• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-03Toon alle posts

Verplicht ondernemingsvermogen

Ondernemingswinst

Zolang hij met zijn keuze de grenzen van de redelijkheid niet overschrijdt heeft een ondernemer de keuze of hij een vermogensbestanddeel aan zijn ondernemingsvermogen of aan zijn privévermogen toerekent. De gemaakte keuze kan duidelijk worden gemaakt aan de hand van de boekhouding van de onderneming of op andere wijze, bijvoorbeeld aan de hand van zijn aangifte inkomstenbelasting.Een ondernemer die ter belegging een onroerende zaak aanschaft zal deze in het algemeen...

 • 31-03-2016
Lees meer 

Tarief afvalstoffenheffing bij export op nihil

Overige heffingen

In een amendement op het Belastingplan 2015 is de heffing van afvalstoffenbelasting uitgebreid met heffing voor afvalstoffen die buiten Nederland worden verbrand. Deze exportheffing is op 1 juli 2015 in werking getreden. Naar nu blijkt is de exportheffing in strijd met het Europese recht. Daarom zal in het Belastingplan 2017 worden voorgesteld om het tarief van de exportheffing op nihil te stellen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht tot en met...

 • 31-03-2016
Lees meer 

Grens NHG blijft € 245.000

Civiel recht

Een van de in 2008 getroffen crisismaatregelen was de tijdelijke verhoging van de bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie (NHG) tot een bedrag van € 350.000. Sinds 2012 wordt de bovengrens stapsgewijs verminderd tot € 245.000 per 1 juli 2015. Per 1 juli 2016 zou deze grens dalen naar € 225.000. Omdat de NHG na 2016 zou worden gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs en de gemiddelde woningprijs op dit moment weinig...

 • 31-03-2016
Lees meer 

Kamervragen fiscale trucs vermogenden

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het toepassen van fiscale trucs door vermogende particulieren beantwoord. Volgens de staatssecretaris kan het fiscaal voordelig zijn om spaargeld aan te houden in een eigen BV. Een IB-ondernemer heeft niet de mogelijkheid om naar believen spaargeld vanuit box 3 over te brengen naar het ondernemingsvermogen. Dat komt door het leerstuk van de vermogensetikettering. Geld dat geen functie heeft binnen de onderneming is verplicht...

 • 31-03-2016
Lees meer 

De kapitaalrekening van de ondernemer

Ondernemingswinst

Voor veel ondernemers is de term kapitaalrekening een ongrijpbaar fenomeen. Wat houdt de kapitaalrekening in en hoe verhoudt de kapitaalrekening zich tot de winst van de onderneming?Welke onderneming?In een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap brengen de eigenaren, meestal aangeduid als de vennoten of de maten, kapitaal bij elkaar om economische activiteiten te gaan ontplooien. Die economische activiteiten zijn bedoeld om winst te maken. Het eigen...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Geen cassatie hofuitspraak toepassen afroommethode

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de gebruikelijkloonregeling. De uitspraak had betrekking op het gebruik van de afroommethode voor de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon. In deze casus waren partijen het eens over de hoogte van het loon in een vergelijkbare functie waarin een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Omdat het feitelijk betaalde loon minder dan de toegestane...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Einde aan tijdelijke belastingvrijstelling zeehavens

Vennootschapsbelasting

Door een wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn ook overheidsondernemingen belastingplichtig. Voor zeehavens geldt een tijdelijke vrijstelling van Vpb. Volgens een besluit van de Europese Commissie verleent Nederland daardoor ongeoorloofde staatssteun aan de zeehavens. Die tijdelijke vrijstelling moet per 1 januari 2017 beëindigd worden. Dat zal worden geregeld bij Koninklijk Besluit.Het kabinet zegt in een reactie op het besluit van de Europese Commissie dat het niet tegen de invoering van...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Voorgenomen aanpassing Dagloonbesluit

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de reparatie van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Over het voornemen daartoe heeft de minister al in het najaar van 2015 brieven gestuurd. De wijziging van het Dagloonbesluit ziet op het buiten beschouwing laten van kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten bij de berekening van het dagloon. Wanneer een werknemer in een of...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Bezwaar tegen aangifte bpm

Autobelastingen

Bij de registratie van een auto in Nederland moet belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden betaald. Wanneer een auto in gebruikte staat wordt geregistreerd, bijvoorbeeld bij de invoer van een auto uit het buitenland, wordt het bedrag van de bpm verminderd. Die vermindering van belasting kan worden berekend door de inkoopwaarde van de auto te verminderen aan de hand van de wettelijke afschrijvingstabel of aan de hand van een...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Voorbelasting op kosten voor pensioenfonds

Omzetbelasting

De afnemer van goederen en diensten heeft recht op aftrek van de omzetbelasting die hem daarbij door andere ondernemers in rekening wordt gebracht voor zover de afnemer de goederen en diensten gebruikt voor belaste prestaties.De pensioenregelingen voor het personeel van een BV waren ondergebracht in een pensioenfonds. De premies voor de pensioenregelingen werden volledig betaald door de werkgever. De BV had voor werkzaamheden voor het pensioenfonds overeenkomsten gesloten met diverse...

 • 24-03-2016
Lees meer 

Nagelaten bedrijf niet voortgezet

Successiewet

Erfgenamen en legatarissen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen voor zover de waarde uitgaat boven een voor hen geldende vrijstelling. Behoort tot de nalatenschap een onderneming, dan is de waarde daarvan zolang deze niet hoger is dan ruim € 1,06 miljoen vrijgesteld op voorwaarde dat de verkrijger de onderneming voortzet. Is de waarde van de onderneming hoger dan ruim € 1,06 miljoen, dan geldt voor het meerdere een vrijstelling...

 • 17-03-2016
Lees meer 

Nieuwe loonbelasting- en premietabellen per 1 april 2016

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft nieuwe loonbelasting- en premietabellen vastgesteld. Deze tabellen vervangen per 1 april 2016 enkele tabellen die met ingang van 1 januari 2016 zijn vastgesteld. In de per 1 januari 2016 vastgestelde tabellen waren de wijzigingen van de novelle ter aanpassing van het Belastingplan 2016 nog niet verwerkt. Bij de novelle zijn de tarieven in de tweede en derde schijf van de loonbelasting met 0,2%-punt minder verlaagd dan...

 • 17-03-2016
Lees meer 

Ontbinding arbeidsovereenkomst door verwijtbaar gedrag werknemer

Arbeidsrecht

Verwijtbaar gedrag van een werknemer kan een aanleiding vormen voor ontslag. Dat verwijtbare gedrag hoeft de werknemer niet op de werkplek of tijdens werkuren te vertonen. Een recente uitspraak van de kantonrechter maakt duidelijk dat onder omstandigheden ook gedrag in de privésfeer van de werknemer aanleiding kan vormen om de dienstbetrekking te beëindigen.De kantonrechter heeft onlangs op verzoek van een middelbare school de arbeidsovereenkomst met een conciërge ontbonden. De reden...

 • 17-03-2016
Lees meer 

Bestelauto ondanks stank niet alleen geschikt voor goederenvervoer

Loonbelasting

De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag loonheffingen op aan een BV in verband met het privégebruik van een bestelauto. Er werd geen kilometeradministratie bijgehouden. De BV bestreed de naheffingsaanslag. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden was niet aannemelijk dat de bestelauto alleen maar geschikt was voor goederenvervoer. Door controleambtenaren van de Belastingdienst was geconstateerd dat de bestelauto stonk naar de daarin vervoerde uien. Die stank verhinderde volgens het hof niet dat de bestelauto werd...

 • 17-03-2016
Lees meer 

Reactie staatssecretaris Financiën over box 3

Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet waarom hij de opvatting van de Advocaat-Generaal (A-G) over de belastingheffing in box 3 niet deelt. De A-G stelt in een conclusie dat de belastingheffing in box 3 in strijd is met het eigendomsrecht. Die opvatting wijkt af van jurisprudentie van de Hoge Raad. De Tweede Kamer had de staatssecretaris om een reactie gevraagd. Volgens de staatssecretaris is...

 • 10-03-2016
Lees meer 

Teruggave dividendbelasting voor buitenlandse vennootschap?

Dividendbelasting

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EU mag de belasting op dividenden die aan niet-ingezetenen wordt uitgekeerd niet hoger zijn dan de belasting op dividenden voor ingezetenen. Een vergelijking van de belastingdruk op dividenden van niet-ingezeten vennootschappen en van ingezeten vennootschappen moet volgens dat arrest gebeuren op basis van het bruto dividend verminderd met de kosten die rechtstreeks verband houden met de inning van de dividenden.Eerder in de procedure...

 • 10-03-2016
Lees meer 

Wanneer volgt teruggave dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouder?

Dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap moet 15% dividendbelasting worden ingehouden. De dividendbelasting wordt voor particuliere aandeelhouders verrekend met de inkomstenbelasting. Vennootschappen kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Voor buitenlandse aandeelhouders is verrekening van Nederlandse dividendbelasting niet altijd mogelijk. De Hoge Raad heeft prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld. Na beantwoording van deze vragen moest de Hoge Raad nog beslissen in twee...

 • 10-03-2016
Lees meer 

Kortingsregeling 30%-regeling niet discriminerend

Loonbelasting

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers, die beschikken over een op de Nederlandse markt schaarse deskundigheid, kent de loonbelasting een bijzondere regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding voor de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst kan worden gegeven. De regeling geldt voor maximaal acht jaar. Perioden van eerder verblijf in Nederland komen in mindering op de duur...

 • 10-03-2016
Lees meer 

Schadeclaims oude vakantiedagen

Arbeidsrecht

Het Hof van Justitie EU heeft in 2009 geoordeeld dat de door Nederland gehanteerde beperkte opbouw van vakantiedagen bij langdurige ziekte in strijd is met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Die beperkte opbouw hield in dat een langdurig zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwde. In reactie op dit arrest is de Nederlandse wetgeving per 1 januari 2012 aangepast. Sindsdien bouwen zieke werknemers gedurende de gehele...

 • 03-03-2016
Lees meer 

Naheffing privégebruik tweede auto van de zaak

Loonbelasting

Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer geldt de wettelijke fictie dat de terbeschikkingstelling ook betrekking heeft op gebruik voor privédoeleinden. Er moet een aan de waarde van de auto gerelateerde bijtelling bij het loon van de werknemer plaatsvinden. De bijtelling kan achterwege blijven als de werknemer erin slaagt om te bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer bedraagt.Een BV stelde aan haar...

 • 03-03-2016
Lees meer 

Btw-vrijstelling watersport is niet correct

Omzetbelasting

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU is een nationale wettelijke regeling, die in afwijking van de btw-richtlijn bepaalde handelingen vrijstelt van btw, in strijd met de richtlijn. De Wet op de omzetbelasting bevat een vrijstelling voor de diensten van watersportorganisaties. Volgens de Europese Commissie gaat deze vrijstelling verder dan de Europese richtlijn. Daarom heeft de Commissie een procedure aangespannen bij het Hof van Justitie EU. De vrijstelling...

 • 03-03-2016
Lees meer 

Wettelijke bedenktijd na beëindiging met wederzijds goedvinden

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door opzegging door een van de partijen of met wederzijds goedvinden. Beëindiging met wederzijds goedvinden moet schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een beëindigingsovereenkomst. Die voorwaarde van schriftelijke vastlegging is per 1 juli 2015 ingevoerd. Wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden dan heeft de werknemer een bedenktijd van twee weken. In deze periode kan de werknemer zonder opgaaf van redenen terugkomen op de beëindigingsovereenkomst. Dat moet hij...

 • 03-03-2016
Lees meer