• bezoek ons op adres Leidenlaan 16, 6229EZ MAASTRICHT
 • (+31) (0)43 - 350 21 50
 • info@duroi.nl
Blogposts van periode : 2015-03Toon alle posts

Analyse stambestand customs commodity codes

IT-audit

Het stambestand met customs commodity codes is vitaal voor de customs compliance van bedrijven die een internationale supply chain hebben. Zowel fiscale- als niet fiscale maatregelen hangen in belangrijke mate samen met de gegevens die in dit stambestand zijn vastgelegd. Onjuistheden kunnen leiden tot onjuiste douane-aangiften, onjuiste kostprijsberekeningen, verstoringen in de supply chain, etc.

 • 30-03-2015
Lees meer 

Heffing BZM

Autobelastingen

De Belasting van Zware Motorrijtuigen (BZM) wordt geheven van vrachtauto’s met een toegestane maximum massa van 12 ton of meer. De belastingheffing is beperkt tot vrachtauto’s die zijn bestemd voor goederenvervoer over de weg en die daarbij gebruik maken van de autosnelweg. Het tarief voor één dag bedraagt € 8.De exploitant van een bomenkwekerij was eigenaar van een vrachtauto. De vrachtauto was voorzien van een kraan waarmee bomen in het...

 • 27-03-2015
Lees meer 

Lening onzakelijk geworden door handelen schuldeiser

Inkomstenbelasting

Een lening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben geaccepteerd. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt ervan uitgegaan dat het debiteurenrisico is aanvaard met de bedoeling het belang van de gelieerde partij te dienen. Een eventueel verlies op de geldlening komt niet in mindering op de winst of het inkomen van de geldverstrekker. Een lening kan aanvankelijk zakelijk zijn, maar tijdens...

 • 26-03-2015
Lees meer 

EC wil automatische uitwisseling rulings

Internationaal

De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd voor een Tax Transparency Package. De bedoeling daarvan is de bestrijding van belastingontwijking en schadelijke belastingconcurrentie. Dat moet gebeuren door de lidstaten te verplichten om rulings onderling automatisch uit te wisselen. Een ruling is een afspraak met de belastingautoriteiten om zekerheid te verkrijgen over de fiscale behandeling. Het voorstel verplicht niet alleen tot uitwisseling van toekomstige rulings, maar van alle rulings vanaf 2005.

 • 26-03-2015
Lees meer 

Overname parkeerkaartje

Overige heffingen

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat het overnemen van een parkeerkaartje kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Volgens de rechtbank vormt elk parkeren van een auto een afzonderlijk belastbaar feit. Voor ieder belastbaar feit is parkeerbelasting verschuldigd. De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om parkeerbelasting te heffen. Betaling van de verschuldigde belasting gebeurt door middel van voldoening op aangifte. Voor de parkeerbelasting houdt dat in dat...

 • 26-03-2015
Lees meer 

Kosten jachtrecht geen uitdeling aan dga

Inkomstenbelasting

Alleen zakelijke uitgaven komen ten laste van de winst van een onderneming. Wanneer een BV uitgaven doet die geen zakelijk doel dienen maar de persoonlijke doelen van haar aandeelhouder, komen de uitgaven niet ten laste van de winst. Het bedrag van de uitgaven wordt als winstuitdeling (dividend) aangemerkt bij de aandeelhouder. Regelmatig wordt discussie gevoerd tussen Belastingdienst en ondernemers over door de BV gedane uitgaven die verband houden met een...

 • 26-03-2015
Lees meer 

Sociaal plan geen VUT-regeling

Loonbelasting

Een inhoudingsplichtige kan de Belastingdienst vragen of een bepaalde regeling is aan te merken als een regeling voor vervroegde uittreding. De inspecteur beslist bij voor bezwaar vatbare beslissing op het verzoek. Uitkeringen uit een regeling voor vervroegde uittreding worden aangemerkt als eindheffingsloon. Het tarief bedraagt 52%.In verband met een reorganisatie kwam een werkgever een sociaal plan overeen met de vakbonden. Onderdeel van het sociaal plan was een afvloeiingsregeling. Bij de...

 • 26-03-2015
Lees meer 

Kamer wil Europese vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

De Tweede Kamer heeft in een debat over de internationale fiscale praktijk een aantal moties aangenomen. Een van de aangenomen moties is een oproep aan de regering om te bevorderen dat er een Europese geharmoniseerde grondslag voor de vennootschapsbelasting komt. Dat zou de mogelijkheden om de heffing van vennootschapsbelasting te ontwijken moeten verminderen. Opmerkelijk is dat in hetzelfde debat een motie is aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de bestaande...

 • 19-03-2015
Lees meer 

Uitzenden van zorgpersoneel

Omzetbelasting

De btw-richtlijn van de EU bevat een vrijstelling voor diensten en leveringen van goederen die samenhangen met maatschappelijk werk en sociale zekerheid. Van de vrijstelling zijn uitgesloten de leveringen en diensten die niet noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen. De vrijstelling is niet van toepassing op een uitzendbureau dat zorgpersoneel ter beschikking stelt aan zorginstellingen die wel onder de vrijstelling vallen.Dat blijkt uit het antwoord van het...

 • 19-03-2015
Lees meer 

Geen fictieve erfrechtelijke verkrijging

Successiewet

De Successiewet 1956 regelt de belastingheffing over schenkingen en nalatenschappen. Deze wet bevat een aantal fictiebepalingen. Een daarvan merkt als een verkrijging krachtens erfrecht aan de aangroei van blote naar volle eigendom van een goed waarvan de erflater een vruchtgebruik had. De erflater wordt geacht het vruchtgebruik van een goed te hebben gehad als hij aan degene ten laste van wie het genot van het goed komt niet jaarlijks daadwerkelijk 6%...

 • 19-03-2015
Lees meer 

Depotstelsel komt er definitief niet

Loonbelasting

Volgens een bericht op de website van de Belastingdienst komt het depotstelsel er niet. Dat betekent dat de g-rekeningen blijven bestaan. Het depotstelsel zou aanvankelijk per 1 januari 2014 worden ingevoerd. In de periode van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 zouden de bestaande g-rekeningen door een depot worden vervangen. Het systeem van de g-rekeningen wordt volgens het bericht toekomstbestendig gemaakt. Wat dat inhoudt is nog niet duidelijk. De systematiek van vrijwaring door...

 • 19-03-2015
Lees meer 

Bewijs voor bescheiden privégebruik

Loonbelasting

Om een bijtelling bij zijn inkomen te voorkomen moet een werknemer met een auto van de zaak overtuigend kunnen bewijzen dat hij de auto voor niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé gebruikt. Dit bewijs kan geleverd worden met een sluitende rittenregistratie. De uitvoeringsregeling loonbelasting bevat een opsomming van gegevens die een rittenregistratie moet bevatten om als bewijs te dienen. Het bewijs kan ook op andere wijze dan met...

 • 12-03-2015
Lees meer 

Btw-richtlijn staat verlaagd tarief op e-boeken niet toe

Omzetbelasting

Volgens de Europese btw-richtlijn mogen de lidstaten van de EU één of twee verlaagde btw-tarieven toepassen. Verlaagde tarieven mogen alleen worden toegepast op in een bijlage bij de btw-richtlijn opgenomen leveringen en diensten. Uitdrukkelijk is bepaald dat het verlaagde tarief niet geldt voor elektronische (digitale) diensten.Op de levering van boeken mag het verlaagde tarief worden toegepast. Dat geldt niet alleen voor normale, gedrukte boeken, maar voor alle boeken op een fysieke...

 • 12-03-2015
Lees meer 

Winstuitdeling van BV aan dga

Inkomstenbelasting

De directeur en enig aandeelhouder (dga) van een BV had geld geleend van zijn BV. De geldlening was bedoeld voor de financiering van een woning in Frankrijk. De schuld aan de BV bedroeg € 1.815.000. Als zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst van geldlening verstrekte de dga een positieve en negatieve hypotheekverklaring. Deze verklaring hield in dat de dga geen verplichtingen tegenover andere geldschieters mocht aangaan...

 • 12-03-2015
Lees meer 

Dwangsom voor inspecteur

Formeel recht

De Belastingdienst moet binnen zes weken beslissen op ingediende bezwaarschriften. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag na het einde van de bezwaartermijn. De termijn van behandeling kan met zes weken worden verlengd. Een belanghebbende, wiens bezwaar niet tijdig wordt behandeld, kan de Belastingdienst ter zake in gebreke stellen. Tegen het niet tijdig doen van uitspraak kan de belanghebbende beroep instellen bij de rechtbank.Een belanghebbende wees...

 • 12-03-2015
Lees meer 

Aangifte inkomstenbelasting 2014

Inkomstenbelasting

De jaarlijkse aangiftecampagne voor de inkomstenbelasting is inmiddels gestart. De vooraf ingevulde aangifte is voor circa 6 miljoen particulieren beschikbaar. Ieder jaar kent de aangiftecampagne een of meer onderwerpen die bijzondere aandacht krijgen. Dit jaar gaat het om zorgkosten, kosten voor levensonderhoud van kinderen, de aftrek van kosten voor een monumentenpand en buitenlandse pensioenen en vermogens.

 • 12-03-2015
Lees meer 

Faillissement vof

Civiel recht

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad brengt de faillietverklaring van een vennootschap onder firma (vof) het faillissement van de vennoten mee. In een recent arrest komt de Hoge Raad op zijn opvatting terug. Een vof is een samenwerkingsverband ter uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam. De vof heeft geen rechtspersoonlijkheid maar wel een van de vermogens van de vennoten afgescheiden vermogen. Omdat de vennoten hoofdelijk zijn verbonden voor...

 • 12-03-2015
Lees meer 

Tijdelijke goedkeuring niet herrekenen bij iets eerdere pensioeningangsdatum

Loonbelasting

De pensioenrichtleeftijd bedraagt momenteel 67 jaar. In een pensioenregeling mag een eerdere pensioeningangsdatum worden opgenomen. Bij eerder ingaan van de pensioenuitkeringen moet actuariële herrekening van de pensioenen plaatsvinden. Formeel geldt dat ook voor pensioenregelingen die het pensioen laten ingaan op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt als in die regelingen wordt uitgegaan van het aan de 67e verjaardag als pensioeningangsdatum gekoppelde maximum opbouwpercentage van...

 • 05-03-2015
Lees meer 

Kamerbrief WGA en ZW

Sociale verzekeringen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezegd dat de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s in de financiering van de werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. De samenvoeging van vaste en flexibele risico’s betekent een uitbreiding van de markt. Volgens de minister zijn de verzekeraars daar nog niet klaar voor.Verder gaat de minister in de brief in...

 • 05-03-2015
Lees meer 

Minister van Sociale Zaken komt met verzachting invoering transitievergoeding

Arbeidsrecht

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid heeft een werknemer met ingang van 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft bestaan. De transitievergoeding geldt in beginsel voor ieder ontslag op of na 1 juli 2015 en de periode voor 1 juli 2015 telt mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. De regeling...

 • 05-03-2015
Lees meer 

150 km-grens in 30%-regeling blijft overeind

Loonbelasting

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers. Wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen kan belastingvrij een forfaitair bepaalde vergoeding voor extraterritoriale kosten worden gegeven. Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten die samenhangen met verblijf buiten het land van herkomst. De forfaitaire vergoeding bedraagt 30% van de totale bruto beloning van de werknemer. Een van de voorwaarden is dat de werknemer voorafgaand aan zijn tewerkstelling in...

 • 05-03-2015
Lees meer