• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-10Toon alle posts

Hypotheeknormen 2016 bekend

Algemeen

De ministers van Wonen en Rijksdienst en van Financiën hebben de hypotheeknormen voor 2016 bekend gemaakt. Ten opzichte van de hypotheeknormen van 2015 verandert er volgend jaar weinig. Wel kunnen tweeverdieners meer geld lenen voor de aankoop van een huis. In 2016 telt het tweede inkomen bij het bepalen van het financieringslastpercentage voor 50% mee. In 2015 was dit maar 33%. Door het tweede inkomen maar gedeeltelijk mee te laten...

 • 29-10-2015
Lees meer 

Wetsvoorstel aanpassing regime fiscale eenheid

Vennootschapsbelasting

Het Hof van Justitie EU heeft in 2014 in drie procedures gezegd dat het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europese recht. Volgens het Hof van Justitie EU moet een fiscale eenheid mogelijk zijn tussen een in Nederland gevestigde moeder- en kleindochtermaatschappij als de dochtermaatschappij niet in Nederland is gevestigd. Ook moet een fiscale eenheid gevormd kunnen worden tussen in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met...

 • 29-10-2015
Lees meer 

Er komt een nieuw stelsel g-rekeningen

Invordering

Aannemers van werk en inleners van personeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van premies en loon- en omzetbelasting door onderaannemers en uitleners van personeel. Ter beperking van hun aansprakelijkheid kunnen aannemers en inleners de belasting- en premiecomponent van de facturen, die zij in dit verband ontvangen, storten op een geblokkeerde (g-)rekening van de onderaannemer of de uitlener. Op deze g-rekeningen heeft de Belastingdienst een eerste pandrecht. De rekeninghouder kan het saldo...

 • 29-10-2015
Lees meer 

Parlementaire behandeling Belastingplan 2016

Inkomstenbelasting

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 in de Tweede Kamer hebben twee onderwerpen veel aandacht gekregen. Het gaat om de voorgestelde wijzigingen in box 3 en de bestrijding van het emigratielek in box 2. De wijzigingen in box 3, die moeten ingaan op 1 januari 2017, komen neer op een hoger fictief rendement naarmate het vermogen toeneemt. Uit de beantwoording van vragen door de staatssecretaris is af te leiden...

 • 29-10-2015
Lees meer 

Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Formeel recht

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst heeft de staatssecretaris enkele versoepelingen toegezegd. Het wetsvoorstel bevat een gewenningsperiode van één jaar, waarin van papieren naar elektronische berichten wordt overgestapt. De staatssecretaris honoreert de in de Kamer geuite wens van verlenging van de gewenningsperiode. Voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging om aangifte te doen en voor de voorlopige en definitieve aanslagen wordt de gewenningsperiode verlengd...

 • 22-10-2015
Lees meer 

Uitstel afschaffing VAR tot 1 april 2016

Loonbelasting

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, dat de afschaffing van de VAR regelt, heeft de staatssecretaris van Financiën voorgesteld om de invoering uit te stellen tot 1 april 2016. Aanvankelijk was 1 januari 2016 de beoogde datum van inwerkingtreding. De reden voor dit uitstel is tweeledig. Enerzijds wil de staatssecretaris ervoor zorgen dat er meer voorbeeldovereenkomsten zijn beoordeeld en gepubliceerd door de Belastingdienst. Anderzijds wil de...

 • 22-10-2015
Lees meer 

Leeftijdsbeperking onbegrensde aftrek studiekosten

Inkomstenbelasting

De uitgaven die iemand doet voor een opleiding kunnen voor aftrek in aanmerking komen. De uitgaven moeten in een jaar hoger zijn dan een drempelbedrag van € 250. De aftrek is begrensd op een bedrag van € 15.000. In een aaneengesloten periode van maximaal vijf kalenderjaren geldt geen maximum voor de aftrek. De student moet wel jonger zijn dan 30 jaar en hij moet het merendeel van zijn tijd aan...

 • 22-10-2015
Lees meer 

Versoepeling bandbreedte-eis premie kapitaalverzekeringen

Inkomstenbelasting

Voor de uitkering uit bepaalde kapitaalverzekeringen gelden vrijstellingen in box 1. Deze vrijstellingen zijn gebonden aan voorwaarden over looptijd, duur van premiebetaling en verhouding van hoogste en laagste jaarpremie. De verhouding tussen hoogste en laagste premie mag niet hoger zijn dan 10:1. In de praktijk komt het vaak voor dat deze verhouding wordt overschreden door in een jaar zowel een hoge premie als de normale jaarpremie te betalen. Wanneer in...

 • 15-10-2015
Lees meer 

Sierviskwekerij is landbouwbedrijf

Ondernemingsrecht

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een sierviskwekerij een landbouwbedrijf. Dat heeft tot gevolg dat de landbouwvrijstelling van toepassing is op de grond die voor de kwekerij wordt gebruikt. De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardestijging van landbouwgrond tot het niveau van de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik niet wordt belast.De Wet IB 2001 bevat de volgende omschrijving van een landbouwbedrijf. Dat is een bedrijf dat producten van...

 • 15-10-2015
Lees meer 

150-kmgrens in 30%-regeling blijft overeind

Loonbelasting

Volgens de Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad blijft de 150-kmgrens in de 30%-regeling overeind. Naar de mening van de A-G is geen sprake van een duidelijke overcompensatie in de regeling. Het bestaan van een duidelijke overcompensatie zou een reden zijn om de 150-kmgrens niet toe te staan.In een procedure bij de Hoge Raad over de 30%-regeling heeft de A-G een aanvullende conclusie genomen. In eerste instantie besloot de Hoge...

 • 15-10-2015
Lees meer 

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat arbeidsrechtelijke beperkingen voor het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moet wegnemen. Volgens de regering blijft door het faciliteren van werken na de AOW-gerechtigde leeftijd de ervaring en kennis van generaties, die nu aan het werk zijn, langer beschikbaar. De wet bevat ook maatregelen om verdringing op de arbeidsmarkt van jongere werknemers door (door)werkende AOW-gerechtigden tegen te gaan.Het merendeel van de werkende AOW-gerechtigden doet...

 • 08-10-2015
Lees meer 

Rapport onderzoek zzp'ers naar Tweede Kamer

Inkomstenbelasting

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek naar zzp’ers uit laten voeren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport van dat onderzoek met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek komt naar voren dat het begrip zzp’er ruim is en een grote verscheidenheid aan ondernemers omvat. Het aantal zzp’ers in Nederland is in vijftien jaar tijd verdubbeld. Opmerkelijk is dat de groei in het buitenland veel minder sterk is. Doel...

 • 08-10-2015
Lees meer 

Tweede Kamer wil werkelijk rendement belasten in box 3

Inkomstenbelasting

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om in box 3 van de inkomstenbelasting het werkelijke rendement te belasten. In de huidige wetgeving is de belastingheffing in box 3 gebaseerd op een fictief rendement van 4%. Het Belastingplan 2016 bevat een voorstel om ingaande 2017 het fictieve rendement afhankelijk te laten zijn van de hoogte van het vermogen in box 3. Dat voorstel gaat uit...

 • 08-10-2015
Lees meer 

Informatiebeschikking en omkering bewijslast

Formeel recht

Met ingang van 1 juli 2011 is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de rechtsbescherming van belastingplichtigen in relatie tot de administratie- en informatieplicht en controlehandelingen van de Belastingdienst. Bij deze wijziging is de zogenaamde informatiebeschikking ingevoerd. Dat is een beschikking waarmee de inspecteur vaststelt dat niet of niet volledig aan de informatie- of administratieverplichtingen is voldaan. De informatiebeschikking is voor bezwaar vatbaar. Sinds de wetswijziging...

 • 08-10-2015
Lees meer 

Controleaanpak Internetbedrijven 10 jaar later

IT-audit

10 jaar geleden is binnen de belastingdienst een controleaanpak voor internetbedrijven ontwikkeld, als reactie op de toenemende mate waarin ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten naar het internet verplaatsten of uitbreidden. Nu, 10 jaar later, is e-commerce en handel via internet 'booming'. Traditionele winkels hebben het steeds zwaarder. Op verzoek van de belastingdienst heeft du ROI Audit & Monitoring voor de EDP-auditspecialisten van de belastingdienst een inkijkje gegeven in de huidige techniek achter de handel op internet.

 • 07-10-2015
Lees meer 

BTW op oninbare vorderingen

Omzetbelasting

Als u diensten of goederen op rekening levert, moet u de btw die u in rekening brengt na afloop van het kwartaal op aangifte betalen aan de Belastingdienst. Dat geldt ongeacht of uw afnemer de rekening heeft betaald. Betaalt uw klant de rekening niet of maar voor een deel, dan hebt u btw aan de Belastingdienst betaald terwijl u die niet ontvangen hebt. Uw afnemer heeft deze btw als voorbelasting...

 • 02-10-2015
Lees meer 

Beperkte mogelijkheden herinvesteringsreserve na gedeeltelijke staking

Ondernemingswinst

De belastingheffing over de boekwinst die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld. Dat gebeurt door de vorming van een herinvesteringsreserve. De gereserveerde boekwinst wordt vervolgens afgeboekt op investeringen in andere bedrijfsmiddelen in hetzelfde boekjaar of in een volgend boekjaar. De afboeking verlaagt de afschrijfcapaciteit van het aangeschafte bedrijfsmiddel en leidt dus tot hogere winsten. Ook bij gedeeltelijke staking van een onderneming kan een herinvesteringsreserve...

 • 01-10-2015
Lees meer 

Voortgang afschaffing VAR

Loonbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel tot afschaffen van de verklaring arbeidsrelatie naar de Eerste Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel heeft de naam Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties meegekregen. De strekking van het wetsvoorstel is het herstellen van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer en verbetering van de mogelijkheden tot handhaving. De huidige regeling van de VAR schiet op deze punten te kort. Handhaving...

 • 01-10-2015
Lees meer 

Hoge vrijstelling erfbelasting voor gehuwde mantelzorger

Successiewet

Bij iemands overlijden moet erfbelasting betaald worden door de erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap. Afhankelijk van de relatie tussen erflater en erfgenaam heeft de erfgenaam recht op een zekere vrijstelling van belasting. Voor de partner van de erflater geldt een hoge vrijstelling. Deze vrijstelling geldt tot 1 januari 2016 onder voorwaarden ook voor een mantelzorger. De voorwaarden zijn dat de erflater als ontvanger van de mantelzorg geen partner...

 • 01-10-2015
Lees meer 

Verhuur garageboxen

Omzetbelasting

De verhuur van onroerende zaken is voor de heffing van omzetbelasting in beginsel een vrijgestelde prestatie. Op de vrijstelling bestaan enkele uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen betreft de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2009 beleid gepubliceerd over de verhuur van parkeerruimte. De verhuur van multifunctionele ruimten die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, valt volgens het...

 • 01-10-2015
Lees meer