• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-09Toon alle posts

Ook Hoge Raad vindt iPad een computer

Loonbelasting

De vraag of een iPad als een computer of als een telefoon moet worden aangemerkt voor de loonbelasting is door de Hoge Raad beantwoord. Een iPad is een computer.Omdat de wet twee elkaar uitsluitende categorieën kent, moet een apparaat in één van die categorieën worden ingedeeld. De categorie computers is uitgesloten van de categorie telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen. Daarom moet eerst worden beoordeeld of een apparaat valt in de...

 • 24-09-2015
Lees meer 

Acupunctuur valt onder vrijstelling medische prestaties

Omzetbelasting

Volgens Hof Den Bosch vallen acupunctuurbehandelingen onder de vrijstelling van omzetbelasting voor medische prestaties. Het hof kwam tot zijn oordeel door de bepaling in de Wet OB 1968 richtlijnconform uit te leggen.Het Hof van Justitie EU heeft in zijn rechtspraak gezegd dat de vrijstelling alleen geldt voor diensten die worden verleend door personen met de vereiste beroepskwalificaties. Wel moet het beginsel van fiscale neutraliteit in acht worden genomen wanneer de...

 • 24-09-2015
Lees meer 

Nederlandse staat moet schade vakantiedagenregeling vergoeden

Arbeidsrecht

De Hoge Raad heeft de Nederlandse staat veroordeeld tot betaling van schadevergoeding omdat de staat te laat de wet heeft aangepast aan een Europese Richtlijn. De staat moet de schade die werknemers hebben geleden, doordat zij bij het einde van hun dienstverband slechts een beperkt deel van hun opgebouwde vakantierechten uitbetaald kregen, vergoeden. Volgens een Europese Richtlijn zijn de EU-landen verplicht om te regelen dat werknemers jaarlijks recht hebben op...

 • 24-09-2015
Lees meer 

Eigen woning

Belastingplan

In de eigenwoningregeling wijzigen de volgende zaken:Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuldBanken en andere financiële instellingen zijn verplicht informatie over de eigenwoningschuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Wie zijn eigenwoningschuld gefinancierd heeft bij een andere instelling heeft te maken met een informatieplicht. Voor deze informatieplicht heeft de Belastingdienst een modelformulier opgesteld. Vanaf het belastingjaar 2016 moet de informatie niet meer via dit formulier maar in de aangifte worden aangeleverd. Om voor renteaftrek in aanmerking...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Wet tegemoetkomingen loondomein

Belastingplan

De premiekortingen moeten het aantrekkelijker maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De premiekortingen worden vervangen door het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De huidige premiekortingen worden omgezet in loonkostenvoordelen. Daarnaast wordt het lage-inkomensvoordeel ingevoerd. Dat is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. Beide tegemoetkomingen worden uitgedrukt in een vast bedrag per verloond uur. De...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Belastingplan

De werkgever kan vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel aanwijzen mits deze niet in belangrijke mate afwijken van wat gebruikelijk is. Dit gebruikelijkheidscriterium wordt verduidelijkt. De omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen mag niet in belangrijke mate groter zijn dan gebruikelijk is. Als een vergoeding of verstrekking op zichzelf al ongebruikelijk is, zal het ook ongebruikelijk zijn dat deze wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel.Om te kunnen beoordelen of iets...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Vpb-plicht overheidsondernemingen

Belastingplan

Per 1 januari 2016 worden door de overheid gedreven ondernemingen in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Tijdens de parlementaire behandeling is toegezegd dat de wet op enkele punten zal worden aangevuld of verduidelijkt. Het betreft twee inhoudelijke wijzigingen. De eerste wijziging is bedoeld om te voorkomen dat ondernemingswinsten door publiekrechtelijke rechtspersonen onbelast kunnen worden genoten door de onderneming onder te brengen in een commanditaire vennootschap. De tweede wijziging maakt het...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

Belastingplan

Eenmalig geldt een verhoogde vrijstelling voor schenkingen die ouders doen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar in verband met de eigen woning. De schenking moet worden gedaan in verband met de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming of voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van een voormalige eigen woning van het kind. De vrijstelling bedraagt in...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Belastingplan 2016

Algemeen

Het Belastingplan 2016 bestaat zoals te doen gebruikelijk uit meerdere wetsvoorstellen. Het eigenlijke wetsvoorstel Belastingplan 2016 bevat maatregelen die per 1 januari 2016 budgettair effect hebben en maatregelen die de uitvoering door de Belastingdienst moeten vereenvoudigen. Daarnaast is in het wetsvoorstel Belastingplan 2016 een herziening van box 3 opgenomen. De herziening van box 3 gaat overigens pas in in 2017.De overige wetsvoorstellen zijn het wetsvoorstel Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015,...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Tarieven IB en LB

Belastingplan

Het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat van 42% in 2015 omlaag naar 40,15% in 2016. De tariefschijven worden geïndexeerd. Daarna wordt de derde schijf verlengd met € 8.548. Dat betekent dat de vierde schijf van de inkomstenbelasting in 2016 begint bij € 66.421. In 2015 begint de vierde schijf bij € 57.585. Het Belastingplan 2014 omvatte een verhoging van het tarief in de...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Heffingskortingen

Belastingplan

Algemene heffingskortingDe algemene heffingskorting bedraagt in 2016 maximaal € 2.230. Zodra het inkomen hoger is dan de eerste tariefschijf daalt de algemene heffingskorting. Met ingang van 2016 daalt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van € 19.922 met 4,796%. Vanaf een inkomen van € 66.419 bedraagt de algemene heffingskorting nihil. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.203. De afbouw bedraagt in 2015 2,32%. Vanaf een inkomen van €...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Herziening box 3

Belastingplan

Het kabinet wil de regeling van belastingheffing in box 3 aanpassen per 1 januari 2017. De systematiek van heffing over een verondersteld behaald rendement verandert niet. Het veronderstelde rendement wordt in 2017 echter aangepast aan de hoogte van het vermogen in box 3. Tot 2017 geldt voor het totale box 3-vermogen het forfaitaire rendement van 4%. Vanaf 2017 zijn er drie vermogensklassen. De eerste klasse loopt tot € 100.000 en...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Emigratie aanmerkelijkbelanghouder

Belastingplan

Op de waardeaangroei van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen rust een belastingclaim. Die claim komt ondermeer tot uitdrukking bij verkoop van de aandelen. Emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder is een belastbaar feit. Omdat er niets wordt gerealiseerd bij emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd. Die aanslag dient om de claim van de Nederlandse staat op de aangroei van de aandelen te behouden. Er wordt uitstel van betaling verleend. Dat uitstel...

 • 17-09-2015
Lees meer 

Afwikkeling grensoverschrijdende erfenissen eenvoudiger

Successiewet

Op 17 augustus 2015 is een Europese verordening over grensoverschrijdende nalatenschappen in werking getreden. Deze verordening maakt het voor inwoners van de Europese Unie eenvoudiger om grensoverschrijdende erfenissen af te wikkelen. De nieuwe verordening geldt niet in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Een erfenis is grensoverschrijdend als bepaalde goederen van de nalatenschap zich in het buitenland bevinden of als er erfgenamen in het buitenland wonen. Door de nieuwe verordening...

 • 10-09-2015
Lees meer 

Instemming met beëindiging dienstverband

Arbeidsrecht

Bij de beantwoording van de vraag of een werknemer zijn dienstbetrekking vrijwillig heeft willen beëindigen moet een strenge maatstaf worden gehanteerd om hem te beschermen tegen de ernstige gevolgen van vrijwillige beëindiging van het dienstverband. Dat betekent dat niet te snel mag worden aangenomen dat een werknemer instemt met ontslag.Het Sociaal Plan van een werkgever bevatte voor boventallig verklaarde werknemers de keuze uit twee wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 • 10-09-2015
Lees meer 

Kamervragen ontwijken transitievergoeding

Arbeidsrecht

Naar aanleiding van berichten in de media zijn Kamervragen aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid gesteld over het omzeilen van de transitievergoeding. Dat zou gebeuren door zieke medewerkers onbetaald in dienst te houden. Doordat er geen einde komt aan het dienstverband hoeft geen transitievergoeding betaald te worden. Uit de aantallen werknemers per week waarvoor bij het UWV toestemming voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschikt wordt gevraagd leidt de minister...

 • 10-09-2015
Lees meer 

Kinderopvangtoeslag 2016 hoger

Toeslagen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer invulling gegeven aan de toezegging van het kabinet om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Het kabinet trekt daar € 290 miljoen voor uit. Met ingang van 1 januari 2016 gaan alle vergoedingspercentages, dus zowel in de tabel voor het eerste kind als in de tabel voor het tweede kind, omhoog met 5,8 procentpunten. De toeslag kent maximale...

 • 10-09-2015
Lees meer 

Niet afgedragen dividendbelasting

Inkomstenbelasting

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1981 beslist dat een werknemer de niet ingehouden en afgedragen loonbelasting als voorheffing in aanmerking mocht nemen omdat hij te goeder trouw was. Volgens de rechtbank Noord Holland geldt dit arrest ook voor verrekening van dividendbelasting.Onder verwijzing naar dat arrest stelde de rechtbank Noord Holland vast dat een directeur en enig aandeelhouder van een BV niet te goeder trouw was bij het...

 • 03-09-2015
Lees meer