• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-02Toon alle posts

Aftoppingsgrens pensioenopbouw en deeltijdwerk

Loonbelasting

De mogelijkheden om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen zijn beperkt tot een pensioengevend loon van € 101.519 (bedrag voor 2016). Over een eventueel hoger loon kan niet met gebruikmaking van fiscale faciliteiten pensioen worden opgebouwd. Genoemd bedrag geldt voor een voltijds dienstbetrekking. Voor mensen die in deeltijd werken wordt deze aftoppingsgrens naar rato van de deeltijdfactor verlaagd. In de Eerste Kamer is gevraagd om bij de aftopping van het...

 • 26-02-2016
Lees meer 

Verkoopopbrengst van invloed op eerdere waardering

Inkomstenbelasting

De waarde van verhuurde onroerende zaken, die in box 3 van de Wet IB 2001 vallen, moet worden gesteld op de waarde in het economische verkeer. De Belastingdienst legde aan een eigenaar van een aantal verhuurde panden navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op omdat de panden voor een te lage waarde in de aangiften waren opgenomen. De navorderingsaanslagen betroffen de jaren 2005 tot en met 2008. De inspecteur nam de in 2009 gerealiseerde...

 • 26-02-2016
Lees meer 

Afroommethode als geen vergelijkbaar loon kan worden gevonden

Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling geldt voor aandeelhouders die werken voor een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Voor hun werkzaamheden moeten zij tenminste een gebruikelijk loon genieten. Dat is het loon dat aan werknemers zonder aanmerkelijk belang in vergelijkbare (tot 1 januari 2015 soortgelijke) dienstbetrekkingen wordt betaald. Wanneer de opbrengsten van een BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de dga verrichte arbeid, kan op grond van een arrest van de...

 • 26-02-2016
Lees meer 

Terbeschikkingstelling wordt onderneming

Inkomstenbelasting

De terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de Wet IB 2001 omvat onder andere het ter beschikking stellen van onroerende zaken aan de onderneming van de echtgenoot. Wanneer de eigenaar van deze onroerende zaken toetreedt in een VOF waarin de onderneming van de echtgenoot wordt gedreven of voortgezet, gaan deze zaken tot het ondernemingsvermogen van de eigenaar behoren.Volgens de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is op een dergelijke overgang van de onroerende zaken van...

 • 26-02-2016
Lees meer 

Einde terbeschikkingstelling

Inkomstenbelasting

De verhuur van een pand aan een vennootschap door iemand die in die vennootschap een aanmerkelijk belang heeft, is een werkzaamheid die wordt belast in box 1. Die werkzaamheid eindigt op het moment waarop niet langer sprake is van een aanmerkelijk belang, ook al wordt de verhuur gewoon voortgezet. Het pand gaat op dat moment van box 1 naar box 3. Bij het einde van deze zogenaamde terbeschikkingstelling moet worden...

 • 26-02-2016
Lees meer 

Schadevergoeding wegens beëindiging loonsanctie

Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van werknemers tijdens ziekte door te betalen. Deze loondoorbetalingsplicht eindigt in beginsel na 104 weken ziekte. De periode van verplichte loondoorbetaling kan worden verlengd met 52 weken bij wijze van sanctie wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de zieke werknemer te laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Herstelt de werkgever de tekortkomingen in de re-integratieverplichtingen, dan kan de opgelegde loonsanctie worden beëindigd voordat de...

 • 18-02-2016
Lees meer 

Ministerie introduceert regelhulp premiekortingen

Sociale verzekeringen

Om werkgevers te stimuleren om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, zijn de premiekortingen in het leven geroepen. Het gaat om oudere werknemers met een uitkering en om mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers die een werknemer uit deze categorie in dienst nemen, hebben recht op een korting op de werknemersverzekeringen die zij moeten betalen. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 per werknemer per jaar, gedurende een...

 • 18-02-2016
Lees meer 

Te lang gewerkt aan re-integratie in eigen functie

Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn verplicht om gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid het loon van de werknemer door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting kan verlengd worden met een jaar wanneer het UWV van mening is dat de werkgever er te weinig aan heeft gedaan om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren in het arbeidsproces. De verlengde loondoorbetalingsverplichting wordt ook aangeduid als loonsanctie.Wegens onvoldoende re-integratieinspanningen legde het UWV een loonsanctie op aan een werkgever. Tijdens...

 • 18-02-2016
Lees meer 

Belastingheffing box 3 in strijd met eigendomsrecht?

Inkomstenbelasting

De vermogensrendementsheffing van box 3 is door de wetgever aangemerkt als een inkomstenbelasting. Als grondslag voor de belastingheffing wordt een forfaitair rendement over de waarde van het vermogen genomen. Het rendement is vastgesteld op 4%. Volgens de wetgever is dat rendement dat door een belegger zonder risico en gedurende lange tijd zou kunnen worden behaald. Met evenveel recht kan de vermogensrendementsheffing als een vermogensbelasting worden aangemerkt. In feite wordt belasting...

 • 18-02-2016
Lees meer 

Transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid

Arbeidsrecht

De Wet werk en zekerheid heeft een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht aangebracht. Een van deze wijzigingen is de verplichting voor de werkgever om bij ontslag een zogenaamde transitievergoeding te betalen.TransitievergoedingDe werkgever is alleen verplicht om een transitievergoeding te betalen bij ontslag op zijn initiatief als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft bestaan. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De werkgever hoeft...

 • 18-02-2016
Lees meer 

Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

Loonbelasting

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft de staatssecretaris van Financiën enkele toezeggingen gedaan. Dit inmiddels aangenomen wetsvoorstel regelt de afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie, afgekort de VAR. Een van de toezeggingen, die de staatssecretaris heeft gedaan, betreft het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen. Dat betekent dat het vanaf 1 mei 2016 niet meer verplicht is om loonheffing in te houden...

 • 11-02-2016
Lees meer 

Einde 30%-regeling door periode tussen dienstbetrekkingen

Loonbelasting

Volgens de Hoge Raad is de 30%-regeling terecht beëindigd wanneer tussen twee dienstbetrekkingen in meer dan drie maanden niet gewerkt wordt, ongeacht de reden daartoe.De procedure betrof een ingekomen werknemer die tijdens de looptijd van de 30%-regeling ontslag nam bij zijn werkgever en vervolgens na vijf maanden elders aan het werk ging. In de tussenliggende periode was de werknemer op zoek gegaan naar andere woonruimte. De 30%-regeling is een bijzondere...

 • 11-02-2016
Lees meer 

Verband koopsom en waarde onroerende zaak

Onroerende zaken

Een procedure over de WOZ-waarde van een woning had betrekking op de vraag of de koopprijs van een woning de waarde weergeeft op het tijdstip van de koop of van de levering. Volgens de Hoge Raad kan niet als algemene regel worden aanvaard dat de koopprijs voor een onroerende zaak gelijk is aan de waarde op het tijdstip van de levering. De Hoge Raad vindt dat wel toelaatbaar als er...

 • 11-02-2016
Lees meer 

Niet voldaan aan verlaagd urencriterium

Ondernemingswinst

Om recht te hebben op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. De ondernemer die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft mogelijk recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. De ondernemer hoeft daarvoor niet te voldoen aan het urencriterium maar wel aan het verlaagde urencriterium. Het verlaagde urencriterium betekent dat de...

 • 04-02-2016
Lees meer 

CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon'

Arbeidsrecht

In verband met een voorgenomen herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft het kabinet het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd om de werkgelegenheidseffecten van aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon in kaart te brengen. Het CPB komt tot de conclusie dat substantiële verhogingen van het minimumjeugdloon leiden tot een sterke vermindering van de werkgelegenheid van jongeren en negatieve gevolgen kan hebben voor de scholingsbeslissing van jongeren. Wanneer het minimumjeugdloon in beperkt...

 • 04-02-2016
Lees meer 

Arbeidsconflict tijdens re-integratie

Sociale verzekeringen

Na bezwaar van een werkgever tegen het besluit van het UWV werden de re-integratie-inspanningen van de werkgever alsnog als voldoende beoordeeld. Bij de uitspraak op bezwaar werd de aanvankelijk opgelegde loonsanctie ongedaan gemaakt.Tijdens de ziekteperiode van een werknemer ontstond een conflict tussen werkgever en werknemer. Ondanks mediation was verdere samenwerking niet mogelijk. Daardoor was de re-integratie in het eigen bedrijf van de werkgever onmogelijk geworden. De werkgever richtte vervolgens zijn inspanningen...

 • 04-02-2016
Lees meer 

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

Subsidies

In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Economische Zaken mee dat de subsidieregeling voor jonge landbouwers binnenkort zal worden opengesteld. De Regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De openstelling van deze subsidieregeling is voorzien van 1 maart tot en met 15 april 2016. Voor deze regeling zullen de provincies het budget inzetten van de jaren 2014 en 2015. De openstelling 2016 zal worden...

 • 04-02-2016
Lees meer 

Goedkeuring verrekening zelfstandigenaftrek met stakingswinst

Ondernemingswinst

ZelfstandigenaftrekEen ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in een jaar tenminste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming besteedt. De zelfstandigenaftrek komt in mindering op de winst. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat in een jaar wordt verrekend kan niet hoger zijn dan de winst van dat jaar. Bij een lage winst in een jaar wordt dus...

 • 04-02-2016
Lees meer 

Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt definitief

Loonbelasting

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat per 1 mei 2016 verdwijnen. Het gebruik van de VAR was een doorn in het oog van velen omdat het niet correct gebruiken van de VAR uitsluitend gevolgen had voor de opdrachtnemer/ZZP’er en niet voor de opdrachtgever.Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan in de plaats daarvan met door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten werken. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). Dit geeft opdrachtgevers...

 • 03-02-2016
Lees meer