• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-04Toon alle posts

Aanpassingen in Wet werk en zekerheid

Arbeidsrecht

In overleg met werkgevers en werknemers is besloten om de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal punten aan te passen. Het gaat om de toepassing van de ketenbepaling bij seizoensarbeid en op het recht op transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en om bedrijfseconomische redenen. Het wegnemen van deze knelpunten moet bijdragen aan het bevorderen van bestendige arbeidsrelaties.Seizoensarbeid De ketenbepaling is bij de invoering van de Wwz aangepast.

 • 28-04-2016
Lees meer 

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

Successiewet

De Successiewet kent een bijzondere faciliteit voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat ondernemingsvermogen is vrijgesteld tot een bedrag van € 1 miljoen en daarboven voor 83% is vrijgesteld. De faciliteit geldt ook voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen in een NV of BV die een onderneming drijft. De faciliteit is beperkt tot het ondernemingsvermogen van een vennootschap. Beleggingen van de vennootschap blijven buiten...

 • 28-04-2016
Lees meer 

Lening van ouders aan zoon was onzakelijk

Inkomstenbelasting

Een lening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als de geldverstrekker daarbij een debiteurenrisico accepteert dat een derde niet zou hebben aanvaard, ook niet voor een hogere rente. De gevolgen van onzakelijkheid van een lening zijn dat een eventueel verlies op de lening fiscaal niet ten laste van het inkomen mag worden gebracht. Een voorbeeld van een lening tussen gelieerde partijen is een lening van ouders aan een kind. Ook dan...

 • 28-04-2016
Lees meer 

Loondoorbetaling bij ziekte

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een drietal maatregelen aangekondigd om knelpunten in de loondoorbetalingsverplichting op te lossen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie bij re-integratie in het tweede spoor, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering.Het UWV kan een werkgever, die onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting...

 • 28-04-2016
Lees meer 

Aanpassingen minimumloon

Civiel recht

Het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld per dag, per week of per maand. De hoogte van het minimumloon per uur hangt af van de gebruikelijke arbeidsduur per week in een sector. Voor werknemers in sectoren waar 36 uur de gebruikelijke arbeidsduur per week is, ligt het minimumloon per uur hoger dan voor werknemers in sectoren waar 38 of 40 uur per week gebruikelijk is. Het kabinet onderzoekt daarom de mogelijkheid om een...

 • 28-04-2016
Lees meer 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing

Successiewet

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen dat wordt geschonken of dat vererft. De faciliteit geldt ook voor aanmerkelijkbelangaandelen in een BV, mits de BV een onderneming drijft. Bij de bepaling van het deel van de waarde van geschonken of vererfde aandelen waarop de faciliteit van toepassing is, wordt met de waarde van beleggingsvermogen van de BV geen rekening gehouden.De vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan worden toegepast...

 • 21-04-2016
Lees meer 

Kamervragen criteria dienstbetrekking

Arbeidsrecht

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie spelen drie criteria een rol: het bestaan van een gezagsverhouding, de verplichting om arbeid persoonlijk te verrichten en de betaling van loon. Is aan deze criteria voldaan, dan is een arbeidsrelatie een dienstbetrekking. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze criteria. Daarbij kwam aan de orde of het mogelijk is om deze criteria te verduidelijken. In zijn antwoord merkt de staatssecretaris van Financiën op...

 • 21-04-2016
Lees meer 

Recht op WW voor echtgenote ondernemer

Sociale verzekeringen

In een procedure over het recht op een WW-uitkering heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de echtgenote van een ondernemer bij hem in dienstbetrekking werkte.De vrouw was in de loop van het jaar 2000 in dienst getreden. In 2007 trouwde zij met haar werkgever. In 2014 werd de werkgever failliet verklaard. Vanwege de slechte financiële situatie van de onderneming had de vrouw vanaf 1 januari 2013 geen loon...

 • 21-04-2016
Lees meer 

Niet voldaan aan aanzegverplichting

Arbeidsrecht

Een werkgever is verplicht om een werknemer niet later dan een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten. Wanneer de werkgever deze aanzegverplichting niet nakomt moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal één maandsalaris.In een procedure voor de kantonrechter erkende een werkgever dat hij niet had voldaan aan de aanzegverplichting en dat...

 • 21-04-2016
Lees meer 

Boete inkeerregeling gaat omhoog per 1 juli 2016

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst kan het doen van een onjuiste aangifte inkomstenbelasting bestraffen met het opleggen van een boete. Wanneer iemand opzettelijk een onjuiste aangifte heeft gedaan, is dat een vergrijp dat kan worden bestraft met een boete. De boete voor het niet aangeven van vermogen in box 3 bedraagt maximaal 300% van het belastingbedrag. Een boete van die hoogte wordt opgelegd wanneer de Belastingdienst er achter komt dat niet al het...

 • 14-04-2016
Lees meer 

Europese Commissie lanceert verbeterplan btw

Omzetbelasting

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd om het btw-stelsel te verbeteren. De btw is een Europese regeling. Volgens de Commissie moeten de huidige regels worden aangepast om de gemeenschappelijke markt beter te ondersteunen en de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.Het actieplan omvat:- De beginselen voor een toekomstige gemeenschappelijke Europese btw-ruimte. Die ruimte zou in 2017 moeten ontstaan.- Maatregelen ter bestrijding van btw-fraude.- Vereenvoudiging van de regels voor e-commerce. Het huidige stelsel is ingewikkeld...

 • 14-04-2016
Lees meer 

Wetsvoorstel Autobrief II aangenomen door Tweede Kamer

Loonbelasting

De Tweede Kamer heeft op 12 april het wetsvoorstel Autobrief II aangenomen. Dit wetsvoorstel omvat gewijzigde regelingen voor de bijtelling voor privégebruik auto en aanpassingen van de tarieven van de BPM en de MRB. Bij de behandeling van het wetsvoorstel zijn enkele amendementen ingediend. De staatssecretaris van Financiën heeft alle amendementen ontraden. Toch heeft de Tweede Kamer twee van de ingediende amendementen aangenomen. Dat betekent dat het oorspronkelijke wetsvoorstel op...

 • 14-04-2016
Lees meer 

Kwijtscheldingswinst terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

Het aanhouden van een vordering op een BV, waarin de geldverstrekker een aanmerkelijk belang heeft, valt onder het begrip werkzaamheid van de Wet IB 2001. Een regresvordering uit een borgstelling door een aanmerkelijkbelanghouder voor een schuld van de BV is een dergelijke vordering. De borg heeft de verplichting om aan de crediteur van de BV te betalen wanneer de BV niet aan haar verplichtingen voldoet. Deze verplichting is onderdeel van het...

 • 07-04-2016
Lees meer 

Voorziening voor verlies uit borgstelling

Inkomstenbelasting

Het rendabel maken van vermogenbestanddelen, waaronder het verstrekken van geldleningen door een aanmerkelijkbelanghouder aan de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, vormt een werkzaamheid voor de inkomstenbelasting.De dga van een BV verbond zich zowel in 2005 als in 2008 jegens de bank als borg voor vorderingen die de bank had op de BV. Beide borgstellingen waren beperkt tot een bedrag van € 150.000. De BV betaalde de dga per vier...

 • 07-04-2016
Lees meer 

Reactie staatssecretaris op vragen Autobrief II

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op vragen over het wetsvoorstel Autobrief II. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris ook een reactie op ingediende amendementen ter aanpassing van het wetsvoorstel.BijtellingOnderdeel van het wetsvoorstel is dat voor nieuwe auto’s vanaf 2017 het algemene bijtellingspercentage 22 bedraagt tegen 25 nu. Dat lagere algemene percentage gaat niet gelden voor auto’s die voor 2017 op kenteken zijn gezet. Een...

 • 07-04-2016
Lees meer 

Herziening VAR

Inkomstenbelasting

Een belastingplichtige, die zekerheid wilde over zijn arbeidsrelatie, kon een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst besliste op het verzoek met de afgifte van een verklaring arbeidsrelatie (VAR). De belastingplichtige diende een afwijking van de feitelijke omstandigheden ten opzichte van de in zijn verzoek opgenomen omstandigheden te melden aan de inspecteur. De inspecteur heeft de bevoegdheid om een verstrekte beschikking te herzien. Dat kan aan de hand van een...

 • 07-04-2016
Lees meer 

Geen verjonging verlies uit aanmerkelijk belang

Inkomstenbelasting

Een negatief inkomen in box 2, dat is een verlies uit aanmerkelijk belang, kan worden verrekend met positieve inkomens in box 2. Wanneer de belanghebbende geen aanmerkelijk belang meer heeft, wordt op zijn verzoek een nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang omgezet in een belastingkorting voor verlies uit aanmerkelijk belang. Deze belastingkorting bedraagt 25% van het verlies uit aanmerkelijk belang en kan worden verrekend met te betalen inkomstenbelasting in...

 • 07-04-2016
Lees meer 

Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Arbeidsrecht

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of waarop de werknemer de voor hem geldende, van de AOW-gerechtigde leeftijd afwijkende, pensioenleeftijd heeft bereikt. Volgens de memorie van toelichting op de betreffende wetsbepaling kan de werkgever eenmalig gebruik maken van het recht om zich te beroepen op het bereiken of bereikt hebben van...

 • 07-04-2016
Lees meer