• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : Onroerende zakenToon alle posts

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Onroerende zaken

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. De partij die zich daarop beroept moet aannemelijk maken waarom de koopsom niet de WOZ-waarde weergeeft.Een woningeigenaar deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel is een van de beginselen van behoorlijk bestuur. De overheid moet deze beginselen in...

 • 02-05-2019
Lees meer 

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Onroerende zaken

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te belasten, bijvoorbeeld door een dergelijke portefeuille als onderneming aan te merken. De staatssecretaris wijst op de rangorde van de Wet IB 2001. Aan de hand van feiten en...

 • 14-03-2019
Lees meer 

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Onroerende zaken

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of onroerende zaken waren. Wanneer de tanks roerend zouden zijn, maakte de waarde van de tanks geen deel uit van de WOZ-waarde van het bedrijfsterrein. Onroerende zaken zijn grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Dat kan...

 • 16-08-2018
Lees meer 

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

Onroerende zaken

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. Met ingang van 2018 mag een nieuwe hypoteeklening niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning.De financieringsruimte voor tweeverdieners wordt verruimd. Bij de berekening van het financieringslastpercentage wordt vanaf 2018 uitgegaan...

 • 26-07-2017
Lees meer 

Verband koopsom en waarde onroerende zaak

Onroerende zaken

Een procedure over de WOZ-waarde van een woning had betrekking op de vraag of de koopprijs van een woning de waarde weergeeft op het tijdstip van de koop of van de levering. Volgens de Hoge Raad kan niet als algemene regel worden aanvaard dat de koopprijs voor een onroerende zaak gelijk is aan de waarde op het tijdstip van de levering. De Hoge Raad vindt dat wel toelaatbaar als er...

 • 11-02-2016
Lees meer 

Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

Onroerende zaken

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen waarbij de verkrijger de zaak in de huidige staat onmiddellijk en volledig in gebruik kan nemen. Over de WOZ-waarde heeft de Hoge Raad gezegd dat wanneer iemand een woning kort na de peildatum...

 • 26-11-2015
Lees meer 

Cultuurgrondvrijstelling voor ponyfokkerij

Onroerende zaken

De Wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. De cultuurgrondvrijstelling is van toepassing op grond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd in het kader van een landbouwbedrijf. Wat onder een landbouwbedrijf moet worden verstaan is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een procedure als uitgangspunt genomen dat het begrip landbouw ook veehouderij en weidebouw omvat. Het laten begrazen van weilanden door pony’s kan volgens het hof als veehouderij...

 • 21-11-2014
Lees meer 

Koopsom lager door huurvrijstelling

Onroerende zaken

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft voor dat jaarlijks de waarde van onroerende zaken wordt vastgesteld. De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer op de peildatum. De Wet WOZ bevat waarderingsvoorschriften. Die voorschriften bevatten enkele ficties. De eerste fictie is dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak wordt overgedragen. De tweede fictie is dat de verkrijger de onroerende zaak onmiddellijk en in volle omvang...

 • 01-05-2014
Lees meer 

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Onroerende zaken

Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet zich voor als een erfgenaam een overbedelingsvordering krijgt omdat alle goederen van de nalatenschap naar de langstlevende partner gaan. Behoort een woning tot de nalatenschap, dan heeft de erfgenaam belang heeft bij de vaststelling van de WOZ-waarde daarvan. Dat belang is gelegen in de hoogte van de erfbelasting die hij moet betalen. Dat betekent dat de...

 • 16-04-2014
Lees meer 

Wijzigingen maatregelen woningmarkt

Onroerende zaken

Om de maatregelen voor de woningmarkt ook door de Eerste Kamer te kunnen krijgen, heeft het kabinet met een aantal oppositiepartijen een akkoord gesloten over aanpassingen van deze maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:1. Huurmarkt Voor huurders met een inkomensgroep van meer dan € 43.000 per jaar wordt de maximale huurverhoging verlaagd tot 4% boven de inflatie. Voor huurders met een inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 wordt de huurstijging...

 • 13-02-2013
Lees meer 

Wetsvoorstel verruiming openbaarheid WOZ-waarde

Onroerende zaken

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bevat algemene regels voor de waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. De rijksbelastingdienst, de waterschappen en de gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de belastingheffing. Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend dat een aantal wijzigingen van de Wet WOZ omvat. Het gaat om een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen,...

 • 09-11-2012
Lees meer 

WOZ-waarde niet aannemelijk gemaakt

Onroerende zaken

De moeizame markt voor onroerende zaken heeft gevolgen voor de WOZ-waarden. Iemand zette zijn woning in oktober 2008 te koop voor een vraagprijs van € 279.500. Na verlaging van de vraagprijs tot € 265.000 in 2010, werd de woning uiteindelijk in 2011 voor € 252.500 verkocht. De gemeentelijke heffingsambtenaar had de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2009 gesteld op een bedrag van € 292.000. Na bezwaar was de WOZ-waarde verlaagd...

 • 13-09-2012
Lees meer 

Tijdelijke verruiming doorverkoopregeling overdrachtsbelasting

Onroerende zaken

Bij de overdracht van bestaande onroerende zaken moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Voor woningen bedraagt de overdrachtsbelasting 2% van de koopsom, voor andere onroerende zaken is het tarief 6%. Om stapeling van overdrachtsbelasting te voorkomen geldt een bijzondere regeling wanneer binnen korte tijd een onroerende zaak meerdere keren wordt overgedragen. Wanneer dat binnen zes maanden gebeurt, hoeft de koper bij de tweede overdracht alleen overdrachtsbelasting te betalen over het gedeelte...

 • 05-09-2012
Lees meer 

Waardering pand op basis van huurprijs

Onroerende zaken

De waarde van onroerende zaken wordt op grond van de Wet WOZ jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde is de prijs waarvoor de onroerende zaak op de waardepeildatum in volle en onbezwaarde eigendom zou kunnen worden overgedragen. Voor niet-woningen kan de WOZ-waarde worden bepaald door kapitalisatie van de bruto huur. Een in 2007 voor een bedrag van € 470.000 gekocht bedrijfspand werd verhuurd voor een bedrag van € 60.600 per jaar. De gemeente...

 • 09-08-2012
Lees meer 

Gevolgen onjuiste waardebeschikking WOZ

Onroerende zaken

De gemeentelijke heffingsambtenaar stelde voor een kantoorgebouw, dat op de peildatum voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) in aanbouw was, 27 afzonderlijke waardebeschikkingen vast, uitgaande van een totaal van 27 te onderscheiden objecten. De totale waarde die de heffingsambtenaar aan deze objecten toekende bedroeg € 66 miljoen.In samenhang met deze waardebeschikkingen werden aanslagen onroerendezaakbelastingen opgelegd tot een totaal van € 191.000.Nadat tegen die aanslagen bezwaar was gemaakt deelde de...

 • 19-07-2012
Lees meer 

Uitbreiding economisch belang erfpachtsrecht

Onroerende zaken

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal situaties geldt een vrijstelling of een tegemoetkoming. Er geldt een tegemoetkoming voor de situatie waarin iemand eerst de economische eigendom van een onroerende zaak verkrijgt en later de juridische eigendom. In een besluit is goedgekeurd dat deze tegemoetkoming ook geldt voor de juridische eigenaar die de economische eigendom van een onroerende zaak overdraagt en later terug...

 • 18-07-2012
Lees meer 

WOZ-waarde vrijgesteld verhuurd pand

Onroerende zaken

Op grond van de Wet WOZ wordt de waarde van een onroerende zaak jaarlijks vastgesteld. De WOZ-waarde is de waarde in het economische verkeer, dat is de prijs die bij verkoop op de voor het pand meest geschikte wijze door de meest biedende zou zijn betaald. De waarde van bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken kan worden vastgesteld aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode. Uitgangspunt daarvoor is een marktconforme huur. De door...

 • 11-07-2012
Lees meer 

WOZ-waarde niet lager door beperkte uitbreidingsmogelijkheden

Onroerende zaken

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt de waarde van een woning gesteld op de waarde in het economische verkeer. Dat is de verkoopprijs die behaald zou worden bij overdracht van de volle en onbezwaarde eigendom en de verkrijger de woning in de huidige staat onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. De gemeentelijke heffingsambtenaar moet aannemelijk maken dat hij de waarde van een...

 • 21-06-2012
Lees meer 

Verzorgingstehuis grotendeels woning of niet?

Onroerende zaken

In een procedure voor de Hoge Raad ging het om de indeling van onroerende zaken die werden gebruikt voor de huisvesting van personen met een verstandelijke beperking. Voor de begeleiding van de bewoners was een personeelskamer en een slaapruimte ingericht. Alle bewoners hadden een eigen kamer met een zit- en slaapgedeelte en een wasgedeelte. Huiskamers, keukens, badkamers en tuinen waren gezamenlijk. Overdag gingen de bewoners naar dagcentra of begeleide werkvoorzieningen.De...

 • 16-02-2012
Lees meer 

Fiscale behandeling transformatie kantoorpanden

Onroerende zaken

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de fiscale behandeling van de transformatie van kantoorpanden in huurwoningen beantwoord. De staatssecretaris deelt niet de opvatting dat bij transformatie van kantoren in huurwoningen in feite twee keer btw wordt betaald. Op een kantoorpand dat voor belaste prestaties is gebruikt drukt geen btw meer. Op een pand dat voor vrijgestelde prestaties is gebruikt, drukt nog wel btw. Niet afgetrokken btw wordt tijdsevenredig teruggegeven...

 • 02-02-2012
Lees meer 

Een of meer gebouwde eigendommen

Onroerende zaken

In een procedure over de WOZ-waarde van een tankterminal in de Rotterdamse haven oordeelde Hof Den Haag dat het leidingwerk het meet- en regelstation en de laad- en losarmen los van elkaar en los van de op- en overslagtanks van de terminal geen zelfstandige functie hadden en daarom niet als gebouwde eigendommen konden worden aangemerkt.Volgens de Hoge Raad heeft het hof ten onrechte beslissende betekenis toegekend aan het ontbreken van...

 • 01-02-2012
Lees meer 

Levering van een of meer percelen?

Onroerende zaken

De levering van onroerende zaken is in het algemeen vrijgesteld van omzetbelasting en belast moet overdrachtsbelasting. De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.  In een procedure die betrekking had op de levering van een aantal percelen grond door drie verkopers aan een koper was de vraag of de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing was op een van de percelen. Dat perceel betrof landbouwgrond, die...

 • 12-01-2012
Lees meer 

Gebruik van leegstaande kantoorpanden

Onroerende zaken

De gemeente Nijmegen legde aanslagen in de onroerende zaakbelasting op aan een bedrijf dat diensten aanbood aan eigenaren van leegstaande onroerende zaken. De dienstverlening bestond uit het voorkomen dat de leegstaande onroerende zaken werden vernield of gekraakt. Volgens de met de eigenaren gesloten overeenkomsten waren alle kosten van de onroerende zaak, zoals belasting en aansluitingen op en gebruik van nutsvoorzieningen voor de eigenaar. Verder moest de eigenaar de onroerende zaak...

 • 01-12-2011
Lees meer 

Vaststelling vervangingswaarde grond

Onroerende zaken

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een universiteitscomplex stelde de gemeentelijke heffingsambtenaar de vervangingswaarde van de grond vast op een bedrag inclusief omzetbelasting. Hof Amsterdam deelde deze opvatting. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht als uitgangspunt genomen dat de vervangingswaarde van de grond gelijk is aan de kosten die de huidige eigenaar zou moeten maken om die grond te verwerven. Tot deze kosten behoort de omzetbelasting als de...

 • 26-10-2011
Lees meer 

Waardering vakantiewoning

Onroerende zaken

De waarde van onroerende zaken wordt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gesteld op de prijs die bij overdracht van de volle en onbezwaarde eigendom van de zaak zou worden betaald als de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.  De eigenaren van woningen op een recreatiepark waren verplicht lid van de vereniging van...

 • 05-10-2011
Lees meer