• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-06Toon alle posts

Ontslag als statutair bestuurder; voortzetting dienstverband

Arbeidsrecht

De statutaire bestuurder van een BV kan eenzijdig zijn functie neerleggen. Dat wil zeggen dat aanvaarding van het ontslag door de bevoegde instantie van de BV geen vereiste os voor de effectuering van het ontslag. In beginsel heeft ontslagneming als statutair bestuurder tevens het einde van de dienstbetrekking tot gevolg. Partijen kunnen uiteraard anders overeenkomen. Wanneer partijen hebben besloten tot voortzetting van de arbeidsovereenkomst heeft dat tot gevolg dat de bestaande...

 • 25-06-2015
Lees meer 

Wijzigingen in WW per 1 juli 2015

Sociale verzekeringen

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid krijgen werknemers die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering aanvragen te maken met nieuwe regels. Voor werknemers die al een WW-uitkering ontvangen verandert er niets. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de wijzigingen in de WW, de gevolgen daarvan voor uitkeringsgerechtigden en de communicatie rondom de wijzigingen.Vanaf 1 juli...

 • 25-06-2015
Lees meer 

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015

Overige heffingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds enkele jaren wordt apart van het jaarlijkse Belastingplan een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen ingediend. Het doel hiervan is een meer over het jaar heen gespreide behandeling van fiscale wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel bevat enkele inhoudelijke maatregelen en voor het overige technische en redactionele wijzigingen.1. Rentekorting personeelsleningDoor de nihilwaardering in de loonbelasting van het rentevoordeel...

 • 25-06-2015
Lees meer 

Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen

Sociale verzekeringen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies aangenomen. De doelstelling is verbetering van de naleving en handhaving van de arbeidsrechtelijke wetgeving door schijnconstructies van werkgevers te bestrijden. Schijnconstructies leiden tot oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en tot verslechterde rechtsposities van werknemers. Schijnconstructies komen veel voor in de tuinbouw, de bouw en de vervoerwereld. Arbeidskrachten uit andere lidstaten van de EU blijken bereid om voor een lager loon te werken dan het...

 • 18-06-2015
Lees meer 

Terbeschikkingstelling gaat over in onderneming

Inkomstenbelasting

Het resultaat uit een werkzaamheid wordt bepaald op dezelfde manier als winst uit onderneming. Bij het einde van een werkzaamheid moet over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van een vermogensbestanddeel en de boekwaarde daarvan belasting worden betaald. De Wet IB 2001 kent een doorschuifregeling voor een werkzaamheid die uitgroeit tot een onderneming. Door deze doorschuifregeling hoeft in het kalenderjaar van de omzetting geen fiscale afrekening plaats...

 • 18-06-2015
Lees meer 

Achteraf geboekte bijdrage privégebruik

Loonbelasting

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak hoeft niet te worden toegepast als blijkt dat er op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Kan een werknemer niet aan de bewijslast voor het bescheiden privégebruik voldoen, dan moet een bijtelling plaatsvinden bij zijn inkomen. Een vergoeding die de werknemer voor het privégebruik is verschuldigd komt in mindering op het bedrag van...

 • 18-06-2015
Lees meer 

Vordering op onderneming vroegere medevennoot

Ondernemingswinst

In bepaalde gevallen worden de voordelen uit een vordering op een ondernemer tot de winst gerekend. De vordering moet dan feitelijk als vermogen van de onderneming functioneren of de rente op de vordering moet grotendeels afhankelijk zijn van de winst van de onderneming.Volgens de rechtbank deed zich geen van deze gevallen voor bij de lening van een voormalige vennoot in een VOF aan zijn vroegere zakenpartner die het bedrijf had...

 • 18-06-2015
Lees meer 

Nut steekproeven voor beoordelen vpb-plicht gemeenten

Tax Control

Op LinkedIn is door Henk Roosendaal een interessante vraag opgeworpen: Vennootschapsbelasting en steekproef. Zinvol of zinloos? Deze post is een poging om op deze vraag antwoord te geven.

 • 17-06-2015
Lees meer 

Waardering verhuurde woningen in box 3

Inkomstenbelasting

De Hoge Raad heeft in april 2015 een arrest gewezen over de waarde van verhuurde woningen in box 3 van de inkomstenbelasting. Die waarde wordt volgens het uitvoeringsbesluit forfaitair bepaald. Die forfaitaire waardebepaling kan ertoe leiden dat de waarde van verhuurde woningen te hoog uitvalt. Wanneer de forfaitair vastgestelde waarde meer dan 10% hoger is dan de werkelijke waarde, is dat aanleiding om het forfaitaire waarderingsvoorschrift te negeren. In dat geval wordt...

 • 11-06-2015
Lees meer 

Kamervragen autobelastingen hybride auto

Autobelastingen

Naar aanleiding van berichten dat een hybride versie van de nieuwe Volvo XC90 in aanmerking zou komen voor 7%-bijtelling zijn Kamervragen gesteld. Hoewel de vragen onder meer gaan over de belastingderving door deze lage bijtellingspercentages, wordt impliciet de huidige belastingwetgeving aan de orde gesteld. De bijtellingspercentages zijn gebaseerd op de CO2-uitstoot zoals die gemeten wordt tijdens een procedure die niet representatief is voor het normale rijgedrag. Daardoor zijn de opgegeven...

 • 11-06-2015
Lees meer 

Hoge ontslagvergoeding ondanks kort dienstverband

Arbeidsrecht

Een werkgever diende een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. Het verzoek betrof een hooggeplaatste en duurbetaalde werknemer die iets langer dan een jaar in dienst was bij de werkgever. Het dienstverband was aangegaan op verzoek van de werkgever, die de werknemer daartoe had benaderd. De werknemer en zijn vrouw hadden hun baan in Italië opgezegd om naar Nederland te verhuizen voor deze dienstbetrekking. Door allerlei...

 • 11-06-2015
Lees meer 

Hof straft willekeurige toepassing afroommethode af

Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling blijft aanleiding geven tot procedures. Deze regeling geldt voor aandeelhouders die werken voor een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben. Voor hun werkzaamheden moeten zij tenminste een gebruikelijk loon genieten. Dat is het loon dat aan werknemers zonder aanmerkelijk belang in vergelijkbare (tot 1 januari 2015 soortgelijke) dienstbetrekkingen wordt betaald. Wanneer de opbrengsten van een BV (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de dga verrichte arbeid, kan...

 • 11-06-2015
Lees meer 

Afschrijven productie- en ammoniakrechten

Ondernemingswinst

De staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken hebben Kamervragen over het niet meer mogen afschrijven van productie- en ammoniakrechten beantwoord. Uitgangspunt is dat op rechten zonder wettelijke einddatum niet kan worden afgeschreven omdat sprake is van een niet slijtend bedrijfsmiddel. Bij nader inzien blijkt dat productierechten zo goed als zeker zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Daarom is besloten de afschrijving op productierechten alsnog toe te staan.Ten...

 • 04-06-2015
Lees meer 

Verzoek teruggaaf omzetbelasting

Omzetbelasting

Op verzoek wordt teruggaaf verleend van in rekening gebrachte omzetbelasting als de vergoeding voor een levering of dienst niet is en niet zal worden ontvangen. Deze regeling is ook van toepassing als is overeengekomen dat de vergoeding achteraf, al dan niet in termijnen, wordt betaald. Voor een verzoek om teruggaaf is niet vereist dat de overeenkomst, op grond waarvan de vergoeding moet worden betaald, is ontbonden of beëindigd of dat de...

 • 04-06-2015
Lees meer 

Sanctie op beheersdaden commanditaire vennoot

Civiel recht

Een commanditaire vennootschap (CV) kent twee soorten vennoten: beherende vennoten en commanditaire vennoten. Beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV. De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng. Het Wetboek van Koophandel verbiedt commanditaire vennoten om beheersdaden te verrichten in de CV. Op overtreding van het beheersverbod stelt de wet als sanctie hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle schulden van de CV.De...

 • 04-06-2015
Lees meer 

Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Vennootschapsbelasting

De Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen aangenomen. De bedoeling van het wetsvoorstel is om overheidsondernemingen op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting te onderwerpen als private ondernemingen waarmee zij in concurrentie treden. De wet vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

 • 04-06-2015
Lees meer 

Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd

Sociale verzekeringen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel waardoor de AOW-leeftijd versneld omhoog gaat en eerder wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting aangenomen. De wet heeft gevolgen vanaf 1 januari 2016. Volgens de huidige wet wordt de AOW-leeftijd in 2023 67 jaar en geldt de koppeling aan de levensverwachting vanaf 2024. Door de nu aangenomen versnelde verhoging wordt al in 2021 de AOW-leeftijd op 67 jaar gesteld en gaat de...

 • 04-06-2015
Lees meer