• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-12Toon alle posts

Voortgang aanpassingen pensioen in eigen beheer

Vennootschapsbelasting

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij. Anders dan voor reguliere werknemers bestaat voor een dga daarnaast de mogelijkheid om zijn pensioenvoorziening door de BV in eigen beheer te laten opbouwen. Over opbouw van pensioen in eigen beheer is veel te doen. Door steeds strengere voorschriften is de vorming van een pensioen in eigen beheer niet echt interessant meer voor de dga.

 • 23-12-2015
Lees meer 

Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan

Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2016, inclusief de novelle, aangenomen. Dat betekent dat de lastenverlichting van € 5 miljard kan worden doorgevoerd. Bij de stemming over de wetsvoorstellen is ook gestemd over drie ingediende moties. De eerste motie betreft een oproep aan de regering om met alternatieven voor de huidige box-3 regeling te komen. Deze motie is verworpen. De tweede motie betreft een verzoek om de verhoging van...

 • 23-12-2015
Lees meer 

Geen onzakelijke lening zonder onderlinge aandeelhoudersrelatie

Vennootschapsbelasting

Volgens de Hoge Raad kan in een geval, waarin geen sprake is van een aandeelhoudersrelatie en waarin geen bijzondere persoonlijke betrekkingen tussen de geldverstrekker en de uiteindelijke aandeelhouder van de debiteur zijn vastgesteld, van een onzakelijke lening geen sprake zijn.Wil een geldlening als onzakelijk kunnen worden aangemerkt dan moet tussen de schuldeiser en de schuldenaar een zekere mate van gelieerdheid bestaan. De schuldeiser moet het debiteurenrisico van de geldlening hebben...

 • 23-12-2015
Lees meer 

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd kan een ongeoorloofde inbreuk op eigendomsrecht zijn

Sociale verzekeringen

De rechtbank Noord Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Volgens de rechtbank vormde deze verhoging in dit geval een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht. Naar aanleiding van deze uitspraak is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer om een reactie gevraagd. De staatssecretaris geeft geen inhoudelijke reactie maar zegt van de uitspraak van de rechtbank kennis te...

 • 23-12-2015
Lees meer 

Nieuwe meldplicht legt bewijslast bij ondernemer

IT-audit

Een boete van € 820.000 of 10% van de jaaromzet en mogelijke schadeclaims. De Wet bescherming persoonsgegevens, die 1 januari 2016 ingaat, kan grote gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf. Pijnpunt is de meldplicht datalekken — een verplichting om direct een melding te doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als er sprake is van een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens zijn verloren of gestolen.

 • 22-12-2015
Lees meer 

Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst

Inkomstenbelasting

Er is sprake van een winstuitdeling als een vennootschap een aandeelhouder als zodanig bevoordeelt en de vennootschap beschikt over winst of winstreserves of het vooruitzicht van te maken winst. De aandeelhouder en de vennootschap moeten zich bewust zijn van de bevoordeling en de aandeelhouder moet de bevoordeling in zijn hoedanigheid van aandeelhouder hebben aanvaard.De rente voor een lening bestaat uit een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom...

 • 17-12-2015
Lees meer 

Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet

Sociale verzekeringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Zorgverzekeringswet voor 2016 vastgesteld. De hoge bijdrage daalt van 6,95 naar 6,75%. De hoge bijdrage geldt voor inhoudingsplichtigen. De lage bijdrage stijgt van 4,85 naar 5,5%. De lage bijdrage geldt voor mensen zonder werkgeversrelatie. De reden voor deze flinke stijging is dat het kabinet vorig jaar heeft besloten om het verschil tussen de hoge en de lage...

 • 17-12-2015
Lees meer 

Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

Successiewet

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt voor verhuurde woningen in box 3 voor de Wet IB 2001. Daarover heeft de Hoge Raad gezegd dat sprake is van een stapeling van forfaits, waardoor de uitkomst kan afwijken van de werkelijke waarde. Wanneer die afwijking meer dan...

 • 10-12-2015
Lees meer 

Aanpassingen Belastingplan 2016

Inkomstenbelasting

In een poging om het wetsvoorstel Belastingplan 2016 ook door de Eerste Kamer te loodsen heeft de staatssecretaris van Financiën een zogenaamde novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De novelle is een aanpassing van een reeds aangenomen wetsvoorstel. De novelle bevat de volgende aanpassingen op het Belastingplan 2016.ArbeidskortingDe arbeidskorting neemt na het bereiken van het maximum af met het stijgen van het inkomen. Met ingang van 2017 wordt deze zogenaamde...

 • 10-12-2015
Lees meer 

Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016

Sociale verzekeringen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor de werknemers- en de volksverzekeringen en de opslag voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 vastgesteld.Naam PercentageBedragAOW-premie17,90Anw-premie0,60Opslag kinderopvangtoeslag0,50Awf-premie2,44Vervangende premie sectorfondsen2,16Ufo-premie0,78Aof-basispremie5,88Maximum premieloon- per jaar€ 52.763- per maand€ 4.396,91- per vier weken€ 4.058,69- per week€ 1.014,67- per dag€ 202,93 

 • 10-12-2015
Lees meer 

Personeelsuitjes en de werkkostenregeling

Loonbelasting

Bedrijfsuitjes en belastingen: hoe zit het ook al weer?Heeft u rondom de feestdagen een bedrijfsuitje georganiseerd? Houd er dan rekening mee dat sinds 1 januari 2015 de WKR (werkkostenregeling) hierop van toepassing is. De WKR bepaalt dat werkgevers hun personeelsleden, tot een vastgesteld percentage van 1,2% van de totale loonsom, onbelast van vergoedingen en verstrekkingen mogen voorzien. Wat dat betekent voor uw kerstpakket, personeelsfeest en nieuwjaarsborrel leest u hier.WerkkostenregelingVergoedingen en...

 • 07-12-2015
Lees meer 

Modelovereenkomst vervangt VAR in 2016

Loonbelasting

De VAR gaat binnenkort verdwijnen, waarschijnlijk per 1 april 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan in de plaats daarvan met door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten werken. Dit geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf zekerheid over het wel of niet inhouden van loonheffingen.ModelovereenkomstenDe Belastingdienst heeft samen met VNO-NCW/MKB een aantal modelovereenkomsten opgesteld, welke te vinden zijn op haar website. Het gaat om modellen voor tussenkomstsituaties, voor situaties waarin de opdrachtnemer niet verplicht is...

 • 07-12-2015
Lees meer 

Zonnepanelen en ondernemerschap omzetbelasting

Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van voorbelasting voor zover zij de afgenomen diensten of goederen gebruiken voor belaste prestaties. Het recht op aftrek van voorbelasting moet worden geëffectueerd in de aangifte over het tijdvak waarin de omzetbelasting door andere ondernemers op een factuur in rekening is gebracht. In 2013 heeft het Hof van Justitie EU beslist dat iemand, die met behulp van zonnepanelen tegen vergoeding stroom levert aan het net,...

 • 03-12-2015
Lees meer 

Aanpassing beleidsbesluit bedrijfsopvolging

Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aangepast. Het besluit bevat een goedkeuring voor de verkrijging van een landbouwonderneming. De verkrijger die daarbij de discounted cashflowmethode wilde gebruiken mocht een samenstel van uitgangspunten voor de bepaling van de waarde van de onderneming hanteren.Na overleg met het landbouwbedrijfsleven is nu een nieuw rekenmodel opgesteld voor de berekening van de waarde van een landbouwonderneming...

 • 03-12-2015
Lees meer 

Nederland in beroep tegen besluit EC in zaak Starbucks

Internationaal

Nederland gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie (EC) om de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks aan te merken als verboden staatssteun.Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het zich niet kan vinden in het oordeel van de EC in deze zaak. Volgens de EC verleent Nederland staatssteun aan Starbucks door de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks in...

 • 03-12-2015
Lees meer 

Belastinggevolgen emissiefraude

Autobelastingen

Nadat eerder bekend was geworden dat Volkswagen heeft gefraudeerd met de NOx-uitstoot van dieselauto’s, is nu ook bekend geworden dat het merk heeft gerommeld met de CO2-uitstoot van benzineauto’s. Ook hier betreft het niet alleen auto's van het merk Volkswagen, maar ook van de andere merken die tot Volkwagen Groep behoren. Fiscale stimuleringsmaatregelen voor zuinige auto’s, zoals een lagere BPM en verlaagde bijtellingspercentages voor privégebruik zijn gerelateerd aan de CO2-uitstoot.

 • 03-12-2015
Lees meer 

Wlz-premie 2016 vastgesteld op 9,65%

Sociale verzekeringen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016 vastgesteld. De Wlz is een volksverzekering en de opvolger van de AWBZ, die per 1 januari 2015 is afgeschaft. Het premiepercentage wordt voor 2016 vastgesteld op 9,65. Dit percentage geldt ook in 2015. Naar verwachting is op dit niveau tot en met 2017 sprake van een vrijwel lastendekkende premie.

 • 03-12-2015
Lees meer