• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : DividendbelastingToon alle posts

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

Dividendbelasting

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter afschaffing van de dividendbelasting uit te stellen. De afschaffing is voorzien per 1 januari 2020. Op dezelfde datum moet een bronbelasting op uitgaande dividendstromen naar landen met zeer lage belastingen en in misbruiksituaties worden ingevoerd. Het wetsvoorstel zal op Prinsjesdag 2018 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.Voor het antwoord op...

 • 05-04-2018
Lees meer 

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

Dividendbelasting

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn. In zijn brief benadrukt de premier het belang van multinationals voor de werkgelegenheid in Nederland. Om dergelijke bedrijven hier te krijgen en hier te houden is een goed vestigingsklimaat van belang. Het regeerakkoord bevat investeringen in alle componenten die voor het...

 • 17-11-2017
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting

Dividendbelasting

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te stellen. Het bestuur van de vennootschap moet zijn goedkeuring aan het besluit verlenen voordat tot uitkering mag worden overgegaan. Het bestuur weigert alleen dan om een besluit tot dividenduitkering goed te keuren wanneer de vennootschap na uitkering niet in staat is om haar schulden te betalen. Dividendbelasting moet worden ingehouden op...

 • 23-03-2017
Lees meer 

Besluit teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen

Dividendbelasting

Naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad over de belastingheffing bij portfolioaandelen in een Nederlandse vennootschap heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit uitgevaardigd. Volgens deze jurisprudentie is de Nederlandse wettelijke regeling voor een niet-ingezeten aandeelhouder mogelijk in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer. De definitieve belastingdruk op uitgekeerde dividenden in Nederland kan zwaarder zijn voor een niet-ingezeten aandeelhouder dan voor een ingezeten...

 • 12-05-2016
Lees meer 

Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap?

Dividendbelasting

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU mag de belasting op dividenden die aan niet-ingezetenen wordt uitgekeerd niet hoger zijn dan de belasting op dividenden voor ingezetenen. Een vergelijking van de belastingdruk op dividenden van niet-ingezeten vennootschappen en van ingezeten vennootschappen moet volgens dat arrest gebeuren op basis van het bruto dividend verminderd met de kosten die rechtstreeks verband houden met de inning van de dividenden.Eerder in de procedure...

 • 10-03-2016
Lees meer 

Wanneer volgt teruggave dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouder?

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap moet 15% dividendbelasting worden ingehouden. De dividendbelasting wordt voor particuliere aandeelhouders verrekend met de inkomstenbelasting. Vennootschappen kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Voor buitenlandse aandeelhouders is verrekening van Nederlandse dividendbelasting niet altijd mogelijk. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld. Na beantwoording van deze vragen moest de Hoge Raad nog beslissen in twee...

 • 10-03-2016
Lees meer 

Geen inhoudingsvrijstelling voor belegging

Dividendbelasting

Een buitenlandse investeringsmaatschappij had in 2006 een aandelenbelang in een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Op de aandelen werd dividend uitbetaald, waarop dividendbelasting is ingehouden. De investeringsmaatschappij maakte bezwaar tegen de inhouding van dividendbelasting. De Wet op de Dividendbelasting kent een vrijstelling van inhouding van dividendbelasting als de deelnemingsvrijstelling van de Wet op de Vennootschapsbelasting van toepassing is op de aandelen en de deelneming behoort tot het vermogen van een Nederlandse onderneming.

 • 24-05-2012
Lees meer 

Verzwegen omzet was winstuitdeling

Dividendbelasting

Een BV die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet over de uitkering dividendbelasting inhouden. Dat geldt niet alleen voor officiële dividenduitkeringen, maar ook voor heimelijke of vermomde uitdelingen van winst.Een VOF had een deel van haar omzet niet in haar administratie verwerkt. Een BV was vennoot in de VOF. Het aan de BV toe te rekenen deel van de verzwegen omzet van de VOF was niet in de administratie van...

 • 07-03-2012
Lees meer 

Verzamelbesluit dividendbelasting gewijzigd

Dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerde versie van het verzamelbesluit over de dividendbelasting gepubliceerd. Het besluit bevat de volgende wijziging. Voor de vrijgestelde inkoop van beursgenoteerde aandelen geldt als voorwaarde dat in het jaar van inkoop een dividend in contanten moet worden uitgekeerd dat tenminste gelijk is aan het gemiddeld uitgekeerde dividend in contanten in de vijf voorafgaande kalenderjaren. Deze voorwaarde heet het jaarvereiste. Onder contant dividend wordt verstaan...

 • 11-01-2012
Lees meer 

Termijn indiening teruggaafverzoek

Dividendbelasting

Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd pensioenfonds zonder rechtspersoonlijkheid ontving in het jaar 2002 dividend uit Nederland, waarop Nederlandse dividendbelasting was ingehouden. Het pensioenfonds verzocht in 2007 om teruggaaf van de in 2002 ingehouden dividendbelasting. Voor een dergelijk verzoek geldt echter een termijn van drie jaar. Vanwege overschrijding van de termijn verklaarde de inspecteur het verzoek niet-ontvankelijk. In beroep oordeelde de rechtbank dat het verzoek om teruggaaf van dividendbelasting terecht...

 • 18-05-2011
Lees meer 

Geactualiseerd besluit dividendbelasting

Dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd besluit gepubliceerd waarin beleid op het terrein van de dividendbelasting is opgenomen. In het besluit zijn ondermeer de kaders opgenomen waarbinnen de belastingdienst zekerheid vooraf geeft over het toerekenen van aandelen in een vennootschap aan een vaste inrichting in Nederland. Het belang van het toerekenen van aandelen aan een vaste inrichting is gelegen in de toepassing van de deelnemingsvrijstelling en het niet hoeven...

 • 02-02-2011
Lees meer 

Verzamelbesluit dividendbelasting

Dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een verzamelbesluit over de dividendbelasting gepubliceerd. Het nieuwe besluit bevat de volgende wijzigingen.  Een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen kan een verzoek indienen om teruggaaf van de dividendbelasting die in een kalenderjaar is ingehouden op door de rechtspersoon ontvangen dividend. Sinds 2007 mogen maximaal vier verzoeken om een tussentijdse teruggaaf per jaar worden gedaan. Omdat deze verzoeken sinds 2009...

 • 25-11-2010
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting

Dividendbelasting

Op drie winstuitdelingen, die een Nederlandse vennootschap in 2005 aan haar in Canada gevestigde aandeelhouder deed, hield de vennootschap 5% dividendbelasting in. Dat percentage was in overeenstemming met het belastingverdrag tussen Nederland en Canada. Volgens de wet op de Dividendbelasting hoefde geen dividendbelasting te worden ingehouden op deelnemingsdividenden of op dividenden aan een in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde moedervennootschap, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Aan...

 • 21-10-2010
Lees meer 

Terugbetaling agio is dividenduitkering

Dividendbelasting

De teruggaaf van het op aandelen gestorte bedrag door een vennootschap is een uitkering van dividend. Voor de houder van een aanmerkelijk belang in die vennootschap vormt de terugbetaling een zogenaamd regulier voordeel. Dat is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Alleen als de teruggaaf niet hoger is dan de destijds voor de aandelen betaalde prijs en de algemene vergadering van aandeelhouders van tevoren tot teruggaaf heeft besloten en...

 • 28-04-2010
Lees meer 

Amerikaanse pensioenfondsen

Dividendbelasting

Amerikaanse pensioenfondsen kunnen onder de werking van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS vermindering van Nederlandse dividendbelasting krijgen. Bij het verzoek tot vermindering van de Nederlandse dividendbelasting moeten de pensioenfondsen een geldig formulier 6166 of een door de Nederlandse belastingdienst afgegeven kwalificatiebeschikking overleggen. Het certificaat 6166 wordt door de Amerikaanse belastingdienst (IRS) afgegeven. Vanaf 1 april 2010 neemt de belastingdienst geen aanvragen voor kwalificatiebeschikkingen meer in behandeling. Eerder afgegeven...

 • 09-04-2010
Lees meer 

Dividendnota niet altijd meer nodig

Dividendbelasting

De minister van Financiën heeft een verzamelbesluit met het beleid van het ministerie op het terrein van de dividendbelasting uit 2009 geactualiseerd. Ten opzichte van het vorige besluit is een onderdeel over de positie van certificaathouders vervallen in verband met een wijziging in de wet.   Met betrekking tot het uitreiken van dividendnota’s bevat het besluit een aantal nieuwe goedkeuringen. Volgens de wet moet bij een dividenduitkering een dividendnota worden...

 • 26-03-2010
Lees meer 

Tweede regeling samenloop fiscale wetten 2010

Dividendbelasting

In de Aanpassingswet vierde tranche Algemene Wet Bestuursrecht wordt een artikel van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994 gewijzigd en verdeeld in twee artikelleden. In het Belastingplan 2010 is daarmee geen rekening gehouden en is opnieuw een verdeling in twee leden aangebracht, waardoor twee tweede leden zijn ontstaan. Dit is hersteld in de tweede samenloopregeling.

 • 12-03-2010
Lees meer 

Verzamelbesluit dividendbelasting

Dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met het beleid van het ministerie op het terrein van de dividendbelasting uit 2006 geactualiseerd. Het besluit is onder meer aangepast aan de wetswijziging van 1 januari 2008. Het besluit bevat een nieuw onderdeel over cum/ex transacties. Het betreft transacties in beursgenoteerde aandelen die worden aangegaan vóór de ex-datum en worden afgewikkeld na deze datum. De ex-datum is de datum waarop aan het...

 • 03-12-2009
Lees meer 

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap aan haar aandeelhouders moet dividendbelasting worden ingehouden. Op grond van Europese regelgeving blijft in bepaalde gevallen inhouding van dividendbelasting achterwege als de aandeelhouder een in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap is met een aandelenbelang van 5% of meer in de Nederlandse vennootschap. Volgens het Hof van Justitie EG is de Nederland inhoudingsvrijstelling in de Wet...

 • 31-07-2009
Lees meer 

Moedermaatschappij gevestigd in Canada

Dividendbelasting

Op drie winstuitdelingen, die een Nederlandse vennootschap in 2005 aan haar in Canada gevestigde aandeelhouder deed, hield de vennootschap 5% dividendbelasting in. Dat percentage was in overeenstemming met het belastingverdrag tussen Nederland en Canada. Volgens de wet op de Dividendbelasting hoefde geen dividendbelasting te worden ingehouden op deelnemingsdividenden of op dividenden aan een in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde moedervennootschap, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Aan...

 • 10-04-2009
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting niet toegestaan

Dividendbelasting

De Wet op de Dividendbelasting bepaalde dat geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden op dividenduitkeringen aan Nederlandse vennootschappen of aan buitenlandse aandeelhouders met een vaste inrichting in Nederland als op het aandelenbelang in de uitkerende vennootschap de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Amurta bepaald dat het in strijd is met het EG-recht om bij dividenduitkeringen aan buitenlandse aandeelhouders wel dividendbelasting in te...

 • 03-04-2009
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting

Dividendbelasting

De Wet op de Dividendbelasting bepaalde dat geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden op dividenduitkeringen aan Nederlandse vennootschappen of aan buitenlandse aandeelhouders met een vaste inrichting in Nederland als op het aandelenbelang in de uitkerende vennootschap de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Het Hof van Justitie EG heeft in het arrest Amurta bepaald dat het in strijd is met het EG-recht om bij dividenduitkeringen aan buitenlandse aandeelhouders wel dividendbelasting in te...

 • 02-03-2009
Lees meer 

Geen inhouding van dividendbelasting

Dividendbelasting

Door middel van een aandelenruil werden twee zogenoemde dakpanfondsen uit de beleggingsketen gehaald. De dakpanfondsen waren beleggingsfondsen, waarvan de activiteiten uit niets anders bestonden dan het direct of indirect houden van aandelen in één andere vennootschap. De aandeelhouders van de dakpanfondsen ruilden hun aandelen in deze fondsen tegen aandelen in de vennootschap waarin de fondsen hadden belegd. Het doel van de aandelenruil was de verzilvering van het verschil in beursnotering...

 • 16-01-2009
Lees meer 

Inhouding dividendbelasting op uitkering aan Antilliaanse moeder

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een vennootschap aan haar aandeelhouders moet de vennootschap dividendbelasting inhouden. Wanneer de aandeelhouder een in Nederland gevestigde vennootschap is en de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op het aandelenbelang hoeft geen dividendbelasting ingehouden te worden. Is de aandeelhouder niet in Nederland maar op de Nederlandse Antillen gevestigd, dan wordt de inhouding van dividendbelasting in een aantal gevallen beperkt door de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK).

 • 10-12-2008
Lees meer 

Inhouding op liquidatie-uitkering

Dividendbelasting

Vennootschappen die dividend uitkeren aan hun aandeelhouders moeten daarop dividendbelasting inhouden. Dividendbelasting moet ook worden ingehouden op liquidatie-uitkeringen van een vennootschap. Het tarief van de dividendbelasting bedraagt 25%. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld op grond van belastingverdragen, kan een lager percentage gelden of kan inhouding zelfs achterwege blijven. Een Nederlandse BV die deel uitmaakte van een Amerikaans concern, werd geleid vanuit de VS. Voor de toepassing van het belastingverdrag met de...

 • 20-10-2008
Lees meer