• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-08Toon alle posts

Combikaart parkeren en openbaar vervoer

Omzetbelasting

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet iedere dienst voor de omzetbelasting als een afzonderlijke prestatie worden beschouwd. Die opvatting heeft het Hof van Justitie EU genuanceerd door te bepalen dat een dienst die economisch gezien één dienst is, niet kunstmatig uit elkaar moet worden gehaald. Vanuit het gezichtspunt van de modale consument moet worden beoordeeld of een prestatie van een ondernemer meerdere diensten omvat of uit één...

 • 25-08-2016
Lees meer 

Protocol Belastingdienst vermiste personen

Formeel recht

De Belastingdienst heeft in overleg met Slachtofferhulp Nederland een protocol opgesteld voor het onderhouden van contact met achterblijvers van vermiste personen. Vermiste personen hebben wettelijk de status van levend persoon. Dat betekent allerlei verplichtingen gewoon doorlopen, terwijl achterblijvers in de praktijk deze zaken van de vermiste persoon niet kunnen regelen.Uitgangspunt voor de Belastingdienst bij dit protocol is, dat zij binnen het kader van wet- en regelgeving blijft. Binnen dat kader kunnen afspraken...

 • 25-08-2016
Lees meer 

Volgens A-G verhindert winstuitdeling herinvesteringsvoornemen niet

Ondernemingswinst

Belastingheffing over de boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan worden uitgesteld. Dat kan door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve. De gereserveerde winst wordt vervolgens afgeboekt als eerste afschrijving op de kostprijs van investeringen in bedrijfsmiddelen die gedaan worden in het jaar van vervreemding of in de drie daarop volgende jaren. Aan de vorming van een herinvesteringsreserve wordt als voorwaarde gesteld dat...

 • 25-08-2016
Lees meer 

Wel of geen betalingskenmerk meegeven?

Invordering

De Belastingdienst vraagt bij betaling om de vermelding van een betalingskenmerk. Betalingen met een onjuist kenmerk worden teruggestort. Betaling met een onjuist kenmerk kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag wegens te late betaling. Hof Amsterdam heeft in 2008 geoordeeld dat de Belastingdienst, gezien de omvang van het betalingsverkeer en de automatische verwerking daarvan, mag eisen dat een betalingskenmerk wordt vermeld. Naheffing is dan terecht wanneer geen of een onjuist...

 • 25-08-2016
Lees meer 

Verlaging winstbelasting België verhoogt druk op Nederland om te volgen

Ondernemingswinst

Plannen van de Belgische regering om de winstbelasting voor bedrijven in vier jaar tijd te verlagen van 33% naar 20%, verhogen de druk op Nederland om het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) eveneens naar beneden te brengen. De trend naar internationale harmonisatie van de grondslag van de winstbelasting leidt ertoe dat tarieven belangrijker worden in de concurrentie tussen landen om internationale bedrijven aan te trekken.

 • 24-08-2016
Lees meer 

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan één of meerdere ontbindende voorwaarden bevatten. In beginsel eindigt de overeenkomst wanneer de ontbindende voorwaarde is vervuld. Maar het komt ook voor dat die ontbindende voorwaarde niet past binnen het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Onderstaand praktijkvoorbeeld maakt het duidelijk.Let op: er is één ding van wezenlijk belang bij de beoordeling of een voorwaarde al dan niet binnen het ontslagrecht past. En dat is of de betrokken...

 • 18-08-2016
Lees meer 

Huurrecht als ondernemingsvermogen

Ondernemingswinst

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan die gevolgen heeft voor de ondernemer met een huurwoning. Een huurrecht dat voor de uitoefening van een onderneming wordt gebruikt kan ondernemingsvermogen vormen, want, zo zegt de Hoge Raad, een huurrecht is een vermogensrecht en daarmee een goed. Wanneer dit huurrecht als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, dan komt de huur ten laste van de winst. Als het om een huurrecht gaat van een woning...

 • 18-08-2016
Lees meer 

Ingrijpende verbouwing levert nieuw pand op

Omzetbelasting

Dat er over de aankoop van bestaand onroerend goed overdrachtsbelasting geheven wordt is algemeen bekend. En bij nieuwe panden? Daar rekenen we niet met overdrachts-, maar met omzetbelasting.De casus: overdrachtsbelasting of BTW? Een winkelpand werd grondig verbouwd: het hele pand werd gesloopt, op de voorgevel na. De dragende constructie en de fundering werden compleet vervangen door een nieuwe constructie en dito fundering. Daaropvolgend werd het pand herbouwd, vergroot en anders...

 • 18-08-2016
Lees meer 

Toepassing verschillende btw-tarieven op één dienst?

Omzetbelasting

De Hoge Raad heeft om uitleg van een rechtsregel gevraagd aan het Hof van Justitie EU over de toepassing van verschillende omzetbelastingtarieven. Deze vraag ontstond als gevolg van de berekening van het hoge tarief voor een combinatie van een museumbezoek én rondleiding door de Amsterdam Arena. En dit terwijl voor museumbezoek afzonderlijk het lage tarief geldt.De Hoge Raad vraagt zich af of de vaststelling dat de rondleiding door het stadion...

 • 18-08-2016
Lees meer 

Bijtelling auto van de zaak

Loonbelasting

Krijgt een werknemer een auto van de zaak, dan speelt er direct een belangrijke vraag: wordt de auto aan hem ter beschikking gesteld? Dat zal ja zijn als de auto dagelijks tot zijn beschikking staat en  mee naar huis genomen wordt in het weekend, en nee als een medewerker even een bedrijfsauto leent om een pakketje weg te brengen. Is het antwoord op de ter beschikkingstelling positief, dan wordt daarmee...

 • 11-08-2016
Lees meer 

Kamervragen afschaffing VAR

Loonbelasting

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog maar eens aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) geen verandering heeft gebracht in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie. De invoering van de Wet DBA is daarom geen reden om geen of minder zzp’ers in te huren.De staatssecretaris raadt opdrachtgevers en opdrachtnemers het volgende stappenplan aan:Bedenk of een modelovereenkomst nodig is. In...

 • 11-08-2016
Lees meer 

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Sociale verzekeringen

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en de Wet WIA. De premies worden betaald door de werkgever. Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als is voldaan aan drie voorwaarden. Er moet een gezagsverhouding bestaan, de werknemer moet verplicht zijn om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en de werkgever is verplicht om loon te betalen.Twee BV’s sloten een managementovereenkomst. Op grond...

 • 11-08-2016
Lees meer 

Pech: onzorgvuldige rittenadministratie, toch bijtelling maar geen boete

ritregistratie onzorgvuldigDe bijtelling op een Land Rover uit 2008 met een cataloguswaarde van € 105.000 over een periode van drie jaar kan aardig in de papieren lopen. Vandaar dat het raadzaam is om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Het niet voldoen aan deze regel leidde tot een fikse naheffing van net geen € 75.000 en een boete van bijna € 30.000. Daarmee is de bijtelling hoger dan de jaarlijks voor een dergelijke auto te maken kosten.

 • 06-08-2016
Lees meer 

BTW-heffing servicekosten

ontslag_vergoedingAedes heeft recent een artikel op haar site geplaatst inzake de van de heffing van btw vrijgestelde levering van warmte door woningcorporaties. Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit 2015. In Polen was een geschil ontstaan tussen een vastgoedagentschap en het Poolse Ministerie van Financiën. Voor de levering van water, warmte, energie en het ophalen van afval berekende het agentschap verschillende BTW-tarieven. Volgens het Poolse Ministerie van Financiën was dit onjuist, omdat er sprake zou zijn van één enkele prestatie: de verhuur van onroerende zaken waarbij de nevendiensten opgingen in de hoofdprestatie. Het Hof van Justitie hield een slag om de arm. Anders dan in genoemd artikel wordt gesuggereerd, verklaarde het Hof niet voor recht dat de verhuurdienst en het leveren van water, warmte, energie en het ophalen van afval los moeten worden beoordeeld.

 • 06-08-2016
Lees meer 

Aftrek extra vervoerskosten in verband met handicap

Inkomstenbelasting

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost. Daaronder vallen de met ziekte of invaliditeit verband houdende uitgaven voor vervoer. Voorwaarde is dat de vervoerskosten meer bedragen dan de vervoerskosten van belastingplichtigen die niet ziek of invalide zijn maar in dezelfde financiële en maatschappelijke positie verkeren.Een belastingplichtige met een invalide echtgenoot claimde aftrek van vervoerskosten als specifieke zorgkosten. In de procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was niet in geschil dat met de...

 • 04-08-2016
Lees meer 

Urenregistratie ten behoeve van zelfstandigenaftrek

Ondernemingswinst

Een ondernemer heeft recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in een kalenderjaar ten minste 1.225 uren aan zijn onderneming moet besteden. Daarnaast geldt de eis dat hij ten minste de helft van zijn gewerkte tijd aan de onderneming besteedt. Voor het urencriterium telt alle tijd mee van werkzaamheden die de zakelijke belangen van de onderneming dienen. De...

 • 04-08-2016
Lees meer 

Forse boete voor onjuiste aftrek hypotheekrente

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst legde aan een belastingplichtige tegelijk met de aanslag inkomstenbelasting over 2011 een vergrijpboete op van € 10.852. De boete hing samen met een aangebrachte correctie voor de hypotheekrenteaftrek. De belastingplichtige had in plaats van de betaalde hypotheekrente ad € 9.604 een bedrag van € 96.038 in aftrek gebracht. Het te hoge bedrag aan hypotheekrente resulteerde in een negatief inkomen. Volgens de inspecteur was sprake van voorwaardelijk opzet aan...

 • 04-08-2016
Lees meer 

Loonsanctie vernietigd

Civiel recht

Een werknemer heeft tijdens ziekte gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Is de werknemer na die periode nog steeds niet in staat om te werken, dan komt hij in aanmerking voor een WIA-uitkering. Bij de aanvraag van een WIA-uitkering beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kon komen. Is er onvoldoende gedaan...

 • 04-08-2016
Lees meer