• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-04Toon alle posts

Vergoeding lid stembureau is geen vrijwilligersvergoeding

Inkomstenbelasting

Een vrijwilliger is een persoon die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een instantie die niet aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen. Er geldt een vrijstelling voor vrijwilligersvergoedingen mits deze per maand niet meer bedragen dan € 150 en per kalenderjaar niet meer dan € 1.500.Volgens Hof Amsterdam is de vergoeding, die een lid van een stembureau ontving voor zijn werkzaamheden, belast ook al overschreed de vergoeding...

 • 30-04-2015
Lees meer 

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft na verbreken fiscale eenheid

Omzetbelasting

De samenstellende delen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelasting van de fiscale eenheid. Een voormalige dochtermaatschappij meende dat zij niet aansprakelijk gesteld kon worden voor een omzetbelastingschuld van de fiscale eenheid omdat het ontstaan daarvan haar niet kon worden aangerekend. Zij had geen invloed op het aangifte- en het betalingsgedrag van de fiscale eenheid. De rechtbank honoreerde dit betoog niet. Gelet op de...

 • 30-04-2015
Lees meer 

Door verkoper gebruikte auto niet meer nieuw

Autobelastingen

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten aangegeven op welke manier bepaald kan worden of een auto nieuw of gebruikt is. Dat beoordelingskader is van belang voor de heffing van BPM bij de import van auto’s. Voor de berekening van de verschuldigde belasting maakt de Wet BPM namelijk onderscheid tussen nieuwe en gebruikte auto's. Volgens de Hoge Raad kan een auto die eerder in het buitenland al was geregistreerd...

 • 30-04-2015
Lees meer 

Is een document waarop prijs en omzetbelasting staan een factuur?

Omzetbelasting

In gevallen waarin volgens de Wet op de Omzetbelasting een factuur moet worden uitgereikt, wordt de belasting verschuldigd op het tijdstip van de uitreiking daarvan. Een ondernemer moet een factuur uitreiken voor de leveringen en diensten die hij verricht aan andere ondernemers of aan rechtspersonen. Een factuur moet vóór de vijftiende dag na de maand van de levering of de dienst worden uitgereikt. De Wet schrijft niet voor wanneer voor...

 • 30-04-2015
Lees meer 

Verlies vrijstelling MRB voor oldtimer

Autobelastingen

De leeftijdsgrens voor motorrijtuigen om in aanmerking te komen voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting is per 1 januari 2012 gewijzigd van 25 jaar in 30 jaar. Nadat de regering van plan was om de vrijstelling geheel af te schaffen, is deze per 1 januari 2014 beperkt tot een vrijstelling voor motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Voor motorrijtuigen die onder de oude regeling wel waren vrijgesteld, maar onder de nieuwe niet, geldt een...

 • 23-04-2015
Lees meer 

Volgens AG is iPad een computer

Loonbelasting

Onder de oude regeling in de loonbelasting voor vergoeding van kosten was het onderscheid tussen computers en communicatieapparatuur van belang. Om computers belastingvrij te vergoeden of te verstrekken moesten zij voor 90% of meer zakelijk worden gebruikt. Voor communicatiemiddelen volstond 10% zakelijk gebruik. Dat wettelijke onderscheid hield geen rekening met de opkomst van hybride apparaten die kenmerken van beide categorieën vertonen, zoals tablets. Eind 2014 ontstond veel ophef door een uitspraak...

 • 23-04-2015
Lees meer 

Staatssecretaris presenteert alternatief voor beschikking geen loonheffingen

Loonbelasting

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ter invoering van de beschikking geen loonheffingen (wetsvoorstel BGL) in behandeling. De BGL is bedoeld als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Een van de redenen voor het wetsvoorstel BGL is de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor de controle op de juistheid van de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Van diverse kanten zijn alternatieven voor de BGL aangedragen. Werkgeversorganisaties, zzp-organisaties en vakbonden stelden een...

 • 23-04-2015
Lees meer 

Nieuwe leningfondsen voor mkb

Algemeen

In een brief aan de Tweede Kamer deelt de minister van Economische Zaken mee dat er twee leningfondsen worden opgericht voor het mkb. Het gaat om een Achtergestelde Leningenfonds (ALF) van € 300 miljoen. Het fonds zal achtergestelde leningen in de orde van grootte van € 150.000 tot € 5 miljoen verstrekken. De verwachting is dat de banken dan bereid zijn gemiddeld het dubbele aan niet achtergestelde financiering ter beschikking...

 • 16-04-2015
Lees meer 

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve aan

Vennootschapsbelasting

Het wetsvoorstel ter invoering van een compartimenteringsreserve in de vennootschapsbelasting is door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013. De nu aangenomen wetswijziging werkt formeel terug tot die datum. Het arrest van de Hoge Raad gaat over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op voordelen uit een aandelenbelang van 5%...

 • 16-04-2015
Lees meer 

Werknemer krijgt meer recht op flexibel werken

Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft een voorstel om de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd te wijzigen aangenomen. De wijziging is bedoeld om flexibel werken te bevorderen. Als gevolg van deze wijziging kunnen werknemers hun werkgever eerder vragen om aanpassing van de overeengekomen arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd. Voorwaarde is dat de werknemer op het moment van wijziging ten minste een half jaar in dienst is bij de werkgever. De werknemer moet zijn...

 • 16-04-2015
Lees meer 

Uit schenking betaalde rente aftrekbaar

Inkomstenbelasting

Betaalde rente die betrekking heeft op een schuld ter financiering van een eigen woning is aftrekbaar. Rente die niet wordt betaald maar door de crediteur wordt kwijtgescholden is niet aftrekbaar. Inzet van een procedure was het antwoord op de vraag of een schenking van de crediteur aan de debiteur, die wordt gebruikt om verschuldigde rente te betalen, gelijkgesteld moet worden met een kwijtschelding.De procedure had betrekking op iemand die van...

 • 09-04-2015
Lees meer 

Stapeling van forfaits bij verhuurde woning in box 3

Inkomstenbelasting

De heffing van inkomstenbelasting over de inkomsten uit sparen en beleggen vindt op forfaitaire wijze plaats in box 3. De inkomsten worden gesteld op een forfaitair rendement van 4% van de waarde in het economische verkeer van het positieve saldo van bezittingen en schulden. De Hoge Raad is van oordeel dat dit forfaitaire stelsel niet onredelijk is. Ook wanneer het rendement op bepaalde bezittingen structureel lager is dan 4%, is...

 • 09-04-2015
Lees meer 

Toezegging uitzondering compartimentering

Vennootschapsbelasting

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in behandeling. De wijziging betreft de invoering van een compartimenteringsreserve bij sfeerovergangen door wetswijzigingen in de deelnemingsvrijstelling. De bedoeling van het wetsvoorstel is te voorkomen dat de deelnemingsvrijstelling wordt toegepast op winsten van een vennootschap die dateren uit een periode waarin de deelnemingsvrijstelling door andersluidende wetgeving niet van toepassing was. Dit wetsvoorstel is het...

 • 09-04-2015
Lees meer 

Geen toepassing oude landbouwvrijstelling

Ondernemingswinst

De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling is bij de invoering van de Wet IB 2001 gewijzigd. Deze wijziging vond plaats met terugwerkende kracht tot 27 juni 2000. De nieuwe landbouwvrijstelling is beperkter dan de oude.Een landbouwer verkocht in 1998 zijn grond. De levering vond plaats in 2008. Op grond van de regels van goed koopmansgebruik kon de landbouwer de winst...

 • 09-04-2015
Lees meer 

Toepassing laag tarief onderhoud woningen vervalt per 1 juli a.s.

Omzetbelasting

De tijdelijke toepassing van het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij renovatie en onderhoud van woningen vervalt per 1 juli 2015. De werkzaamheden moeten vóór die datum zijn afgerond. Is dat niet het geval, dan is het hoge btw-tarief van toepassing, ook over delen van de werkzaamheden die al voor 1 juli zijn gefactureerd. Het lage btw-tarief blijft wel van toepassing voor schilderen, stukadoren en isoleren van de woning, mits...

 • 02-04-2015
Lees meer 

Gebruik camerabeelden voor controle privégebruik auto is toegestaan

Loonbelasting

Op verzoek van een werknemer geeft de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik af. Die verklaring houdt in dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat hij de hem ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis privé gebruikt. De bijtelling voor privégebruik kan dan achterwege blijven. Wel moet de werknemer kunnen aantonen dat het werkelijke privégebruik niet meer dan 500 kilometer bedraagt. Bij de controle...

 • 02-04-2015
Lees meer 

Beherend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden CV

Civiel recht

Een beherend vennoot van een CV is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Dat geldt niet alleen voor schulden die zijn ontstaan na zijn toetreding, maar ook voor schulden die betrekking hebben op de periode voor zijn toetreding. Dat is de kern van een recent arrest van de Hoge Raad.Het Wetboek van Koophandel bepaalt voor vennoten in een VOF en voor beherende vennoten van een CV dat iedere vennoot hoofdelijk verbonden is voor de...

 • 02-04-2015
Lees meer 

Tweede Kamer akkoord met versnelde verhoging AOW-leeftijd

Sociale verzekeringen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Volgens dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd vanaf 2016 met stappen van drie maanden omhoog naar 66 jaar in 2018 en vervolgens met stappen van vier maanden naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is verdere verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting.De bestaande overbruggingsregeling wordt verlengd en verruimd. De overbruggingsregeling loopt nu...

 • 02-04-2015
Lees meer 

Belastingdienst wil onterecht betaalde toeslagen uit buitenland terugvorderen

Toeslagen

De staatssecretaris van Financiën heeft in de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst aandacht besteed aan de internationale invordering van teveel betaalde toeslagen. Aanleiding hiertoe was het probleem met teveel betaalde voorschotten aan Bulgaren. Inmiddels is duidelijk geworden dat de kans op terugvordering van deze voorschotten, ondanks alle inspanningen, nihil is. Onderzocht is in hoeverre deze problematiek speelt bij de terugvordering van teveel betaalde toeslagen naar andere landen. Aan vorderingen staat een...

 • 02-04-2015
Lees meer 

Tussentijdse beëindiging 30%-regeling

Loonbelasting

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor belastingvrije vergoeding van kosten van huisvesting buiten het land van herkomst. De regeling is op verzoek van toepassing op werknemers die uit het buitenland afkomstig zijn. Voorwaarde is dat zij beschikken over een op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid. De regeling houdt in dat 30% van de totale beloning belastingvrij kan worden betaald.Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak van de rechtbank over tussentijdse beëindiging van de 30%-regeling...

 • 02-04-2015
Lees meer