• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2017-06Toon alle posts

Berekening belastingrente

Formeel recht

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een negatieve voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt herzien in een positieve voorlopige aanslag. In dat geval wordt belastingrente berekend over het verschil tussen het positieve en het negatieve bedrag. De berekening van belastingrente gaat niet eerder in dan zes maanden na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven en eindigt op de dag voorafgaand aan de dag...

 • 29-06-2017
Lees meer 

Lening niet onzakelijk

Ondernemingswinst

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest deze lening te verstrekken onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Indien de rente zodanig moet worden aangepast dat de lening winstdelend zou worden, wordt een debiteurenrisico gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt er dan van uitgegaan dat de geldgever dit risico heeft aanvaard...

 • 29-06-2017
Lees meer 

Vergoeding uitstel levering

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, waarbij de waarde ten minste gelijk is aan de waarde van de tegenprestatie. De tegenprestatie is het totaal van de prestaties waartoe de verkrijger zich bij de koop heeft verbonden om de onroerende zaak te verkrijgen.Volgens de rechtbank is de vergoeding die een...

 • 29-06-2017
Lees meer 

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Arbeidsrecht

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, wanneer hij binnen 26 weken iemand wil aannemen voor de werkzaamheden die de ontslagen werknemer verrichtte, eerst de ontslagen werknemer de kans moet bieden om zijn oude baan weer te vervullen voordat hij een ander mag aannemen. Houdt de werkgever zich...

 • 29-06-2017
Lees meer 

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

Inkomstenbelasting

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar voor zover ze meer bedragen dan de niet aftrekbare drempel van € 500.Een piloot maakte kosten om zijn vliegbrevet te behouden. Onderdeel daarvan was een bedrag van € 229 voor een medische keuring. Aanvankelijk weigerde de inspecteur aftrek van de gemaakte kosten. In beroep stond de rechtbank aftrek wel toe. De inspecteur...

 • 29-06-2017
Lees meer 

Individuele klantbehandeling waardevol voor Belastingdienst

Tax Control

De juistheid en volledigheid van aangiften verbetert door een individueel convenant horizontaal toezicht. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten van individuele klantbehandeling die de Belastingdienst toepast bij grote ondernemingen. De conclusie van het rapport is dat individuele klantbehandeling en horizontaal toezicht een waardevolle vorm van toezicht op grote organisaties is.

 • 28-06-2017
Lees meer 

Ontwikkelingen ten aanzien van grondexploitaties

Vennootschapsbelasting

Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen over de vennootschapsbelasting in gemeenteland. Wij gaan in op de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de grondexploitaties. Er bestaan nog altijd veel ‘open einden’ hoe met de grondexploitaties moet worden omgegaan in het kader van vpb-heffing. De actuele ontwikkelingen zijn als volgt.

 • 22-06-2017
Lees meer 

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de beperking van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf. De bijtelling voor de eigen woning is in dergelijke situatie tegen het normale tarief belast, terwijl de aftrek van hypotheekrente tegen een lager tarief plaatsvindt. Het effect van deze tariefmaatregel wordt...

 • 22-06-2017
Lees meer 

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

Successiewet

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een mantelzorgcompliment heeft genoten omdat hij in het jaar voor het jaar van overlijden zorg aan de erflater heeft verleend.Naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden is toepassing van de partnervrijstelling terecht achterwege gelaten bij de vaststelling...

 • 22-06-2017
Lees meer 

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens 70% van het loon, maar niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetalen. Na het eerste jaar vervalt de eis dat niet minder dan het wettelijk minimumloon doorbetaald moet...

 • 22-06-2017
Lees meer 

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsrecht

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. De wet is op de volgende onderdelen aangepast:De positie van de preventiemedewerker is versterkt.De adviserende rol van de bedrijfsarts is verduidelijkt.Werknemers hebben recht op een consult van de bedrijfsarts.De positie van de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners is verbeterd.Het basiscontract arbodienstverlening is ingevoerd.De positie van de preventiemedewerkerEen van deze verplichtingen uit de Arbeidsomstandigheden wet is het aanstellen van een preventiemedewerker. Tot...

 • 22-06-2017
Lees meer 

Uitleg regeling belastingrente

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de Belastingdienst dan in rekening wordt gebracht. Er wordt namelijk niet meer automatisch rente vergoed aan een belastingplichtige die na afloop van het jaar een bedrag terugkrijgt. De hoofdregel is dat de Belastingdienst alleen rente vergoedt als zij niet tijdig beslist op een aangifte...

 • 22-06-2017
Lees meer 

Fiscalisten: controle blijft onmisbaar in toezicht Belastingdienst

Tax Control

Bij de Belastingdienst woedt een aanhoudende discussie over de vraag wat het vertrekpunt moet zijn bij toezicht op het bedrijfsleven: vertrouwen of wantrouwen. Ook fiscalisten verschillen hierover van mening.

 • 16-06-2017
Lees meer 

Nettoloon in rekening-courant

Inkomstenbelasting

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van het nettoloon in een rekening-courantverhouding tussen een bv en haar dga is volgens de rechtbank een vorm van genieten van het loon. Bepalend daarvoor vond de rechtbank dat over de rekening-courantschuld rente is berekend, die in de aangiften IB en Vpb is begrepen, en...

 • 15-06-2017
Lees meer 

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

Omzetbelasting

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaarschriften hebben geleid tot een viertal procedures. In afwachting van de uitkomst van deze procedures zijn de overige bezwaarschriften aangehouden. De staatssecretaris heeft deze bezwaarschriften aangemerkt als massaal bezwaar. De Belastingdienst ging er tot nu toe vanuit dat de omvang van het privégebruik uit de...

 • 15-06-2017
Lees meer 

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Omzetbelasting

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwijzing van een verzoek om uitbreiding van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting een beschikking is, waartegen bezwaar kan worden gemaakt, beantwoordt Hof Den Haag bevestigend. Volgens de Wet op de omzetbelasting merkt de inspecteur ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een...

 • 15-06-2017
Lees meer 

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken werknemer. Als de werknemer het niet eens is met het gegeven ontslag, kan hij de nietigheid daarvan inroepen.Een werknemer werd na een 18-jarig dienstverband op staande voet ontslagen. De werknemer bestreed het ontslag, omdat hem niet duidelijk was wat de...

 • 15-06-2017
Lees meer 

Optimaliseer uw TCF met Gemstone en RiskRhino

Tax Control

Het is van belang dat fiscale onjuistheden tijdig worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Wachten met corrigeren tot het moment dat de jaarrekening wordt opgemaakt of pas na verloop van een aantal jaren aangeven, is onvoldoende. Een goed werkend TCF zorgt ervoor dat onverwachte naheffingen en boetes tot het verleden behoren.

 • 13-06-2017
Lees meer 

Niet sluitende rittenregistraties

Loonbelasting

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak leidt tot een bijtelling bij het loon. Dat voordeel bedraagt tenminste 22% van de waarde van de auto. Er volgt geen bijtelling als de werknemer overtuigend aantoont dat de auto op jaarbasis niet meer dan...

 • 08-06-2017
Lees meer 

Status suppletieaangifte in relatie tot TCF

BTW

Regelmatig komen er vragen over de suppletieaangiften. Veel gemeenten komen er bij het opmaken van de jaarrekening achter dat in aftrek gebrachte btw in feite gecompenseerd had moeten worden, of omgekeerd. Veelal tillen zij hier niet al te zwaar aan, omdat deze bedragen elkaar compenseren en gaan over tot suppletie en compensatie.

 • 07-06-2017
Lees meer 

Verleggingsregeling telecommunicatiediensten

BTW

Recent is gebleken dat carrouselfraude omzetbelasting zich heeft uitgebreid naar de telecommunicatie-diensten. Deze diensten worden dan buiten de EU ingekocht en via diverse schakels in Nederland doorverkocht. Omdat de handel ‘vluchtig’ is, listingsverplichtingen ontbreken en geen sprake is van fysieke vervoersbewegingen, is de bestrijding van deze fraude moeilijk.

 • 07-06-2017
Lees meer 

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

Inkomstenbelasting

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens langdurige ziekte vaste gemaximeerde bedragen van € 300 of € 750, mits aan de voorwaarden is voldaan. Deze bedragen zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde vorig jaar dat deze beperking onbevoegd was aangebracht, en daarom niet mocht worden toegepast. De Hoge Raad oordeelt anders.Volgens...

 • 06-06-2017
Lees meer 

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Voor de goede orde zij vermeld dat dit niet geldt voor kwaadwillenden.De mededeling van de staatssecretaris is gedaan naar aanleiding van het verschijnen van een rapport betreffende het onderzoek naar varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Bij de aanbieding van dat rapport aan...

 • 02-06-2017
Lees meer