• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-11Toon alle posts

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Civiel recht

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Deze wet bevat een aantal wijzigingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten. De wijzigingen in het jaarrekeningenrecht vloeien voort uit de invoering van een EU-richtlijn uit 2013.BalansDe voorschriften over afschrijvingen zijn aangepast. Kosten van onderzoek vallen niet meer onder immateriële activa. De afschrijvingstermijn voor ontwikkelingskosten en goodwill bedraagt maximaal tien jaar. Goodwill kan...

 • 26-11-2015
Lees meer 

Vrijstelling btw voor sport

Omzetbelasting

De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op de Europese btw-richtlijn. Deze richtlijn bevat ondermeer enkele vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van algemeen belang. De lidstaten zijn verplicht om deze vrijstellingen op te nemen in hun wetgeving. Een van deze vrijstellingen is de sportvrijstelling. De staatssecretaris van Financiën heeft een uiteenzetting gegeven over de onvermijdelijkheid van een richtlijnconforme verruiming van de sportvrijstelling in de Nederlandse wet.De sportvrijstelling geldt voor diensten:die worden...

 • 26-11-2015
Lees meer 

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2016 bekend gemaakt

Inkomstenbelasting

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de correctiefactor, die wordt gebruikt voor de indexering van diverse bedragen in de belastingwetgeving, bekend gemaakt. Voor 2016 bedraagt deze tabelcorrectiefactor 1,005.Bezitters van een eigen woning moeten voor het genot daarvan een bedrag bij hun inkomen tellen. Dit bedrag is het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Dat percentage wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand...

 • 26-11-2015
Lees meer 

WEVAB bepalen naar tijdstip verkoop

Ondernemingswinst

Een bijzondere bepaling in de Wet IB is de landbouwvrijstelling. Door deze vrijstelling behoort de waardeverandering van landbouwgrond niet tot de winst van een landbouwbedrijf. De vrijstelling geldt slechts voor zover de waardeverandering is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waarde in het economisch verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik, de zogenaamde WEVAB. Volgens de Hoge Raad moet de WEVAB worden bepaald naar hetzelfde tijdstip als de waarde in...

 • 26-11-2015
Lees meer 

Koopsom woning op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde

Onroerende zaken

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is een benadering van de waarde in het economisch verkeer. Volgens de Wet WOZ gaat het om de prijs waarvoor de onroerende zaak in volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen waarbij de verkrijger de zaak in de huidige staat onmiddellijk en volledig in gebruik kan nemen. Over de WOZ-waarde heeft de Hoge Raad gezegd dat wanneer iemand een woning kort na de peildatum...

 • 26-11-2015
Lees meer 

Overgang VAR naar modelovereenkomsten

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer uiteengezet hoe de overgang van de VAR naar de modelovereenkomsten zou moeten gebeuren. Dit zogenaamde transitieplan kent drie fasen, namelijk de voorbereidingsfase, de invoeringsfase en de fase waarin de nieuwe systematiek is ingevoerd.De voorbereidingsfase loopt tot 1 april 2016. In deze periode ligt de nadruk op voorlichting en het tot stand komen van modelovereenkomsten. In samenspraak met zzp-...

 • 19-11-2015
Lees meer 

Wetsvoorstellen Belastingplan 2016 door Tweede Kamer

Belastingplan

Na een moeizaam verlopen behandeling in de Tweede Kamer zijn de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan 2016 vormen dan toch aangenomen. De stemming over de wetsvoorstellen is meerdere keren uitgesteld. De vraag is nu of met name het eigenlijke Belastingplan ook de Eerste Kamer ongeschonden zal passeren. De partijen die in de Tweede Kamer voor hebben gestemd, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer zijn enkele...

 • 19-11-2015
Lees meer 

Maatregelen tegen ontgaan box 3-heffing in Belastingplan 2017

Inkomstenbelasting

Bij het debat in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 zijn vragen gesteld die de staatssecretaris voor een deel schriftelijk heeft beantwoord. Een van deze vragen heeft betrekking op de voorgestelde wijzigingen in box 3. De staatssecretaris is gevraagd om zijn mening te geven over het aanhouden van vermogen in box 2 in plaats van in box 3. De staatssecretaris maakt duidelijk dat het in het algemeen is toegestaan...

 • 19-11-2015
Lees meer 

Onterecht opgelegde loonsanctie

Sociale verzekeringen

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is heeft de werkgever de verplichting om het loon door te betalen. Die verplichting geldt gedurende de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces bevorderen. Doet de werkgever dat onvoldoende dan kan het UWV hem als straf een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting opleggen. Deze loonsanctie geldt voor een periode van...

 • 19-11-2015
Lees meer 

Geen terugwerkende kracht voor onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

Formeel recht

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag bedraagt vijf jaar. Voor navorderingsaanslagen die betrekking hebben op uit het buitenland afkomstige inkomensbestanddelen of in het buitenland aangehouden vermogen geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting ging deze termijn van twaalf jaar lopen op de dag van inschrijving van de akte van overlijden in de registers van de burgerlijke stand. Met ingang van 1 januari 2012 is de...

 • 12-11-2015
Lees meer 

Steeds meer mensen activeren Berichtenbox

Algemeen

De Belastingdienst besteedt veel aandacht aan de invoering van het digitale berichtenverkeer. Dagelijks worden ongeveer 12.000 accounts geactiveerd. Op dit moment ontvangen al bijna 2 miljoen mensen berichten van de overheid digitaal in hun Berichtenbox. Er is een speciaal telefoonnummer voor vragen over het digitale berichtenverkeer ingesteld (0800-2358352). De eerste berichtenstroom die volledig digitaal zal worden verstuurd is de voorschotbeschikking Toeslagen in november en december 2015. De berichten over de...

 • 12-11-2015
Lees meer 

Voortgang Belastingplan 2016

Inkomstenbelasting

Tijdens overleg met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 is uitgebreid gesproken over de invulling van het budget van € 5 miljard dat beschikbaar is voor lastenverlichting. Sommige fracties vinden dat het Belastingplan te weinig aandacht heeft voor vergroening. Andere fracties missen maatregelen voor bepaalde groepen zoals alleenverdieners en ouderen. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van dat overleg een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt...

 • 12-11-2015
Lees meer 

Geen naheffing parkeerbelasting bij onjuiste invoer kenteken

Overige heffingen

Wanneer belasting, die op aangifte moet worden voldaan of afgedragen, niet is betaald kan de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Een gemeentelijke heffingsambtenaar meende dat ook een naheffingsaanslag kan worden opgelegd wanneer de verplichte aangifte niet correct is gedaan. Volgens Hof Amsterdam is bepalend of de belasting al dan niet is voldaan.Hof Amsterdam heeft een naheffingsaanslag parkeerbelasting vernietigd die was opgelegd omdat bij het doen van de aangifte een onjuist kenteken...

 • 12-11-2015
Lees meer 

Optimaliseer uw oudedagsinkomen

Eindejaarsactualiteiten

Veel mensen hebben geen idee hoe hoog hun pensioeninkomen zal zijn. Misschien is nu de tijd gekomen om daar wat aan te doen. Dat kan door een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening af te sluiten. Als u te weinig pensioen heeft opgebouwd, heeft u een pensioentekort en zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en de inleg voor een lijfrentespaarrekening aftrekbaar. Voor de berekening van een pensioentekort moet u uitgaan...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Denk aan het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden

Eindejaarsactualiteiten

Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden bevatten vaak een bepaling over de periodieke verrekening van de inkomsten. Meestal moet verrekening jaarlijks gebeuren, maar in de praktijk vindt periodieke verrekening tijdens het huwelijk vrijwel nooit plaats. Mocht het huwelijk stranden, dan kan het niet verrekenen ertoe leiden dat het totale vermogen wordt verdeeld alsof er een gemeenschap van goederen was. Wie dat wil voorkomen doet er goed aan...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Optimaliseer uw giftenaftrek

Eindejaarsactualiteiten

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw giften moeten wel meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek kan niet hoger zijn dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.Tip! Vanwege de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande giften voor twee jaar te bundelen en in één jaar te doen.Als u gedurende een...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Leg uw voornemen tot herinvestering vast!

Eindejaarsactualiteiten

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Wanneer u deze reserve niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop heeft afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen, dan moet u alsnog ineens belasting over de boekwinst betalen. Voor vorming en instandhouding van de reserve moet u een concreet herinvesteringsvoornemen hebben.Tip! Leg uw...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Btw-suppletie

Eindejaarsactualiteiten

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2015 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2015 willen aangeven, kunnen berekening van rente voorkomen door dit vóór 1 april 2016 te doen. Voor een suppletieaangifte dient bij voorkeur gebruik gemaakt te worden van het daarvoor bestemde formulier dat op de website van de Belastingdienst te vinden is. Er volgt dan een teruggaafbeschikking of een naheffingsaanslag. Bedragen van minder dan € 1.000 kunnen...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Herziening aftrek voorbelasting

Eindejaarsactualiteiten

Als u in het verleden bedrijfsmiddelen heeft aangeschaft en de btw daarop geheel of gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht, moet deze aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste prestaties verandert. Voor onroerende zaken is de herzieningstermijn 10 jaar, voor andere zaken 5 jaar. Bent u de zaak in 2015 meer gaan gebruiken voor vrijgestelde prestaties, dan moet u de herzienings-btw verwerken in de laatste aangifte van dit...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Betaal tankbeurten niet contant

Eindejaarsactualiteiten

Tankt u met de auto van de zaak, betaal dan met uw tankpas, zakelijke bankpas of creditcard. Bij contante betaling ontbreekt bewijs van wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is geen factuur en daarom onvoldoende om recht te hebben op aftrek van btw. 

 • 09-11-2015
Lees meer 

Auto van de zaak

Eindejaarsactualiteiten

Er hoeft geen bijtelling bij het loon plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat hij niet meer dan 500 km per jaar privé rijdt met zijn auto van de zaak. Dat bewijs kan de werknemer leveren met een sluitende rittenadministratie. De werkgever moet de rittenadministratie controleren en bij de loonadministratie bewaren. De bijtelling kan ook achterwege blijven als de werknemer een verklaring geen privégebruik aan de werkgever heeft...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Optimaliseer de werkkostenregeling

Eindejaarsactualiteiten

De werkkostenregeling is de manier waarop fiscaal met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel moet worden omgegaan. Sinds 1 januari 2015 is toepassing van deze regeling verplicht. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. Dat geldt ook voor kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte om vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij te geven. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom. Overschrijdt het...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Is uw lening aan de BV zakelijk?

Eindejaarsactualiteiten

Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. De door de BV betaalde rente is bij de BV aftrekbaar van de winst en bij de dga progressief belast. Ook eventuele waardeveranderingen van de vordering zijn fiscaal van belang. Wanneer de BV niet meer aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, kan de dga de vordering ten laste van zijn inkomen afwaarderen. Dat kan niet wanneer...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Overweeg om dividend uit te keren

Eindejaarsactualiteiten

Denk eens aan het uitkeren van dividend door de BV in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat kan voordeliger uitpakken. Voorwaarde is dat de BV voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere extra euro loon blijft netto 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst is het tarief 25%) vennootschapsbelasting. Van de...

 • 09-11-2015
Lees meer 

Wat te doen met uw hypotheek?

Eindejaarsactualiteiten

Vervroegd aflossenDe lage rente die banken momenteel vergoeden op spaartegoeden kan een aanleiding zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheek. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk tot 10 of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Wilt u meer aflossen, dan moet u rekening houden met boeterente. Aflossen met spaargeld voor de jaarwisseling bespaart bovendien belasting in box 3.Tip! Overweeg om extra af te lossen op uw hypotheek.Rente vastgezet?Heeft u...

 • 09-11-2015
Lees meer