• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-08Toon alle posts

Onjuiste informatie in cv reden voor ontslag

Arbeidsrecht

Een werkgever was niet tevreden over de wijze waarop een nieuwe werkneemster haar functie uitoefende. Dat was aanleiding voor een nader onderzoek naar de juistheid van de tijdens de sollicitatieprocedure verstrekte informatie. Daaruit kwam naar voren dat de werkneemster niet de in haar cv vermelde functies had uitgeoefend. Ook bleek dat de werkneemster de werkgever onjuist had geïnformeerd over de wijze waarop haar vorige arbeidsovereenkomst was geëindigd. Voor de werkgever...

 • 26-08-2015
Lees meer 

Aansprakelijkheid volgens Invorderingswet

Invordering

De Invorderingswet bevat een specifieke bepaling waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld van de aandeelhouder die de aandelen van een BV heeft vervreemd voor vennootschapsbelastingschulden. Deze bepaling ziet op BV’s die geen actieve onderneming meer drijven maar waarvan de bezittingen bestaan uit liquide middelen en beleggingen. De Advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad is van mening dat deze bepaling alleen geldt voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen.Zowel Hof Amsterdam als...

 • 26-08-2015
Lees meer 

Onderhoudsverplichtingen ex-samenwoners

Inkomstenbelasting

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris van Financiën in op het onderscheid in alimentatie tussen ex-echtgenoten en tussen ex-samenwoners. Tussen ex-echtgenoten geldt een wettelijke alimentatieplicht. Voor niet gehuwde samenwoners bestaat geen wettelijke alimentatieplicht. Wel kan sprake zijn van een natuurlijke verbintenis die leidt tot een onderhoudsuitkering na beëindiging van de samenwoning. De inkomstenbelasting spreekt over het voldoen aan een dringende morele verplichting. De schenkbelasting spreekt van...

 • 20-08-2015
Lees meer 

Terugbetalingsregeling studiekosten

Civiel recht

Een werkgever kan met een werknemer afspraken maken over terugbetaling van door de werkgever betaalde studiekosten. De werkgever moet wel rekening houden met de eisen van goed werkgeverschap en van de redelijkheid en billijkheid. De eisen van redelijkheid en billijkheid vormen een beperkende factor voor iedere overeenkomst. Een arrest van de Hoge Raad uit 1983 is nog altijd leidend in dergelijke gevallen. In dit arrest heeft de Hoge Raad gezegd...

 • 20-08-2015
Lees meer 

Eigen woning en verblijf in buitenland

Inkomstenbelasting

De regeling voor de eigen woning in de inkomstenbelasting blijft van kracht wanneer de woning tijdens een periode van uitzending naar het buitenland wordt aangehouden. Voorwaarde is dat de woning niet aan een derde ter beschikking wordt gesteld tijdens de periode van afwezigheid. De aanwezigheid van een kraakwacht in de woning ontneemt de woning niet het karakter van eigen woning. De rechtbank Den Haag heeft onlangs een zaak behandeld van...

 • 20-08-2015
Lees meer 

Ontbinding via kantonrechter

Arbeidsrecht

Wanneer de kantonrechter in een procedure een arbeidsovereenkomst ontbindt, moet hij volgens de wet rekening houden met de geldende opzegtermijn. Deze termijn wordt verkort met de behandelduur van de ontbindingsprocedure. Vervolgens wordt de ontbinding bepaald op het einde van de kalendermaand. De kantonrechter heeft weinig ruimte om een van het wettelijk systeem afwijkende ontbindingstermijn te hanteren. In een procedure stelde de kantonrechter vast dat de arbeidsverhouding zodanig was verstoord dat...

 • 12-08-2015
Lees meer 

Margeauto uitgangspunt BPM bij invoer

Autobelastingen

Bij de invoer van een gebruikte auto in Nederland moet BPM worden betaald. Over de heffing van BPM bij invoer zijn procedures gevoerd bij het Hof van Justitie EU. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU is het belastingstelsel van een lidstaat alleen verenigbaar met het Europese recht wanneer in alle gevallen is uitgesloten dat ingevoerde producten zwaarder worden belast dan binnenlandse producten. Dat komt erop neer dat...

 • 12-08-2015
Lees meer 

Geen bezwaar mogelijk tegen beschikking einde fiscale eenheid btw

Omzetbelasting

De omzetbelasting kent het begrip fiscale eenheid. Wanneer ondernemers in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen, worden zij als een fiscale eenheid aangemerkt. Dat gebeurt bij voor bezwaar vatbare beschikking van de inspecteur, al dan niet op verzoek van één of meer van de betrokken ondernemers.De Belastingdienst deelde bij beschikking mee dat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting per 1 januari 2013 zou...

 • 12-08-2015
Lees meer 

Beperkte mogelijkheid voor kantonrechter om ontslagvergoeding toe te kennen

Arbeidsrecht

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden. Er moet een redelijke grond zijn voor ontbinding terwijl herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. Het Burgerlijk Wetboek geeft een limitatieve opsomming van redelijke gronden voor ontbinding. Een daarvan is een verschil van inzicht over de manier waarop de functie van de werknemer moet worden ingevuld en uitgevoerd. Dat verschil van inzicht moet tot...

 • 12-08-2015
Lees meer 

Urencriterium voor de ondernemer

Ondernemingswinst

De  inkomstenbelasting kent een aantal fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers. Deze faciliteiten zijn een belangrijke stimulans om als ondernemer te gaan werken. Om de toegang tot deze gunstige regelingen te beperken tot “echte” ondernemers is het urencriterium ingevoerd. UrencriteriumOndernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar in hun eigen onderneming werken om recht te hebben op de belangrijkste onderdelen van de ondernemersaftrek en om bedragen aan de oudedagsreserve toe te voegen. Het...

 • 07-08-2015
Lees meer 

BPM en bestelauto van de ondernemer

Autobelastingen

BPM is de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. Bij registratie, dat is de eerste tenaamstelling van het kenteken, van een auto moet BPM worden betaald. Dat geldt zowel voor een personenauto als voor een bestelauto.VrijstellingVoor een bestelauto van een omzetbelastingplichtige ondernemer geldt echter een vrijstelling. Deze vrijstelling vervalt wanneer binnen vijf jaar na de tenaamstelling niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat kan het geval zijn bij beëindiging van de onderneming,...

 • 07-08-2015
Lees meer 

Bijtelling

Loonbelasting

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. De bijtelling bedraagt in beginsel 25% van de waarde van de auto. De wet gaat ervan uit dat een auto van de zaak niet alleen voor zakelijk maar ook voor privégebruik ter beschikking is gesteld. Als de werknemer met een auto van de zaak kan bewijzen dat hij met de auto op kalenderjaarbasis niet...

 • 06-08-2015
Lees meer 

Uitzenden medisch personeel

Omzetbelasting

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor ziekenhuisverpleging, medische verzorging en voor daarmee nauw samenhangende handelingen. Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU wordt onder medische verzorging verstaan diensten die de diagnose, de behandeling en de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben.De vrijstelling is niet van toepassing op het uitlenen van medisch personeel. Een BV die artsen uitzendt naar ziekenhuizen verricht geen medische prestaties. Dat...

 • 06-08-2015
Lees meer 

Overdrachtsbelasting over tegenprestatie

Overdrachtsbelasting

Bij de levering van een onroerende zaak moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Volgens de tekst van de wet wordt overdrachtsbelasting berekend over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. De waarde in het economisch verkeer is niet minder dan de voldane tegenprestatie. In veel gevallen is deze wetsbepaling aanleiding om over een hoger bedrag dan de tegenprestatie belasting te heffen omdat de prijs lager lag dan de...

 • 05-08-2015
Lees meer