• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-06Toon alle posts

Aanpassingen renteaftrekbeperkingen

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent enkele bepalingen die de aftrekbaarheid van de winst van betaalde rente beperken. Het kabinet heeft het voornemen om enkele van deze aftrekbeperkingen te wijzigen. Deze wijzigingen moeten deel uitmaken van het Belastingplan 2017 en ingaan per 1 januari 2017. Vooruitlopend op deze voorgenomen wijzigingen heeft het Ministerie van Financiën een internetconsultatie geopend. Belangstellenden kunnen tot en met 18 juli a.s. reageren op de voorgestelde...

 • 30-06-2016
Lees meer 

Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

Europese regelgeving

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting is betaald kunnen niet onbelast worden verplaatst naar een land met een lager belastingtarief. Er komt een algemene anti-misbruikbepaling die kunstmatige constructies tegengaat. Verder moet voorkomen worden dat bedrijven passief inkomen verplaatsen naar een dochterbedrijf in een land met een lager...

 • 30-06-2016
Lees meer 

Bij verantwoording boekwinst na 2001 geldt nieuwe landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de landbouwvrijstelling. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 gewijzigd. Bij deze wijziging is de werking van de vrijstelling beperkt.De vraag in een procedure was of op de bij verkoop van een in 1998 verkocht en in 2008 geleverd perceel landbouwgrond de oude of de nieuwe landbouwvrijstelling van toepassing...

 • 30-06-2016
Lees meer 

Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon

Civiel recht

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon corresponderend bedrag aan loon per bank uit te betalen aan hun werknemers. Ook is het werkgevers verboden om bedragen te verrekenen met of te betalen uit het wettelijk minimumloon. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag gepubliceerd. In het ontwerpbesluit worden enkele...

 • 30-06-2016
Lees meer 

Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein

Omzetbelasting

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen geldt bij de levering van een bouwterrein een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het begrip bouwterrein volgens de Wet op de omzetbelasting is beperkter dan het begrip bouwterrein in de Europese btw-richtlijn. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat ook bij de verkrijging van een terrein, dat enkel op basis van de btw-richtlijn kwalificeert als bouwterrein, de...

 • 30-06-2016
Lees meer 

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

Arbeidsrecht

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit instemmingsrecht geldt ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling is.De OR heeft geen instemmingsrecht als het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao of in een regeling van arbeidsvoorwaarden die is...

 • 23-06-2016
Lees meer 

Geen aftrek van rente voor vererfde woning

Inkomstenbelasting

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen geldt overgangsrecht, waardoor de rente in die gevallen aftrekbaar blijft ook als niet wordt afgelost op de schuld.Het overgangsrecht is niet...

 • 23-06-2016
Lees meer 

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

Overdrachtsbelasting

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:die is of wordt bewerkt;waarvoor voorzieningen zijn of worden getroffen die dienstbaar zijn aan de grond;in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; ofwaarvoor een bouwvergunning is verleend met het oog op bebouwing van de grond.Door bebouwing ontstaat een bouwwerk. Het begrip...

 • 23-06-2016
Lees meer 

Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig

Inkomstenbelasting

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het werkelijk behaalde rendement op vermogen is niet van belang voor de heffing van inkomstenbelasting. Bij invoering van de Wet IB 2001 was de gedachte van de wetgever dat een particuliere belegger over een langere periode bezien zonder...

 • 16-06-2016
Lees meer 

Aanbod ontslagvergoeding geweigerd

Arbeidsrecht

In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en toekenning van een ontslagvergoeding. Een van de betrokken werknemers accepteerde dit aanbod niet. De arbeidsovereenkomst werd daarna, met gebruikmaking van de door het UWV verleende ontslagvergunning, door de werkgever opgezegd. Na de opzegging maakte de werknemer...

 • 16-06-2016
Lees meer 

Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

Algemeen

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze pilot is te onderzoeken hoe informatie over de financierbaarheid van het mkb kan worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten. In dat kader is de website www.financieringslink.nl. gelanceerd. Op deze website kunnen ondernemers aan...

 • 16-06-2016
Lees meer 

Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden

Civiel recht

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen.Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap. Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel aangeduid met de term "beneficiaire aanvaarding". Bij zuivere aanvaarding is de erfgenaam verplicht om de schulden van de nalatenschap uit zijn eigen vermogen te...

 • 16-06-2016
Lees meer 

NZa wil meedenken in horizontaal toezicht

Financieel

Met de geleidelijke invoering van horizontaal toezicht zou ook de rol van de NZa moeten veranderen. Nu opereert de toezichthouder nog als een rechercheur, door controle achteraf. Maar eigenlijk zou de NZa de rol van wijkagent moeten hebben, die meedenkt met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

 • 13-06-2016
Lees meer 

Beroepschrift was acht minuten te laat

Formeel recht

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de rechtbank is ontvangen. Wanneer het beroepschrift per post wordt verstuurd is het ook nog op tijd als het voor het einde van de...

 • 09-06-2016
Lees meer 

Concept ombuigingslijst 2016

Inkomstenbelasting

Onlangs is de concept ombuigingslijst 2016 openbaar geworden. De ombuigingslijst is een overzicht van mogelijke maatregelen ter besparing op de overheidsuitgaven of ter verhoging van de overheidsinkomsten. Of en in hoeverre er suggesties van deze lijst worden opgenomen in beleid, bijvoorbeeld in het in september te presenteren Belastingplan 2017, is onduidelijk op dit moment. Wel is het interessant om te weten waaraan gedacht wordt. Daarom volgt hier een overzicht per...

 • 09-06-2016
Lees meer 

Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

Loonbelasting

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer omvat.Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat er geen reden was voor een bijtelling bij het loon van de dga van een...

 • 09-06-2016
Lees meer 

Kamervragen complexiteit belastingstelsel

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting aan belastingplichtigen beantwoord. De vragen hebben betrekking op de inkomstenbelasting.Een van de vragen betreft het systeem van de ouderenkorting. De ouderenkorting is bedoeld als fiscale tegemoetkoming voor ouderen met een lager inkomen en is daarom inkomensafhankelijk. Is het verzamelinkomen hoger dan € 35.949, dan vervalt het recht op de hoge ouderenkorting van €...

 • 02-06-2016
Lees meer 

Afzien van vrijwilligersvergoeding

Inkomstenbelasting

Tot de aftrekbare giften behoort een vergoeding voor de werkzaamheden van een vrijwilliger voor een het algemeen nut beogende instelling, wanneer de vrijwilliger daarvan afziet. De instelling moet daarvoor een verklaring afgeven waaruit de inzet als vrijwilliger blijkt en waarin het recht op vergoeding is opgenomen. De instelling moet bereid en in staat zijn om die vergoeding uit te keren. Ten slotte moet de vrijwilliger de vrijheid hebben om over de vergoeding, waarop...

 • 02-06-2016
Lees meer 

Uitbetaling niet vrijwillig opgenomen vakantie

Arbeidsrecht

Vakantiedagen van een werknemer worden door de werkgever vastgesteld volgens de wensen van de werknemer, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Een andere wijze van vaststelling van vakantiedagen is mogelijk, maar moet dan schriftelijk zijn overeengekomen of in de cao zijn vastgelegd. Behoudens voor zover de wet dat toelaat mag van deze bepaling niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.Een werknemer, wiens arbeidsovereenkomst per 1 januari 2013 werd ontbonden,...

 • 02-06-2016
Lees meer 

Belastingdienst heeft in procedures geen informatie achtergehouden

Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op berichten dat de Belastingdienst informatie achter zou hebben gehouden voor het gerechtshof en de Hoge Raad. Dat zou zijn gebeurd in een procedure van een zwartspaarder. Aan de zwartspaarder waren navorderingsaanslagen opgelegd nadat de Belastingdienst van een tipgever informatie had gekregen over tegoeden in het buitenland. De Belastingdienst wilde de identiteit van de tipgever niet openbaar maken. Anonimiteit kan echter niet worden...

 • 02-06-2016
Lees meer