• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-05Toon alle posts

Aansprakelijkheid voor schade werknemer

Civiel recht

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een van zijn werknemers oploopt in de uitvoering van zijn werk. De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij aantoont dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om schade te voorkomen of wanneer de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer. De eisen die gesteld worden aan de voorzorgsmaatregelen van de werkgever zijn hoog. Het komt erop neer...

 • 26-05-2016
Lees meer 

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij verhuur onderneming

Successiewet

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen bij overlijden niet in gevaar te brengen door belastingheffing. Voorwaarde voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat de onderneming door de erfgenamen wordt voortgezet. De regeling houdt in dat op verzoek van de erfgenamen een voorwaardelijke vrijstelling van erfbelasting wordt verleend bij de verkrijging van ondernemingsvermogen.In een procedure voor de rechtbank was in geschil of de bedrijfsopvolgingsregeling...

 • 26-05-2016
Lees meer 

Overgang van VAR naar DBA

Loonbelasting

In antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei jl. heeft de staatssecretaris van Financiën benadrukt dat de Belastingdienst tot 1 mei 2017 wel toezicht houdt, maar in het merendeel van de situaties geen aanslagen en boetes zal opleggen. In drie situaties gebeurt dat wel. Het gaat dan om de situatie waarin voor 1 mei 2016 op grond van een...

 • 26-05-2016
Lees meer 

Minimumloon per 1 juli omhoog

Sociale verzekeringen

Het wettelijk minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast aan de stijging van de contractlonen. Op die manier moet de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Per 1 juli bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder € 1.537,20 per maand. Per week bedraagt het wettelijk minimumloon € 354,75 en per dag € 70,95. Voor werknemers jonger dan 23 jaar...

 • 26-05-2016
Lees meer 

Btw uit andere EU-landen terugvragen

Omzetbelasting

Ondernemers, die in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf wordt gedaan bij de Nederlandse Belastingdienst. Verzoeken om teruggaaf kunnen na afloop van een kalenderjaar of in de loop van een kalenderjaar worden gedaan. Voor een verzoek om teruggaaf geldt een drempelbedrag. Voor een verzoek na afloop van een kalenderjaar bedraagt het btw-bedrag minimaal €...

 • 26-05-2016
Lees meer 

Ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bevatte de bepaling dat het dienstverband zou vervallen wanneer de werknemer zou stoppen met zijn opleiding. De arbeidsovereenkomst is na het verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd. In de tussentijd had de werknemer zijn opleiding beëindigd. De werkgever kwam daar pas achter bij een gesprek met de werknemer over zijn re-integratie. In dat gesprek werd gevraagd naar de vorderingen met de studie. Voor de...

 • 25-05-2016
Lees meer 

Terbeschikkingsteller wordt ondernemer

Inkomstenbelasting

De terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de Wet IB 2001 omvat onder andere het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan de onderneming van de echtgenoot. Wanneer de eigenaar van deze onroerende zaken toetreedt in een VOF waarin de onderneming van de echtgenoot wordt gedreven of voortgezet, gaan deze zaken tot het ondernemingsvermogen van de eigenaar behoren. Volgens de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is op een dergelijke overgang van de onroerende zaken...

 • 19-05-2016
Lees meer 

Wet aanpak schijnconstructies

Civiel recht

Op 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden.Doelstelling WASDe doelstelling van de WAS is het verminderen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en het versterken van de rechtspositie van werknemers. Oneerlijke concurrentie komt voor doordat bedrijven arbeidskrachten uit het buitenland bereid vinden om voor een lager loon dan het minimumloon hier te werken. Dit is ongewenst voor werknemers en voor werkgevers. Regelmatig worden schijnconstructies opgezet om...

 • 19-05-2016
Lees meer 

Mantelzorgcompliment en partnervrijstelling

Successiewet

Per 1 januari 2010 is de partnerregeling voor de erfbelasting voor mantelzorgers ingevoerd. Die regeling vormt een uitzondering op de regel dat bloedverwanten in de rechte lijn voor de heffing van erfbelasting niet elkaars partner kunnen zijn. Om te kwalificeren voor de partnerregeling voor de erfbelasting moet de mantelzorger in het jaar voor het jaar van overlijden een zogenaamd mantelzorgcompliment hebben genoten. Bij wijze van goedkeuring gold in geval van...

 • 19-05-2016
Lees meer 

Premiegevolgen samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Sociale verzekeringen

Per 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van ziektewetgerechtigden (Wet BEZAVA) in werking getreden. De bedoeling van deze wet is het stimuleren van de werkhervatting, vermindering van langdurig ziekteverzuim en de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen van ziektewetgerechtigden te voorkomen. De Wet BEZAVA verplicht werkgevers om vanaf 1 januari 2017 te kiezen voor publieke verzekering of voor het dragen van het eigen...

 • 12-05-2016
Lees meer 

Sparen in het buitenland

Inkomstenbelasting

Partijen die in Nederland spaarproducten aanbieden aan particulieren hebben daarvoor een vergunning nodig en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoeveel mensen via bemiddelaars sparen in het buitenland is niet bekend. Wel is bekend dat Nederlanders ongeveer 15 miljard euro aan buitenlandse spaartegoeden en deposito’s hebben. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op banken met een Nederlandse bankvergunning. Banken met een vergunning van een andere EU-lidstaat, die via...

 • 12-05-2016
Lees meer 

Besluit teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen

Dividendbelasting

Naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU en de Hoge Raad over de belastingheffing bij portfolioaandelen in een Nederlandse vennootschap heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit uitgevaardigd. Volgens deze jurisprudentie is de Nederlandse wettelijke regeling voor een niet-ingezeten aandeelhouder mogelijk in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer. De definitieve belastingdruk op uitgekeerde dividenden in Nederland kan zwaarder zijn voor een niet-ingezeten aandeelhouder dan voor een ingezeten...

 • 12-05-2016
Lees meer 

Wetsvoorstel aanpassing Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsrecht

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet. De aanpassingen betreffen:de versterking van de positie van de preventiemedewerker;het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts;het invoeren van het recht op een consult van de bedrijfsarts;het verbeteren van de positie van de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;het basiscontract arbodienstverlening;het verbeteren van de mogelijkheden voor handhaving en toezicht.De positie van de preventiemedewerkerWerkgevers moeten zich houden aan...

 • 12-05-2016
Lees meer 

Hof keurt verdergaande grensoverschrijdende fiscale eenheid goed

Vennootschapsbelasting

Als een gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie EU moet de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting worden aangepast. Volgens het Hof van Justitie EU is de Nederlandse regelgeving in bepaalde situaties in strijd met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging. Vooruitlopend op een aanpassing van de wet heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat een fiscale eenheid van zustermaatschappijen onder omstandigheden mogelijk is. Een van...

 • 12-05-2016
Lees meer 

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling

Successiewet

De Successiewet kent een verhoging van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen. Deze verhoogde vrijstelling kan eenmaal worden toegepast. Er geldt een extra verhoging van de vrijstelling voor een schenking die betrekking heeft op de eigen woning. Ook die verhoging geldt eenmalig. Wel kan de extra verhoging afzonderlijk worden toegepast als in een eerder jaar de reguliere verhoogde vrijstelling is gebruikt. In het laatste kwartaal van 2013...

 • 04-05-2016
Lees meer 

Elektronisch deponeren jaarrekening vanaf 2016 verplicht

Civiel recht

Bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het handelsregister op 1 juli 2016 in werking treedt.Kleine en micro rechtspersonen zijn door deze wetswijziging vanaf boekjaar 2016 verplicht hun jaarrekening te deponeren met standard business reporting of via de onlineservice van de Kamer van Koophandel.

 • 04-05-2016
Lees meer 

Loonsanctie terecht opgelegd

Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Die verplichting duurt in beginsel maximaal twee jaar, maar kan met een jaar worden verlengd wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie in het arbeidsproces van de werknemer. De verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de werknemer ligt bij de werkgever. Het UWV beoordeelt het re-integratietraject en bepaalt aan de hand daarvan of de loondoorbetalingsverplichting...

 • 04-05-2016
Lees meer 

Aftrek fictieve personeelskosten

Vennootschapsbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting kent voor algemeen nut beogende instellingen en voor sociaal belang behartigende instellingen een bijzondere aftrekpost voor fictieve personeelskosten. Wanneer dergelijke instellingen hun winst voor ten minste 70% behalen door de arbeid van vrijwilligers, mag aan de arbeid van de vrijwilligers een vergoeding op basis van het minimumloon worden toegerekend. Die vergoeding, verminderd met de betaling die aan de vrijwilligers wordt gedaan, komt als extra aftrekpost...

 • 04-05-2016
Lees meer 

Aankoop auto door BV toegerekend aan dga

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht. Voorwaarde voor het recht op aftrek van deze voorbelasting is dat de geleverde goederen of diensten door de ondernemer voor belaste prestaties worden gebruikt. Een enkele factuur op naam van de onderneming is niet altijd voldoende, zo wordt duidelijk uit de volgende casus.Een BV kocht een nieuwe auto. De op de factuur in rekening gebrachte...

 • 04-05-2016
Lees meer 

Koersverlies eigenwoningschuld niet aftrekbaar

Inkomstenbelasting

De rente en de kosten van een eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Dat geldt niet voor een koersverlies dat wordt geleden bij de omzetting van een eigenwoningschuld in een andere valuta.De eigenaar van een woning zette in 2007 zijn eigenwoningschuld van een lening in euro’s om naar een lening in Zwitserse francs. De reden daarvoor was de lagere rente die gold voor een lening in francs. In 2010 werd de lening weer...

 • 04-05-2016
Lees meer 

De fiscale positie van woningcorporaties: “Is de wens de vader van de gedachte?”

Fiscaal

De komende maanden zullen we enkele bijdragen plaatsen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de fiscale positie van woningcorporaties. In deze bijdrage staan we stil bij de totstandkoming en huidige stand van zaken van de belastingplicht van woningcorporaties.

 • 03-05-2016
Lees meer