• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-12Toon alle posts

Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017

Sociale verzekeringen

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen exclusief vakantietoeslag per leeftijdsgroep.Minimumloonleeftijd per maand per week per dag23 jaar en ouder € 1.551,60 € 358,05 € 71,6122 jaar € 1.318,85 € 304,35 € 60,8721 jaar € 1.124,90 € 259,60 € 51,9220 jaar € 954,25 € 220,20 € 44,0419 jaar € 814,60 € 188,00 € 37,6018 jaar € 706,00 € 162,90 € 32,5817 jaar € 612,90 € 141,45 € 28,2916 jaar € 535,30 € 123,55 € 24,7115 jaar € 465,50 € 107,40 € 21,48Voorgestelde maatregelen per 1 juli 2017 Er...

 • 22-12-2016
Lees meer 

Formaliseren telefonische intrekking bezwaar

Formeel recht

Vanaf 11 november 2009 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om telefonisch bezwaar te maken. Ook heeft de Belastingdienst het telefonisch intrekken van een bezwaarschrift sinds die datum geaccepteerd. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) schrijft voor dat een bezwaarschrift in beginsel schriftelijk wordt ingetrokken. Mondelinge intrekking is alleen mogelijk tijdens het horen van de indiener van het bezwaarschrift. Telefonisch contact tussen de bezwaarmaker en de Belastingdienst is volgens jurisprudentie niet het horen zoals...

 • 22-12-2016
Lees meer 

Belastingplan 2017 aangenomen

Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2017 aangenomen. Het gaat om het eigenlijke Belastingplan 2017 en de wetvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2017 (nummer 34.553), Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (nummer 34.554), Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (nummer 34.527) en Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (nummer 34.545).Bij de behandeling van de wetsvoorstellen zijn enkele moties ingediend. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen...

 • 22-12-2016
Lees meer 

Beveiliging dbi.cloud

IT-audit

De beveiliging van ons online BI-platform dbi.cloud is voor ons van cruciaal belang. Vandaag hebben we gezorgd voor een A+ rating van het platform.

 • 21-12-2016
Lees meer 

Heffingsvrije voet verhuurderheffing naar 50 woningen

Belastingadvies

De Tweede Kamer nam op 20 december 2016 een aantal amendementen aan die zijn ingediend bij het wetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34548). Over het wetsvoorstel zelf werd nog niet gestemd.

 • 21-12-2016
Lees meer 

Stemming afschaffing pensioen in eigen beheer uitgesteld

Vennootschapsbelasting

De Eerste Kamer heeft op verzoek van de staatssecretaris van Financiën de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uitgesteld. De aanleiding voor het verzoek om uitstel is het risico dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm de staat veel geld gaat kosten. De staatssecretaris is bang dat veel bv’s de opgebouwde pensioenaanspraken voor de afkoop of omzetting indexeren ten laste van de fiscale...

 • 21-12-2016
Lees meer 

Europese Commissie wil laag btw-tarief e-boeken mogelijk maken

Europese regelgeving

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gepubliceerd die betrekking hebben op de omzetbelasting. Het gaat om nieuwe regels voor bedrijven die online goederen verkopen. Die moeten het eenvoudiger maken dat deze bedrijven hun btw-verplichtingen in de EU op één plaats kunnen nakomen. De Commissie wil de regels voor start-ups en micro-ondernemingen, die online verkopen, vereenvoudigen door de btw over grensoverschrijdende omzetten tot € 10.000 in het binnenland af te...

 • 15-12-2016
Lees meer 

Kamervragen handhaving wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de voortdurende onzekerheid over het uitstel van handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) beantwoord. De staatssecretaris heeft toegezegd dat tot 1 januari 2018 geen naheffingsaanslagen of boetes worden opgelegd, behalve in duidelijke gevallen van kwaadwillendheid. Op de website van de Belastingdienst heeft een uitleg daarvan gestaan die niet aansloot bij de mededelingen van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. De...

 • 15-12-2016
Lees meer 

Wanneer geldt het lage tarief overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de vraag of het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen van toepassing is. De Advocaat-generaal (AG) heeft aan deze procedures enkele conclusies en een gemeenschappelijke bijlage bij de conclusies gewijd. Naar zijn mening is de bouwkundige bestemming van een onroerende zaak in eerste aanleg bepalend voor het tarief. De onroerende zaak hoeft niet bewoond te worden en zelfs niet bewoonbaar...

 • 15-12-2016
Lees meer 

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof partner

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ter uitbreiding van het kraamverlof voor de partner ingediend. Naast de al bestaande twee door de werkgever betaalde verlofdagen komen er drie verlofdagen die door het UWV worden betaald. De uitkering wordt door tussenkomst van de werkgever aan de werknemer betaald. De uitkering is gelijk aan het dagloon van de werknemer. Het is de bedoeling dat deze regeling per 1...

 • 08-12-2016
Lees meer 

Geen bijtelling aangegeven, hof vernietigt opgelegde boete

Inkomstenbelasting

Hof Den Haag heeft de aan een ondernemer opgelegde vergrijpboete vernietigd. De ondernemer had in zijn aangiften inkomstenbelasting geen rekening gehouden met privégebruik van zijn bestelauto. Het hof vond dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat het aan grove schuld van de ondernemer was te wijten dat aanvankelijk te weinig belasting was geheven.De opgelegde navorderingsaanslagen ter correctie van het achterwege laten van de bijtelling bleven in stand. De ondernemer had geen...

 • 08-12-2016
Lees meer 

Aan- en verkoop van motorboten was werkzaamheid

Inkomstenbelasting

De in- en verkoop van enkele motorboten als nevenactiviteit heeft fiscale gevolgen gehad voor een ondernemer. Aan de drie vereisten voor een bron van inkomen was voldaan. Er was sprake van deelname aan het economisch verkeer, met het oogmerk om voordeel te behalen en de verwachting dat het voordeel zou worden behaald. De rechtbank vond niet aannemelijk dat de transacties in de privésfeer plaatsvonden, gezien het korte tijdsverloop tussen de...

 • 08-12-2016
Lees meer 

BV met leegstaande kantoorvilla is ondernemer voor omzetbelasting

Omzetbelasting

Ondernemer voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Voor de kwalificatie als ondernemer is niet van belang of er een winstdoelstelling is. Ook de met de activiteiten behaalde resultaten zijn niet van belang. Ook voorbereidende handelingen voor het verrichten van economische activiteiten moeten tot de economische activiteiten worden gerekend. Vooruitlopend op het ondernemerschap kan dus al een recht op aftrek van voorbelasting ontstaan.In 2012 werd binnen een...

 • 01-12-2016
Lees meer 

Betalingscriterium voor willekeurige afschrijving

Ondernemingswinst

Willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen is mogelijk mits voor de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel niet groter zijn dan het betaalde bedrag.Op 30 december 2010 werd een scheepvaartfonds opgericht. Op dezelfde dag verwierf het scheepvaartfonds voor $ 48 miljoen de economische eigendom van een schip. Ruim $ 20 miljoen moest...

 • 01-12-2016
Lees meer 

Notariële akte van levering is geen factuur

Omzetbelasting

Wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van de normale regels niet verschuldigd is, wordt die belasting verschuldigd op het tijdstip waarop hij die factuur uitreikt. De Hoge Raad heeft in een arrest van 4 maart 2016 gezegd dat een factuur een bescheid is waarop de betaling van een bedrag wordt gevorderd.In eerdere arresten uit 1984 en 1989 heeft de Hoge Raad een notariële akte van levering...

 • 01-12-2016
Lees meer 

Wetsvoorstel aanpassing fiscale eenheid aangenomen

Vennootschapsbelasting

Het wetsvoorstel ter aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. Aanpassing van het regime van de fiscale eenheid was nodig door uitspraken van het Hof van Justitie EU. Volgens die uitspraken was het oude regime op een aantal punten niet in overeenstemming met het EU-recht.Door dit wetsvoorstel wordt een fiscale eenheid mogelijk in twee situaties waarin dat voorheen niet mogelijk was.

 • 01-12-2016
Lees meer