• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van thema : AssurantiebelastingToon alle posts

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Assurantiebelasting

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te stellen van assurantiebelasting. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd in reactie op een motie van de Tweede Kamer waarin om die vrijstelling is gevraagd. De staatssecretaris tekent daarbij aan dat niet zeker is of een vrijstelling van assurantiebelasting EU-rechtelijk houdbaar is, omdat er al een tegemoetkoming voor de premie van de brede weersverzekering bestaat. De...

 • 15-11-2018
Lees meer 

Assurantiebelasting gaat al op 1 januari 2013 omhoog

Assurantiebelasting

Ter financiering van het niet doorgaan van de belastingheffing over vergoedingen voor woon-werkverkeer is in het zogenaamde deelakkoord een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% opgenomen. Aanvankelijk zou die ingaan per 1 maart 2013, maar in het regeerakkoord is de ingangsdatum opgeschoven naar 1 april. Bij eerdere tariefsverhogingen gold steeds 1 maart als ingangsdatum om verzekeraars de tijd te geven hun administratieve systemen aan te passen. De tariefsverhoging...

 • 08-11-2012
Lees meer 

Vestigingsplaats in Zwitserland niet bewezen

Assurantiebelasting

Tot voor enige jaren moest bij de uitgifte van aandelenkapitaal kapitaalsbelasting worden betaald over het op de aandelen gestorte bedrag.  De belastingdienst legde een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op aan een naar Nederlands recht opgerichte holdingvennootschap. De vennootschap was statutair in Nederland gevestigd en feitelijk in Zwitserland. In het jaar 2000 gaf de vennootschap aandelen uit aan een NV naar Antilliaans recht. De NV was al houder van 50% van de aandelen...

 • 19-10-2011
Lees meer 

Kapitaalsbelasting verschuldigd over uitgifte aandelen

Assurantiebelasting

Bij de uitgifte van aandelenkapitaal moest tot 1 januari 2006 kapitaalsbelasting betaald worden. Ter financiering van de inkoop van uitgegeven preferente aandelen gaf een vennootschap in 2005 voor een bedrag van € 250 miljoen aan gewone aandelen uit. Daarnaast verstrekte de vennootschap een obligatielening. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op in verband met de uitgifte van de aandelen. De vennootschap meende dat geen kapitaalsbelasting verschuldigd was omdat de aandelenemissie het...

 • 30-03-2011
Lees meer 

Derde nota van wijziging Belastingplan 2011

Assurantiebelasting

In de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2011 wordt de invoering van de verhoging van het tarief van de assurantiebelasting uitgesteld van 1 januari 2011 naar 1 maart 2011. De verwachte budgettaire derving die het gevolg is van dit uitstel wordt gecompenseerd door het tarief van de assurantiebelasting structureel te verhogen naar 9,7% in plaats van naar 9,5%. Het uitstel van de invoering van de tariefverhoging gebeurt...

 • 19-11-2010
Lees meer 

Nieuw besluit vrijstellingen assurantiebelasting

Assurantiebelasting

Schadeverzekeringen vallen in het algemeen onder de assurantiebelasting. Voor een aantal vormen van schadeverzekeringen geldt een vrijstelling. Er geldt een vrijstelling voor de verzekering van zeeschepen. Deze vrijstelling is niet beperkt tot cascoverzekeringen. Ook verzekeringen voor schaden die voor de reder uit het varen van het zeeschip voortvloeien vallen onder de vrijstelling. Verzekeringen van shipbroker’s interest zijn niet vrijgesteld. Ook transportverzekeringen zijn vrijgesteld van assurantiebelasting. Een transportverzekering is de verzekering...

 • 20-11-2009
Lees meer 

Vordering is geen bedrijfsmiddel

Assurantiebelasting

In een procedure over de inmiddels afgeschafte kapitaalsbelasting moest de vraag beantwoord worden of vorderingen voor een financieringsmaatschappij bedrijfsmiddelen waren. Indien dat het geval was zou namelijk de reorganisatievrijstelling voor de kapitaalsbelasting kunnen worden toegepast. Deze vrijstelling gold bij de inbreng van alle bedrijfsmiddelen van één soort binnen een concern in een vennootschap tegen uitreiking van aandelen. De werkzaamheden van de financieringsmaatschappij bestonden uit het aantrekken en ter beschikking stellen...

 • 28-08-2009
Lees meer 

Toepassing fusievrijstelling

Assurantiebelasting

Bij de uitgifte van aandelen diende tot 2006 kapitaalsbelasting te worden betaald over het bedrag van de storting op aandelen. Er gold een vrijstelling voor fusies. In het kader van een herstructurering binnen een groep van vennootschappen vond een fusie plaats om een tussenholding te elimineren. Het gehele vermogen van de tussenholding, inclusief de deelneming in een werkmaatschappij, ging over op deze werkmaatschappij tegen uitreiking van één aandeel aan de...

 • 09-06-2009
Lees meer 

Limietoverschrijding gemeentelijke heffingen

Assurantiebelasting

Gemeentelijke heffingen kennen een wettelijke beperking die inhoudt dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan de lasten die met de heffing worden bestreden. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest uiteengezet hoe de rechter moet omgaan met een beroep op overschrijding van deze limiet. De gemeentelijke heffingsambtenaar is degene die over de noodzakelijke gegevens beschikt voor de beoordeling van dat geschilpunt. Als de heffingsambtenaar de limietoverschrijding betwist,...

 • 08-05-2009
Lees meer 

Geen recht op vrijstelling kapitaalsbelasting

Assurantiebelasting

Tot voor enige jaren moest bij de uitgifte van aandelenkapitaal kapitaalsbelasting worden betaald over het op de aandelen gestorte bedrag. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op aan een naar Nederlands recht opgerichte holdingvennootschap. De vennootschap was statutair in Nederland gevestigd en feitelijk in Zwitserland. In het jaar 2000 gaf de vennootschap aandelen uit aan een NV naar Antilliaans recht. De NV was al houder van 50% van de aandelen...

 • 10-04-2009
Lees meer 

Geen vrijstelling kapitaalsbelasting bij gekunstelde constructie

Assurantiebelasting

Tot enkele jaren geleden moest bij de storting op aandelen van een NV of een BV kapitaalsbelasting worden betaald. Er bestond een zogenaamde fusievrijstelling. Op grond van deze vrijstelling hoefde geen kapitaalsbelasting te worden betaald wanneer op uit te geven aandelen andere aandelen of een onderneming werden ingebracht. In geval van oneigenlijk gebruik was de fusievrijstelling niet van toepassing. Een geval van oneigenlijk gebruik deed zich voor in de volgende...

 • 20-03-2009
Lees meer 

Geen vrijstellling kapitaalsbelasting bij gekunstelde constructie

Assurantiebelasting

Tot enkele jaren geleden moest bij de storting op aandelen van een NV of een BV kapitaalsbelasting worden betaald. Er bestond een zogenaamde fusievrijstelling. Op grond van deze vrijstelling hoefde geen kapitaalsbelasting te worden betaald wanneer op uit te geven aandelen andere aandelen of een onderneming werden ingebracht. In geval van oneigenlijk gebruik was de fusievrijstelling niet van toepassing. Een geval van oneigenlijk gebruik deed zich voor in de volgende...

 • 13-03-2009
Lees meer 

Geen kapitaalsbelasting open CV

Assurantiebelasting

Bij de oprichting van een aandelenvennootschap of bij de uitgifte van nieuwe aandelen was tot 1 januari 2006 kapitaalsbelasting verschuldigd over het op de aandelen gestorte kapitaal. Bij de omzetting van een gesloten commanditaire vennootschap in een open commanditaire vennootschap legde de belastingdienst een naheffingsaanslag kapitaalsbelasting op. Het verschil tussen een gesloten en een open commanditaire vennootschap is dat bij een open commanditaire vennootschap voor toetreding en vervanging van vennoten,...

 • 27-02-2009
Lees meer 

Bedrijfsfusievrijstelling niet van toepassing

Assurantiebelasting

Tot voor enkele jaren kende Nederland de kapitaalsbelasting. Deze belasting was verschuldigd bij de uitgifte van aandelen door een Nederlandse aandelenvennootschap. Lange tijd bedroeg het tarief 1% van het op de uitgegeven aandelen gestorte bedrag. Daarna daalde het tarief tot 0,55%. In een aantal gevallen bestond recht op een vrijstelling van kapitaalsbelasting. Een van die gevallen waarin een vrijstelling gold was de bedrijfsfusie. Er is sprake van een bedrijfsfusie als...

 • 06-02-2009
Lees meer 

Geen vrijstelling bedrijfsfusie

Assurantiebelasting

Om belastingheffing in Frankrijk over vermogenswinst te voorkomen bij de overdracht van aandelen van een Franse holding van een internationaal concern, werden de aandelen van een Nederlandse kleindochtermaatschappij niet rechtstreeks overgedragen maar via een omweg. De nieuwe moedermaatschappij richtte een Engelse vennootschap op. Het aandelenkapitaal van deze vennootschap bestond uit 65.000.001 aandelen van nominaal € 1. De moedermaatschappij stortte € 2.452.228 in contanten en bleef het restant schuldig. Vervolgens gaf...

 • 17-10-2008
Lees meer 

Informele kapitaalstorting

Assurantiebelasting

De kapitaalsbelasting is al weer enkele jaren geleden afgeschaft. Deze belasting moest betaald worden over het bedrag van het gestorte kapitaal van een aandelenvennootschap. Aanvankelijk was het tarief 1%, later daalde dit tot 0,55%. Gezien de soms grote belangen worden er nog steeds procedures gevoerd over de kapitaalsbelasting. Een holding kocht in het voorjaar van 1999 alle aandelen van drie BV’s voor een totale koopsom van ƒ 88 miljoen. Deze...

 • 08-08-2008
Lees meer 

Beleidsbesluit assurantiebelasting

Assurantiebelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft het bestaande beleid over de assurantiebelasting geactualiseerd en samengevoegd in een nieuw besluit. Het beleid is niet gewijzigd. Assurantiebelasting is in het algemeen verschuldigd bij schadeverzekeringen. Er geldt een vrijstelling voor de verzekering van zeeschepen. Deze is niet van toepassing op pleziervaartuigen. Het besluit bevat een overzicht van categorieën vaartuigen die voor de assurantiebelasting als zeeschip gelden en van categorieën vaartuigen die niet als zeeschip...

 • 06-03-2008
Lees meer 

Hoge Raad bevestigt weigering fusievrijstelling kapitaalsbelasting bij inbreng niet zelfstandige del

Assurantiebelasting

Twee Italiaanse rechtspersonen brachten bij één notariële akte ieder hun 50%-belang in een deelneming in een Nederlandse BV in tegen uitreiking van aandelen. De BV kreeg daardoor een 100%-belang in de deelneming. Vervolgens bracht een Franse rechtspersoon in deze deelneming een deelneming in, waardoor het 100%-belang van de BV daalde tot 65%. In de aangifte kapitaalsbelasting stelde de BV zich op het standpunt dat voor de inbreng door de Italiaanse...

 • 14-07-2006
Lees meer 

Prejudiciële vragen over invloed overdracht aandelen aan coöperatie op vrijstelling kapitaalsbelasti

Assurantiebelasting

De storting op de bij de oprichting van vijf BV’s uitgegeven aandelen bestond uit de inbreng van het aandelenkapitaal in vijf andere BV’s. Voor die inbrengen gold een vrijstelling van kapitaalsbelasting. In het kader van een juridische fusie ging het vermogen van de oude BV’s onder algemene titel over op een nieuw opgerichte holding. De nieuwe BV's kregen in ruil daarvoor aandelen in de holding naar evenredigheid van hun inbreng.

 • 10-12-2004
Lees meer