worden toegevoegd. Op die manier moest er één toeslag per huishouden komen. De bedoeling was dat het stelsel van toeslagen daarmee zowel werd versoberd als vereenvoudigd. Bij de uitwerking is gebleken dat er teveel complicaties in de uitvoering optreden,...

 • 17-04-2014
Lees meer 

Verruiming kinderopvangtoeslag 2014

Toeslagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de zogenaamde kindregelingen de kinderopvangtoeslag te verruimen. Vanaf 1 januari 2014 worden de toeslagpercentages voor het eerste kind voor ouders met inkomens tussen circa € 50.000 en € 105.000 verhoogd. Voor ouders met een inkomen vanaf € 105.000 geldt vanaf 1 januari 2014 een vast tarief van 18%. Tot en met 2012 gold...

 • 10-10-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel vereenvoudiging kindregelingen

Toeslagen

In het regeerakkoord is opgenomen dat de regering het aantal kindregelingen gaat hervormen en versoberen. Het wetsvoorstel waarin dat voornemen is uitgewerkt is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Doel van de hervorming is vereenvoudiging van het stelsel, verhoging van de arbeidsparticipatie en het beperken van inkomensondersteuning tot diegenen die deze het hardst nodig hebben. Na de hervorming blijven er vier regelingen bestaan: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting...

 • 12-09-2013
Lees meer 

Verruiming termijn aanvraag kinderopvangtoeslag

Toeslagen

Ter bestrijding van fraude met de kinderopvangtoeslag is de termijn om deze toeslag met terugwerkende kracht aan te vragen sinds 2012 beperkt tot maximaal twee maanden. Door deze maatregel heeft een grote groep rechthebbenden over 2012 en een deel van 2013 geen toeslag gehad omdat zij te laat waren met het indienen van hun aanvraag. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom besloten deze maategel voor de jaren...

 • 03-04-2013
Lees meer 

Uitstel aanvulling partnerbegrip in Awir

Toeslagen

Per 1 januari 2013 wordt het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aangepast. In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is nog een aanvulling op de criteria voor partnerschap opgenomen. Deze aanvulling houdt in dat ook degene die op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven en die in het voorafgaande jaar partner was van de belanghebbende, als partner wordt aangemerkt. Omdat de situatie van het voorafgaande jaar bepalend is...

 • 06-12-2012
Lees meer 

Fraudebestrijding toeslagen

Toeslagen

Uit onderzoek is gebleken dat het uitvoeringsproces van de toeslagen niet alleen gevoelig is voor fouten, maar ook voor fraude en oneigenlijk gebruik. Het systeem van toeslagen werkt met het toekennen van voorschotten die zijn gebaseerd op door de aanvrager verstrekte gegevens, zoals een schatting van het inkomen. Bij de definitieve toekenning blijkt het inkomen vaak te hoog of te laag te zijn geschat. Binnen het huidige systeem is het...

 • 24-08-2012
Lees meer 

Per 1 januari 2013 vermogenstoets voor zorgtoeslag

Toeslagen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat toekenning van de zorgtoeslag afhankelijk maakt van een vermogenstoets aangenomen. Met ingang van 1 januari 2013 hebben mensen geen aanspraak op zorgtoeslag als hun grondslag voor sparen en beleggen (vermogen in box 3 boven de vrijstelling) meer bedraagt dan € 80.000. Voor partners geldt dit bedrag als gezamenlijk vermogen.

 • 06-04-2012
Lees meer 

Invoering vermogenstoets zorgtoeslag

Toeslagen

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een vermogenstoets invoert in de Wet op de Zorgtoeslag. Momenteel is het recht op zorgtoeslag inkomensafhankelijk en wordt niet gekeken naar de aanwezigheid van vermogen bij de aanvrager. In de nadere memorie van antwoord reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op opmerkingen over de keuze van de grondslag voor de vermogenstoets.Evenals bij de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen is...

 • 28-03-2012
Lees meer 

Nota van wijziging Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen

Toeslagen

Bij de Tweede Kamer is als onderdeel van het Belastingplan 2012 het wetsvoorstel toepassing dwangsomregeling toeslagen in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. Daarin wordt geregeld dat de definitieve toekenning van de toeslag onder het toepassingsbereik van de dwangsomregeling van de Algemene wet bestuursrecht wordt gebracht. Beschikkingen van de Belastingdienst/Toeslagen die betrekking hebben op de voorschotfase van toeslagen blijven buiten de toepassing...

 • 17-11-2011
Lees meer 

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen

Toeslagen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen in behandeling. Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat bij een late beslissing over toekenning van toeslagen de overheid een dwangsom moet betalen. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd.

 • 26-10-2011
Lees meer 

Besluit kinderopvangtoeslag 2012

Toeslagen

Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang wordt per 1 januari 2012 gewijzigd. Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag wordt voortaan gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. De maximum uurprijzen van de verschillende opvangsoorten in 2012 zijn gelijk aan de bedragen voor 2011. De toetsingsinkomens van de inkomensgroepen in de tabel van de kinderopvangtoeslag worden wel aangepast. De toeslagpercentages in de tabel worden...

 • 05-10-2011
Lees meer