• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2016-01Toon alle posts

Bijtelling privégebruik voor dga die over sleutels van auto kon beschikken

Loonbelasting

Wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privégebruik ter beschikking staat. Dat betekent dat er een bijtelling bij het inkomen van de werknemer moet plaatsvinden, tenzij blijkt dat het privégebruik in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer bedraagt.Een BV was eigenaar van een auto. De sleutel van de auto werd bewaard in een kluisje op...

 • 28-01-2016
Lees meer 

Wetsvoorstel Autobrief II ingediend

Autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ter uitwerking van de zogenaamde Autobrief II ingediend. De Autobrief II is op 19 juni 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief bevat het voorgenomen beleid van het kabinet op het gebied van de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020. Het betreft niet alleen wijzigingen in de bijtellingspercentages voor privégebruik auto, maar ook voorstellen op het terrein van de...

 • 28-01-2016
Lees meer 

Afroommethode niet van toepassing

Loonbelasting

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de BV waarvoor hij werkt moet voor zijn werkzaamheden tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Een gebruikelijk loon is tenminste € 44.000 per jaar.De Belastingdienst verhoogde het gebruikelijke loon over het jaar 2012 van een dga met toepassing van de afroommethode. Daarbij werd als uitgangspunt genomen het resultaat van de BV voor zover dat het gevolg was van de arbeid van de dga, verminderd...

 • 28-01-2016
Lees meer 

Transitievergoeding bij beëindiging doorstart

Arbeidsrecht

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 juli 2015 dat een werkgever aan een werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding moet betalen. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft bestaan en dat de beëindiging geschiedt op initiatief van de werkgever. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs een uitspraak gedaan in een procedure over de vraag of bij een...

 • 28-01-2016
Lees meer 

Hoe te handelen in het kader van de meldplicht datalekken?

IT-audit

Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen, oftewel de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Ondanks dat het onderwerp al veel aandacht in de pers heeft gekregen, is de meldplicht aan veel bedrijven voorbij gegaan.

 • 22-01-2016
Lees meer 

Bijtelling gebaseerd op catalogusprijs ondanks korting bij aankoop

Loonbelasting

De bijtelling voor het privégebruik van een auto is een percentage van de catalogusprijs inclusief btw en bpm. De Wet op de loonbelasting verwijst voor de catalogusprijs naar de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Daarin staat dat onder catalogusprijs wordt verstaan de in Nederland door de fabrikant of importeur aan wederverkopers kenbaar gemaakte prijs welke naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te...

 • 21-01-2016
Lees meer 

Voorstellen vereenvoudiging belastingwetgeving gevraagd

Formeel recht

In het streven naar vereenvoudiging van de regelgeving van belastingen en toeslagen roept het ministerie van Financiën op om voorstellen voor praktische vereenvoudiging in te dienen. Voorstellen kunnen tot 15 februari 2016 schriftelijk worden ingediend bij de directie algemene fiscale politiek van het ministerie. Het ministerie beoordeelt de voorstellen op criteria als budgetneutraliteit, juridische houdbaarheid en uitvoerbaarheid. Geselecteerde voorstellen zullen zo mogelijk worden verwerkt in het Belastingplan 2017.

 • 21-01-2016
Lees meer 

Kamervragen uitspraak over verhoging AOW-leeftijd

Sociale verzekeringen

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op vragen naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank over de verhoging van de AOW-leeftijd. De Sociale Verzekeringsbank heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. Bij de Centrale Raad van Beroep zijn negen zaken aanhangig over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staatssecretaris wil niet ingaan op de motivering van het hoger beroep van de Sociale Verzekeringsbank.

 • 21-01-2016
Lees meer 

Procedure over aanpassing oldtimerregeling

Autobelastingen

Sinds 1 januari 2014 geldt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers alleen voor voertuigen die 40 jaar of ouder zijn. Er geldt een overgangsregeling voor voertuigen die onder de oude regeling waren vrijgesteld maar die nog niet aan de voorwaarden voor de nieuwe vrijstelling voldoen. Deze overgangsregeling geldt niet voor voertuigen die op diesel of op lpg rijden. Over de nieuwe oldtimerregeling zijn meerdere procedures gevoerd, die geen van alle...

 • 21-01-2016
Lees meer 

Naheffingen BZM

Autobelastingen

Wie met een zwaar motorrijtuig in Nederland gebruik van de autosnelweg wil maken, moet belasting zware motorrijtuigen (BZM) betalen. De BZM is een belasting die op eigen initiatief moet worden aangegeven en betaald voordat met het motorrijtuig de autosnelweg wordt gebruikt. De belasting kan voor een tijdvak van een jaar worden voldaan, maar andere tijdvakken, bijvoorbeeld van een dag zijn ook mogelijk. De eigenaar van een vrachtauto vergat om na...

 • 14-01-2016
Lees meer 

Kamervragen gevolgen van de Wet werk en zekerheid

Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor jonge wetenschappers beantwoord. Door de invoering van deze wet is de ketenbepaling voor elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten aangepast. Volgens de cao universiteiten geldt een maximale duur van vier jaar voor opvolgende tijdelijke contracten. Daarna ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. De gebruikelijke onderzoeksperiode voor jonge wetenschappers bedraagt vier jaar. Een contract...

 • 14-01-2016
Lees meer 

Redelijke schatting ambtshalve aanslag lege BV

Formeel recht

Het niet doen van de vereiste aangifte leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat wil zeggen dat de belastingplichtige bij het bestrijden van de aanslag overtuigend moet bewijzen dat de aanslag niet juist is. Er is pas sprake van het niet doen van de vereiste aangifte wanneer de belastingplichtige geen gehoor heeft gegeven aan een door de inspecteur verzonden aanmaning om aangifte te doen. Wanneer niet aan de...

 • 14-01-2016
Lees meer 

Aanzegverplichting bij einde tijdelijk contract

Arbeidsrecht

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is een werkgever wettelijk verplicht om een werknemer uiterlijk een maand voor de einddatum van diens arbeidscontract schriftelijk te informeren over het wel of niet voortzetten daarvan. Een werkgever die zich niet aan deze verplichting houdt, is verplicht een maandsalaris te betalen aan de werknemer. Aan deze zogenaamde aanzegverplichting is voldaan als de werkgever meer dan een maand voor het einde...

 • 14-01-2016
Lees meer 

Werkkostenregeling 2016

Loonbelasting

In de werkkostenregeling zijn voor 2016 de volgende zaken van belang:De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt 1,2% (2015: 1,2%) van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,25 (2015: € 3,20) per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,45 (2015: € 5,40)  per dag.Aanpassing gebruikelijkheidscriteriumDe werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Deze bevoegdheid wordt beperkt...

 • 07-01-2016
Lees meer 

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Sociale verzekeringen

Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2016 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon en de daarvan afgeleide wettelijke minimumjeugdlonen.Bedragen bruto minimumloon Leeftijd Per maand Per week Per dag 23 jaar en ouder € 1.524,60 € 351,85 € 70,37 22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81 21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02 20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28 19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94 18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02 17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80 16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28 15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11 De...

 • 07-01-2016
Lees meer 

Investeringsaftrek 2016

Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). De bedragen voor 2016 zijn als volgt.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen € 2.300 (2015: idem) en € 311.242 (2015: € 309.693). Er geldt een minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel van € 450. De maximale...

 • 07-01-2016
Lees meer 

Tarieven en heffingskortingen 2016

Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting.Tarieven box 1Het tarief in de eerste schijf bedraagt 8,40% (2015: 8,35%). Het tarief in de tweede schijf bedraagt 12,25% (2015: 13,85%). Inclusief 28,15% (2015: idem) premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,55% (2015: 36,5%) en in de tweede schijf 40,4% (2015: 42%). Vanaf de derde schijf worden geen premies volksverzekeringen geheven. Het...

 • 07-01-2016
Lees meer 

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Civiel recht

Een nieuwe wet moet een aantal arbeidsrechtelijke belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd wegnemen. Om het risico van verdringing op de arbeidsmarkt te beperken is het Ontslagbesluit aangepast. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet een werkgever eerst AOW-gerechtigde werknemers ontslaan en pas daarna andere werknemers die voor ontslag in aanmerking komen. In de Wet werk en zekerheid is geregeld dat een werkgever de arbeidsovereenkomst bij of na het...

 • 07-01-2016
Lees meer